Márie Terézie-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: Holíč

Vyriešený

Dobrý deň. Chceme nahlásiť dlhodobo odstavenu dodávku. Podľa všetkého nemá už platné STK A EK. Ďakujem za vašu prípadnú odpoveď.

31. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán Hrnčirík

Zákon č. 79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zaoberá starými vozidlami (vrakmi). Zodpovednosť za vozidlo nesie v prvom rade držiteľ vozidla a v prípade porušenia zákona je povinný vozidlo odstrániť. Držiteľ vozidla je podľa § 67 zákona č. 79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný:
a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a
b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
Ak si držiteľ vozidla uvedené povinnosti nesplní a jeho vozidlo :
 poškodzuje životné prostredie magistrát alebo príslušný miestny úrad (podľa toho komu patrí verejné priestranstvo alebo cesta, na ktorej je vozidlo odstavené) podľa zákona o odpadoch bezodkladne odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko,
 ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad územia hlavného mesta, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny magistrát alebo príslušný miestny úrad podľa zákona o odpadoch písomne vyzve držiteľa takéhoto vozidla aby do 60 dní vykonal nápravu a vozidlo z verejného priestranstva odstránil sám.
Ak po uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ vozidla nevykoná nápravu, magistrát alebo príslušná mestská časť (mestská polícia) odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko.

Zákon síce určuje, v akých prípadoch je nutné auto odstrániť, avšak jednotlivé prípady ponúkajú široký priestor na interpretáciu. Konkrétne uvádza: „Odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny“. Za vrak sa považuje každé vozidlo, ktoré je trvalo vyradené z evidencie vozidiel alebo trvalo nespôsobilé prevádzky, ktoré svojím technickým stavom nespĺňa podmienky bezpečnej a plynulej cestnej premávky, vzbudzuje dojem zanedbania a nepriaznivo vplýva – ohrozuje životné prostredie. Definíciu vraku spĺňa vozidlo, ktoré vykazuje znaky odpadu: nie je schopné prevádzky na pozemných prevádzky na pozemných komunikáciách (napr. chýbajú mu časti karosérie), je poškodené po nehode, prípadne z neho vytekajú prevádzkové kvapaliny. Posledná menovaná možnosť je najvážnejšia, keďže znamená priame ohrozenie životného prostredia.
Ak niekde vozidlo dlhodobo stojí, hoci aj na prázdnych pneumatikách, neznamená to automaticky,
že ide o vrak.
Vami zdokumentované vozidlá majú riadne pridelené tabuľky s evidenčnými číslami, teda nie sú trvalo vyradené z evidencie vozidiel. To, že nemajú platnú TK a EK neznamená, že ide o vraky. Nevykonanie TK a EK neznamená, že vozidlo svojím technickým stavom nespĺňa podmienky bezpečnej a plynulej cestnej premávky . Dôvody nevykonania TK a EK sú rôzne, v našom regióne predovšetkým problémy so stanicami technickej kontroly (dlhodobo bola zatvorená STK Holíč, teraz zas Skalica), ale hlavne prísnymi podmienkami v súčasnosti a termínmi na objednanie sa. Navyše mestská polícia nemá žiadne zákonné kompetencie riešiť držiteľa vozidla za prepadnuté termíny TK a EK, ide výlučne o právomoc štátnej polície, podľa ktorej je potrebné podať podnet na príslušný okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý ako schvaľovací orgán môže rozhodnúť o trvalom vyradení vozidla z cestnej premávky. Mestská polícia dokonca nedisponuje ani evidenciou vozidiel, pričom všetky lustrácie vozidiel rieši písomnou žiadosťou na štátnu políciu ( v našom prípade OO PZ Holíč).
Preverili sme všetky Vami uvedené vozidlá, pričom ani jedno vozidlo nevykazuje známky vraku. U mnohých v prípade, že nejde o vrak, je v kompetencii mestskej polície riešiť iba priestupky, ktoré je oprávnená objasňovať, teda: „ ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. Aj keď nebol dôvod (okrem jedného prípadu – státie na verejnej zeleni), tak sme u každého prevereného vozidla napriek tomu kontaktovali majiteľa a zisťovali dôvod odstaveného vozidla. Ku každému Vami zverejnenému vozidlu na portály Odkaz pre starostu Vám tu uvediem dôvody zvlášť:
- konkrétne majiteľ tohto vozidla na tomto nejazdí, pretože má na ňom nejakú závadu a čaká na súčiastku, ktorá mu má prísť v priebehu 2 týždňov. Po oprave vozidla s týmto absolvuje STK.

S pozdravom

Mgr. Branislav Mlynka, náčelník MsP Holíč
15. august 2020

Martin. H

Dobrý deň. Prešli 2 týždne a bez záujmu... Nič sa nepohlo. Majiteľ asi opäť bez záujmu. Ďakujem za vašu prípadnú odpoveď.
16. august 2020

Martin. H

Dobrý deň. V poriadku. K dnešnému dňu je zatiaľ vozidlo preč... Ďakujem za vašu prípadnú odpoveď.
17. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň

V piatok bol hliadkou MsP opakovane kontaktovaný a urgovaný majiteľ vozidla a cez víkend malo byť vozidlo z miesta odstránené.
Ako som Vám už písal v prvej odpovedi, nie je úlohou mestskej polície riešiť neplatné technické a emisné kontroly vozidiel, ktoré nevykazujú znaky vraku. Definíciu vraku spĺňa vozidlo, ktoré je trvalo vyradené z evidencie vozidiel alebo trvalo nespôsobilé prevádzky na pozemných komunikáciách, vykazuje znaky odpadu: nie je schopné prevádzky na pozemných komunikáciách (napr. chýbajú mu časti karosérie), je poškodené po nehode, prípadne z neho vytekajú prevádzkové kvapaliny, vzbudzuje dojem zanedbania a nepriaznivo vplýva – ohrozuje životné prostredie.

Vami uvedené a nafotené vozidlo nebol vrak a neporušovalo žiadne dopr. predpisy, ktoré je mestská polícia oprávnená riešiť v rámci svojich právomocí. Pokiaľ chcete v budúcnosti riešiť neplatné emisné a technické kontroly vozidiel, obráťte sa na Policajný zbor SR, avšak v tomto prípade by musela byť splnená podmienka, že vodič s neplatnou TK a EK vozidla, by s týmto jazdí na pozemných komunikáciách, čím by sa dopúšťal dopr. priestupku.

S pozdravom

Mgr. Branislav Mlynka, náčelník MsP Holíč

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania