Kam s ojazdenými pneumatikami - ŽvHC 06/2017

Zodpovednosť za riešenie: Hlohovec

Vyriešený

Zaslal: Radovan Minarčík, 14. júna 2017

V najnovšom čísle ŽvHC je článok "Kam s ojazdenými pneumatikami", kde je hneď úvodná veta, že "Ojazdené pneumatiky nepatria na zberný dvor".
V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. §82, ods. 3, písm. d) je prevádzkovateľ zberného dvora povinný odobrať odpadové pneumatiky.
Prosím vysvetlenie.

28. február 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
pravdepodobne kvôli technickým problémom bola odpoveď samosprávy v minulosti nezverejnená, preto odpoveď aktualizujeme.

Novelou zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch, platnou od 1. 5. 2017, nie je určená obciam povinnosť, ale možnosť vykonávať spätný zber pneumatík. V meste Hlohovec sú v prevádzke 4 zberné miesta odpadových pneumatík, ich zoznam je zverejnený na webovej stránke mesta (oznam z 10. 5. 2017), na tejto adrese: http://obcan.hlohovec.sk/dokumenty-msu.phtml?id_menu=116643&limited_level=1&stop_menu=65522#me

Spätného zberu pneumatík sa týkajú nasledovné ustanovenia zákona:

§ 69 ods.8 (8) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru; spätný zber odpadových pneumatík sa môže vykonávať aj na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.
§ 70 Výrobca pneumatík je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný zabezpečiť
c) na základe zmluvy s obcou plnenie povinností podľa § 71 ods. 1 písm. d) a e), ak obec určí, že spätný zber sa bude vykonávať na zbernom dvorealebo na inom určenom mieste,
§ 72 Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor alebo na iné miesto, ak tak obec určí, okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
§81 ods.8 písm.g) (8) Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o
g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,
§ 82 ods. 3) písm. d) (3) Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný okrem povinností podľa § 14
d) odobrať od osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpadové pneumatiky a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.


Lucia Hausknechtová
Referentka pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu, MsÚ Hlohovec

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania