Pohánkovec japonský (krídlatka japonská)

Zodpovednosť za riešenie: Handlová

V riešení
meno
Ľudmila 12. júna 2016

Naše mesto a jeho blízke okolie zaplavuje invazívna rastlina pohánkovec japonský? Je ho už všade plno, z roka na rok ho pribúda, záhradkári a majitelia domov, ktorí ho sem dovliekli, si ho na vlastných záhradách likvidujú a tvária sa, že ten za ich plotom sa ich netýka! To budeme čakať, až sa Handlová stratí v záplave 3-4 metrovej buriny ? Na ul. Odbojárov (zadný plot záhrady) , prerastá cez plot a rozširuje sa ďalej, aj preto, že majitelia vyvážajú záhradný odpad za ploty. Ale problém sa týka celej Handlovej, určite ľudia vedia o čom píšem a nemusím fotiť celú Handlovú.

15. jún 2016

Barbora

Podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je lastník, správca alebo užívateľ pozemku je POVINNÝ odstraňovať invázne druhy rastlín podľa odseku 2 zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Ak ide o výskyt inváznych druhov rastlín na lesných pozemkoch, postupuje sa podľa programu starostlivosti o lesy.
Logika Handlovčanov : veď hodím za plot a povinnosti sa zbavujem.
15. jún 2016

Judit Gavlíková

Súhlasím s Barborou. Najhoršie je, že to "hodím za plot" u nás v Handlovej nikto nekontroluje a patrične nepostihuje. Tých čiernych skládok je tu nadmieru. Kompetentní čakajú na oznámenie od občanov a skončí sa to tak, že "hriešnik" vie o nahlásení podnetu skôr, ako by bolo vhodné a susedské spory potom naberajú na obrátkach. A čierne skládky prekvitajú naďalej!
15. jún 2016

Ľudmila

ale raz sa to už predsa musí začať riešiť!!! Viem o ďalších 4-5 lokalitách,kde sa množí pohánkovec, a to nehovorím o obrovských plochách slnečnice hľuznatej (topinambur - na tej istej lokalite aj inde), ktorá sa tiež chová ako invazívna rastlina.To, že existuje zákon ešte nezaručuje, že ho ľudia a aj samosprávy dodržujú a aj sa ním riadia. Ako staré príslovie hovorí, je lepšie chytať býka za rohy ako za chvost. A v tomto prípade to vyjde aj lacnejšie ak sa s likvidáciou začne čím skôr. A keď sa nezačne, sú aj iné vyššie inštitúcie....
20. jún 2016

Ľudmila

a ešte chcem pripomenúť, ak to tam pôjde niekto pozrieť, tak asi 5 m oproti odfotenému plotu je další pohánkovec ako výsledok vyhadzovania záhradného odpadu. V danej lokalite takmer z každej záhrady vedie vyjazdený chodník k hromadám vyvezeného odpadu (a nie len záhradného.)
Povinnosti občana
Podľa Ústavy Slovenskej republiky
Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.
Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.
06. júl 2016

Ľudmila

Tých podnetov tu nie je až tak veľa, aby sa na ne aspoň zo slušnosti nedalo, aspoň jednou vetou zo strany, mesta reagovať. Takto to vyzerá, že každá snaha je márna a nestojí za povšimnutie, čo vyplýva aj zo štatistiky podnetov. A k danej téme POHÁNKOVEC nie je čo dodať, NEKONANIE JE PORUŠENÍM ZÁKONA !!!!
03. august 2016

Odpoveď samosprávy

Pohánkovec japonský bude na pozemkoch mesta odstraňovaný v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky 24/2003 ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny príloha 2a.
Mesto upozorňuje vlastníkov pozemkov na povinnosť odstraňovať invázne druhy rastlín v zmysle uvedeného zákona.

Ing. Roman Pavlík, ref. ochrany životného prostredia​"
04. august 2016

Ľudmila

Ďakujem za odpoveď, beriem na vedomie Vaše tvrdenie o upozorňovaní vlastníkov pozemkov, ale treba to aj kontrolovať a prípadne aj postihovať pri opakovanom zanedbávaní, inak nám to doslovne prerastie cez hlavu.
Podľa § 90 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny môže orgán ochrany prírody uložiť podnikateľovi alebo právnickej osobe za porušenie § 7b ods. 2, teda za porušenie zákazu držby, prepravy, dovozu, pestovania, rozmnožovania alebo obchodovania s inváznymi druhmi rastlín, s ich časťami, alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť ich samovoľné rozšírenie, pokutu až do 9 958,17 Eur.
Podľa § 90 ods. 1 písm. l) zákona o ochrane prírody a krajiny môže orgán ochrany prírody uložiť podnikateľovi alebo právnickej osobe za porušenie § 7b ods. 3, teda za to, že si neplní povinnosť odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku spôsobmi ustanoveným vo vyhláške a povinnosť starať sa o pozemok takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov rastlín, pokutu taktiež do 9 958,17 Eur.
Podľa § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 1 písm. n) zákona o ochrane prírody a krajiny, môže orgán ochrany prírody uložiť fyzickej osobe za priestupky s vyššie uvedenými skutkovými podstatami, pokarhanie alebo pokutu až do 3 319,39 Eur.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.