Beňovolehotská-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Zodpovednosť za riešenie: Dolný Kubín

Uzavretý
meno
Tatiana Mecková 13. septembra 2021

Dovoľujem si vás požiadať o zabezpečenie opravy a úpravy miestnej komunikácie v intraviláne mestskej časti Beňova Lehota, ktorá slúži ako jediná príjazdová komunikácia k viacerým rodinným domom a objektom. Ide o prvú odbočku vľavo na začiatku Beňovej Lehoty v smere od Dolného Kubína. Cesta má strmý štrkový povrch, ktorý je po dažďoch značne vymletý. Výjazd na hlavnú cestu je komplikovaný a nebezpečný aj vzhľadom na prednosť v jazde a na hustotu vozidiel, ktoré jazdia po hlavnej ceste. V zimnom období, v čase lyžiarskej sezóny, bude daný stav neudržateľný.

15. september 2021

Ľubica Ďaďová

Beňovolehotská-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Dobrý deň,chceli by sme Vás,ako obyvatelia mest.časti Beňova Lehota,poprosiť o pomoc s opravou prístupovej cesty k našim rod.domom na par.C-KN 307,k.ú. Beň.Lehota v majetku mesta Dolný Kubín.Jedná sa o opravu časti cesty vo svahu,ktorá je v havaríjnom stave.Výjazd vymieľa povrchová voda.Nakoľko v súčasnosti spoločnosť Riline opravuje úseky cesty na Beňovej Lehote,predjednali sme s touto spoločnosťou termín opravy na piatok 17.9.21,nakoľko je stav vážny a firma má momentálne techniku v mestskej časti Beňova Lehota,čo predstavuje značnú úsporu finančných prostriedkov,nakoľko odpadá financovanie presunov strojov.Pán primátor už na obhliadke miesta bol,pán riaditeľ tech.služieb je takisto oboznámený s problémom a pripravený vec riešiť.Ďakujeme za pomoc s financovaním tohto asfaltovania.
23. september 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pani Mecková,

Mesto Dolný Kubín je síce vlastníkom verejnej účelovej cesty nachádzajúcej sa na parcele CKN 307, k.ú. Beňová Lehota, ktorá slúži ako prístup k priľahlým nehnuteľnostiam, avšak táto cesta v minulosti nebola vybudovaná tak, aby bola prístupná pre osobné motorové vozidlá. Mesto Dolný Kubín v schválenom rozpočte pre rok 2021 nemá vyčlenenú finančnú čiastku potrebnú na Vami navrhované stavebné úpravy a investície. Požadované stavebné úpravy vrátane požadovaného premostenia je možné zapracovať do návrhu rozpočtu až po odsúhlasení tejto priority zástupcami za časť Beňová Lehota (poslancami mestského zastupiteľstva a príslušným mestským výborom). Prajeme Vám pekný deň.

Ing. Miroslav Kosmeľ
Odbor dopravy a miestneho hospodárstva

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.