Nebezpečná ulica

Zodpovednosť za riešenie: Hlohovec

V riešení
meno
viera 16. júla 2017

Dobrý deň p. primátor. Chcem Vás poprosiť o riešenie situácie s našimi spoluobčanmi, ktorí žijú na Bernolákovej ulici v "cigánskom majeri" - mestskom majetku. Denne tade chodím do práce, moje deti do školy, obchodu za kamarátmi. Nonstop sú na ulici deti týchto spoluobčanov, hádžu pod auta fľaše, včera pečivo, prípadne si líhajú na cestu, ak zastavím a upozorním ich tak sú vulgárne a drzé. Moje deti sa tade boja chodiť, vykrikujú po nich nadávajú, urážajú niekoľko krát prišli domov stým že ich naháňali a samé už tade nechcú chodiť. Mestskú políciu nemá zmysel volať, kým príde utečú. Da sa s tým prosím niečo robiť, napr. obmädziť im užívanie verejného priestranstva v tomto rozsahu. Musí byť naozaj hrozné žiť v tej časti mesta. Neustály smrad, bordel, hluk a asi aj strach. Dakujem

15. august 2017

viera

to si s nimi fakt neviete rady? Tak ja Vám poradím, pošlite ich všetkých domov!!! K bytovému domu Bernolakova 10 som našla na nete len 2 zmluvy to predsa nemôžu mať toľko manželiek!!!
09. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
rozumieme vašej otázke. V tejto problematike mesto Hlohovec postupuje na základe kompetencií, ktoré zákony povoľujú. V letných mesiacoch, kedy je zvýšený pohyb obyvateľov spomínanej lokality na verejnom priestranstve, má MsP zvýšené frekvencie hliadkovania v tejto oblasti.

Obmedzenie užívania verejného priestranstva nie je možné. V zmysle čl. 23 ods. Ústavy SR „Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje.“ Tieto slobody môžu byť obmedzené iba zákonom a to v prípade, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobôd iných a na vymedzených územiach aj v záujme ochrany prírody. No žiaden zákon nám nepovoľuje obmedziť tieto slobody pre určitý okruh občanov SR hlásiacich sa k rovnakej etnickej skupine, ktorí sa pohybujú po presne špecifikovanej lokalite, i keď táto lokalita má charakter verejného priestranstva.
Nakoľko doposiaľ neexistovala legálna definícia verejného priestranstva, tento pojem sa vykladal široko, a to ako každý priestor, ktorý spĺňa súčasne tri nasledujúce podmienky:
1. je prístupný všetkým bez obmedzenia (teda prístupný každému bez toho, aby musel prekovávať prekážky);
2. slúži na všeobecné užívanie (teda neexistuje žiadny právny dôvod, ktorý by niekoho vylučoval z jeho užívania, resp. neexistuje právny dôvod, ktorý by obmedzoval jeho využívanie len pre zúžený okruh osôb alebo len pre určitý účel);
3. je ako verejné priestranstvo definovaný alebo určený (lokalizovaný) vo všeobecne záväznom nariadení obce.

S účinnosťou od 01.04.2018 sa do zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zakotvila nasledovná definícia verejného priestranstva: Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Riešenie uvedeného problému teda nespočíva v zákaze užívania určitého verejného priestranstva alebo v jeho obmedzení. Uvedené je možné riešiť postihovaním takého správania sa, ktorým prichádza k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, či zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ako aj mnohé ďalšie) alebo k porušovaniu povinností vyplývajúcich z prípadných nájomných zmlúv, ak sú takéto uzatvorené.

Z tohto dôvodu odporúčame v prípade akýchkoľvek problémov bezodkladne kontaktovať príslušníkov Mestskej polície, či príslušníkov Obvodného oddelenia Policajného zboru SR, ktorí sú kompetentní predmetné záležitosti riešiť. Sme toho názoru, že aj častejšie monitorovanie tohto priestoru príslušníkmi polície aj to aj na základe podnetov obyvateľov môžu pôsobiť preventívne.


Lucia Hausknechtová
Referentka pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu, MsÚ Hlohovec
10. apríl 2018

Odkazprestarostu.sk

Ešte doplnim, že situáciu mesto rieši prostredníctvom sociálnych pracovníčok, ktoré s občanmi na tejto ulici riešia práve ich spôsoby a návyky správania, riešenie problému je však určite dlhodobé, takze aj v mene mesta aj OPS prosim o trpezlivosť a nechávam tento podnet v riešení.
Efektívnym riešením je pri problémoch kontaktovať mestskú políciu a tá upovedomí pracovníčky v teréne a tie to budú následne riešit.

Tomáš Polák
administrátor

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.