Sídlisko, R. Dilonga 9

Zodpovednosť za riešenie: Hlohovec

Vyriešený
meno
Valika 12. júna 2013

Toto je obrázok na sídlisku R.Dilonga 9 po dažďoch.Náprava je v nedohľadne aj napriek veľkej snahe poslanca p.Bobáka.Dočkáme sa nápravy ešte tento rok???Tiež chceme mať pekne upravené okolie na sídlisku.

13. jún 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, na základe požiadaviek občanov i p. poslanca Bobáka bol spracovaný projekt rozšírenia parkovacích miest na sídlisku Nábrežie. Súčasťou projektu je i odvodnenie plôch. V návrhu rozpočtu mesta na roky 2012 i 2013 bola požadovaná čiastka na realizáciu týchto prác. Projekt predpokladá náklady vo výške 179 647 €. V rozpočte táto čiastka na rekonštrukciu uvedených plôch nebola schválená, pretože boli uprednostnené iné aktivity. V súčasnosti je spracovaný i projekt na komplexnú rekonštrukciu Dilongovej ul. v časti vnútrobloku, ktorého súčasťou sú i garáže. Projekčne je teda pripravená realizácia pravej i ľavej strany vnútroblokov na Dilongovej ul. V roku 2013 realizácia nie je možná vzhľadom na rozpočet mesta, o realizácii v ďalších rokoch rozhodne MsZ pri schvaľovaní rozpočtu. V rámci údržby verejných príestranstiev sme požiadali konateľa VaTS s. r. o. o preverenie možnosti odvodnenia tejto lokality. Bude posúdená možnosť dočasnej úpravy verejných priestranstiev vybudovaním dažďového vpustu a jeho napojením na kanalizáciu.

Ing. Eva Lukáčová, prednostka MsÚ
13. jún 2013

Eva

Len aby bola vôľa schváliť rozpočet na toto sídlisko,keď nikto tu nebýva /poslanci/ a nezažíva to čo mi po dažďoch.Už sa čaká veľmi dlho a ako čítam z odpovede je mi jasné,že ešte sa dĺĺĺho bude čakať.Škoda,že je projekt len na papieri.
31. august 2013

Eva

Ide obdobie dažďov a je po prázdninách,takže treba zisťovať ako sa dá čo najrýchlejšie odvodniť táto lokalita!
03. november 2013

Eva

Takže sa náš problém neposunul ani o krôčik dopredu.Usudzujem podľa článku z Fraštackých novín.A načo aj,veď nikto z "dôležitých"tu nebýva a nezažíva pri zlom počasí to čo my!Však všetko je na papieri a realita nás netrápi.Úloha splnená,odfajknutá a hlavne založená ako vybavená.
24. apríl 2014

Valika

Je tu jar a nie je vidieť,že by sa niečo pohlo dopredu v tomto probléme.Deje sa niečo okolo toho?
13. jún 2014

Odpoveď samosprávy

V roku 2014 bude prebiehať rekonštrukcia na ul. R. Dilonga. Bola aktualizovaná projektová dokumentácia, pretože projekt bol spracovaný v r. 2009 a v súvislosti so zmenami v riešenom území /najmä umiestnenie kontajnerov/, požiadavkami občanov a potrebou riešiť odvodnenie parkovísk a verejných priestranstiev bol rozsah prác rozšírený. Z rozpočtu mesta bola za aktualizáciu projektu uhradená čiastka 1 260 €, náklady na rekonštrukciu a opravy komunikácií sú v r. 2014 plánované vo výške 240 000 €.

Ing. Eva Lukáčová, prednostka MsÚ
13. jún 2014

Odkazprestarostu.sk

Uverejnil som nové informácie od samosprávy týkajúce sa tohto podnetu. Podnet nechám otvorený dovtedy kým sa projekt nezrealizuje. Ak budete mať informácie o dokončení projektu, zverejnite prosím fotografie popr. komentár aby sme tento podnet vyriešili.

Tomáš Polák
administrátor
04. júl 2014

valika

Zatiaľ sa tu nič nepohlo v tomto probléme!Stále čakáme kedy sa to rozbehne.
04. júl 2014

Odkazprestarostu.sk

Kontaktoval som prednostku Mestského Úradu Hlohovec o aktualizovanie informácií ohľadne tohto podnetu. Hneď ako príde stanovisko, zverejním ho.

Tomáš Polák
administrátor
09. júl 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, dňa 30. 6. 2014 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na výber zhotoviteľa stavby, ktorej predmetom je rozšírenie parkovacích miest na sídlisku R. Dilonga- 1. etapa. Súčasťou prác bude aj úprava niektorých častí komunikácií, ich odvodnenie a tiež odvodnenie parkovacích plôch, vybudovanie nových kontajnerových stanovísk na zabezpečenie zberu TKO a separovaného zberu odpadu. Vyhodnotenie podlimitnej zákazky bude 21. 7. 2014, po ukončení verejného obstarávania bude s víťazom podpísaná zmluva o dielo a následne sa začne s realizáciou prác. Predpokladané ukončenie stavby je v novembri 2014.

Ing. Eva Lukáčová, prednostka MsÚ
06. september 2014

valika

Je niečo nové???Už by sa to mohlo rozbehnúť!Už je tu zas obdobie dažďov,ktoré síce ani v lete neskončilo.
22. október 2014

valika

Tak už sa vraj začne-aj keď už to malo podľa prednostky v novembri končiť prvou etapou.Viď vyššie.Začína to výrubom stromov a kríkov.Počkáme si-iné nám neostáva!
26. máj 2015

valika00

V zime sa začala rekonštrukcia vnútorného bloku R.Dilonga a máme koniec mája a vôbec sa tu nepokračuje.Voda tu stojí po dažďoch a to sa vraj malo niečo robiť aj s tým,aby tu tá voda nestála.Ako sa bude a hlavne, kedy sa to tu dokončí?Malo sa začať samé prvé tu na tejto ulici,lebo tu bol katastr.stav a nie a inde.
16. jún 2015

Juraj

Žiadam odpoveď od kompetentých dokedy/2015,2016,2017?? roku/ sa tento úbohý stav skončí vo vnútri bloku R.Dilonga?Dajte termín a HLAVNE HO DODRŽTE!Toto čo je na obrázku sa minulý rok na konci začalo opravovať a pritom je to práca amatéra!Vôbec to neslúži ako dobrá časť nedokončeného parkoviska!Nech sa nečaká,že firma ktorá to tu odflákla sa z toho vyzuje/nakoľko prejde záručná doba/Lebo už to bude rok a...
11. marec 2016

Valika

Prečo je označený za neriešený?Však p.primátor odpovedal,že v r.2016 na jar sa začne pokračovať v týchto nedokončených a zle spravených prácach!Či sa niečo zmenilo???Žiadame adekvátnu odpoveď a presný termín začatia prác!Sme tu ako na majeri.Dokonca výtlky sú väčšie,hlbšie,dlhšie.Cez to blato,vodu po daždi/ktorá sa tam drží riadne dlho/neodteká nikde-nemá kam,chodíme vysýpať smeti,autá tam parkujú a deti sa hrajú.Tie jedine majú radosť, ovšem mamičky nie!!Každá návšteva je zhrozená ako to tu vyzerá!
11. marec 2016

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň. Ja som túto informaciu nemal a keďže podnet je už dlho otvorený a neriešený ešte za predchádzajúceho vedenia dal som mu status neriešený. Môžete mi poslať link kde ste sa k tejto informácií dostali a na základe nej zmením status na v riešení.

Ďakujem
19. október 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
v súčasnosti prebieha komplexná rekonštrukcia sídliska na ulici R. Dilonga.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu, MsÚ Hlohovec
07. december 2017

Odpoveď samosprávy

Rekonštrukcia sídliska na ulici R. Dilonga bola ukončená v novembri 2017.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu, MsÚ Hlohovec

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania