Osvetlenie autobusovej zastávky

Zodpovednosť za riešenie: Chmeľnica

V riešení
meno
Jozef 22. októbra 2015

Bolo by prospešné ak by pribudla lampa priamo pri autobusovej zastávke smerom na Starú Ľubovňu, vzhľadom na to, že vodiči autobusu často prefrčia s tým, že nikoho nevideli. Viackrát sa mi stalo, že som ešte dostal krik za to, že prečo to nieje osvetlené.

+ neuvažuje sa s pomenovaním nových ulíc pre lepšiu prehľadnosť?

Vďaka

22. október 2015

Odpoveď samosprávy

Podnet bude predložený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.10.2015.

Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce
26. október 2015

Odpoveď samosprávy

Vážený pán Jozef,
na svojom zasadnutí dňa 23.10.2015 Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici diskutovalo Váš podnet týkajúci sa osvetlenia autobusovej zastávky a označenia ulíc, ktorý ste doručili prostredníctvom portálu „Odkaz pre starostu“ 22.10.2015.

Obec Chmeľnica realizuje v týchto dňoch rekonštrukciu a výstavbu novej osvetľovacej sústavy pri vstupe do obce Chmeľnica, v rámci ktorej sa nerieši osvetlenie predmetnej autobusovej zastávky. V najbližšom období obec plánuje zadať projekt: „Obnova verejného osvetlenia obce Chmeľnica,“ s primárnym cieľom modernizácie, rekonštrukcie a obnovy verejného osvetlenia v obci za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti a zosúladenia s platnými normami, v rámci ktorého odporučíme riešiť aj osvetlenie novej ulice pod cestou I. triedy 68 Plavnica- Stará Ľubovňa, v rámci ktorej budeme riešiť aj osvetlenie autobusovej zastávky smerom do Starej Ľubovne.

Zavedenie názvu ulíc prináša množstvo problémov a nákladov obyvateľom, podnikateľom, inštitúciám i právnickým osobám v obci. Vzhľadom na dodržanie súvisiacej legislatívy sa vyžaduje dlhší čas na prípravu tohto zámeru.

Novelizáciou zákona o obecnom zriadení a zákona o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky vykonanou zákonom č. 453/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony, boli v zákone NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní zrušené ustanovenia týkajúce sa názvov ulíc a číslovania stavieb a v čiastočne pozmenenej forme boli doplnené do zákona o obecnom zriadení.
Na základe splnomocnenia § 27a ods. 1 zákona o obecnom zriadení vydalo Ministerstvo vnútra SR novú vyhlášku č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

So zavedením názvu ulíc súvisí množstvo povinností, nemalé náklady a vzniknuté starosti obyvateľov žijúcich v obci. Obyvatelia a vlastníci takto dotknutých nehnuteľností si musia zmeniť a ohlásiť uvedené nové adresy v občianskych preukazoch, v pasoch a v iných cestovných dokladoch. Zmenu ulice ohlasujú aj pri osvedčeniach o evidencii motorových vozidiel, na ohlasovniach prechodného pobytu, v zdravotnej a sociálnej poisťovni, príslušnému správcovi daní, študenti to musia oznámiť do školy, pracujúci do zamestnania. Všetci musia o tejto zmene dať vedieť svojim známym, obchodným partnerom, ako aj spoločnostiam, ktoré im posielajú korešpondenciu (banky, poisťovne, mobilní operátori, leasingové spoločnosti, telekomunikácie, plynárne, vodárne a kanalizácie, atď.
Napríklad za nenahlásenie zmeny údajov obsiahnutých v ohlásení, ku ktorým patrí aj zmena miesta podnikania, môže živnostenský úrad podnikateľovi uložiť pokutu do 663 eur. Registrový súd uloží zapísanej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do 3 310 eur, ak si táto osoba nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom, kde medzi zapísané údaje patrí nielen sídlo, ale i miesto podnikania. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uloží za neoznámenie zmeny sídla, bydliska alebo trvalého pobytu pokutu do 331 eur. Nehovoriac o ďalších možných pokutách za neohlásenie zmeny bydliska alebo sídla v dôsledku zavedenia názvov ulíc.

V najbližšom období obec plánuje označiť lokality v obci prostredníctvom informačných tabúl. V prípade, že obyvatelia v obci vzhľadom na množstvo povinností súvisiacich so zavedením názvu ulíc v obci budú s týmto zámerom stotožnení, obec vypíše referendum. Po jeho úspešnosti pripraví tento zámer v zmysle platnej legislatívy na realizáciu.
Ďakujem za podnet.


Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce Chmeľnica

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.