24. septembra 2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

STAROSTA OBCE HONTIANSKE NEMCE PaedDr. Jozef Nemec P O Z V Á N K A na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m mimo plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Hontianske Nemce 29. septembra 2020 (utorok) o 17:00 hod. do KS v Hontianskych Nemciach Program: 1. Otvorenie 2. Určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva a informácia o podpísaní zápisnice. 5. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce č. 5 a rozpočtu ZŠ s MŠ. 6. Návrh delegátov do Rady ZŠsMŠ pre nové funkčné obdobie rady školy (2020-2024) 7. Návrh na schválenie žiadosti k poskytnutiu návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územním celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osob v roku 2020. 8. Informácie starostu obce 9. Rozprava 10. Záver