Územný plán obce vs výstavba ŠTEPNICE

Zodpovednosť za riešenie: Jarok

V riešení
meno
Atóm 27. októbra 2017

Dobrý deň,
chcem upozorniť na výstavbu RD a hlavne oplotení, ktoré nie sú v súlade s platným uzem. planom obce v časti Štepnice -
www.jarok.sk/jarok_old/images/kat_mapa.jpg . Výstavbou plotov vzniká problém s prístupom do záhrad a taktiež v budúcnosti s čistením odvodňovacieho potoka. Ak je potok v sprave povodia - tak určite by bolo vhodne začať tuto skutočnosť riešiť aj s nimi.
Prečo sa výstavba RD nedrží uzemneho plánu, kde je aj zaprojektovaná výstavba ,, PRI POTOKU,,? Celej veci by určite pomohla výstavba cesty popri potoku, kde by mal každý prístup do záhrad a na svoj pozemok, vzhľad okolia a usporiadania domov by malo zmysel a taktiež v budúcnosti napojenie na inžinierske siete napr. kanalizáciu by by bolo jednoduchšie a aj pre mnohých lacnejšie. Ďakujem, s pozdravom DODOK.

27. október 2017

Gustav

Dobry deň,
súhlasím s podávatelom a pre úplnosť posielam znenie pre
Vykonávaciu normu STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“
- pri vodohospodársky významnom vodnom toku - do 10m obojstranne od brehovej čiary
- pri drobných vodných tokoch - do 6m obojstranne od brehovej čiary
V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami,
manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Je potrebné zachovať
prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom (bez trvalého oplotenia) z hľadiska
realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.
Pobrežné pozemky sú súčasťou ochranného pásma.
//
Oprávnenia pri správe vodných tokov
§ 49, zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách
Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku
užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie
sú pozemky (bez trvalého oplotenia):
- pri vodohospodársky významnom vodnom toku - do 10m od brehovej čiary
- pri drobných vodných tokoch - do 5m od brehovej čiary

Pracujem niekolko rokov s danou problematikou a môžem uviesť, že stavieb v rozpore s úz.planom a čiernych stavieb je omnoho viac v celej obci - stavby popri toku po celej dlžke, vystavba pod lesom a pod.
Samosprava by mala taketo stavby zaevidovať a trvať na odstraneni týchto stavieb alebo dodatočnom zlegalizovani a taktiež informovať o jestvujucom stave Ing. arch. Privalincovú pri spracovani návrhu nového úz. planu.
Ďakujem .
27. október 2017

Atóm

ďakujem za Váš názor a príspevok
30. október 2017

Simona

Tiež by sme chceli stavať v tejto lokalite.
Po obhliadke pozemku a okolia sme zistili spolu s projektantom, že je problém s pristupovou cestou na pozemok, ktora by bola možná pri potoku, no majitelia domov so súpisnym čislom 882 a 883 maju oplotenie až po potok. Navyše v mieste planovanej trafostanice začala nejaka vystavba - je tam od minuleho tyždňa osadena vodomerná šachta.
Budeme radi, ak sa podari spristupniť pozemky cestou popri potoku a verím, že aj ostatní majitelia dotknutých pozemkov.
Pekný deň
31. október 2017

anonym

U nás v rodnej obci sme mali ten istý problém s pristupom na pozemok od potoka pre oplotenia pozemkov. Ochranné pásmo je dané, tak ako uviedol p. Gustav a žiadna stavba tam nieje povolená. A tak vtedajší starosta pisomne vyzval majitelov pozemkov na odstránenie, resp. posunutí oplotení z tohto pásma nakolko sa išiel čistiť potok. Ďalej to bolo vyhlasené obecným rozhlasom. Prišlo k čisteniu, niektorí rešpektovali požiadavku a oplotenie si posunuli, iným zase odstránili plot zamestnanci OU a nikto nič nepovedal, lebo obec je v práve zo zákona a v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami.
A nakoniec prišlo k dohode a majitelia odpredali toto ochranné pásmo obci za symbolické1€ , obec následne vybudovala asfaltuvú cestu s osvetlením a popri nej boli uložené hneď inžinierske siete.
Všetci sú spokojní a obec sa rozrastá.
Pokial aj náš starosta sa pokúsi o dohodu s majitelmi v záujme obce, mohla by sa u nás zakrátko vybudovať nová ulica PRI POTOKU.
Toľko z mojej strany a návrh riešenia z praxe.
23. november 2017

Simona

Čierna stavba?

Vážený pán starosta,
predpokladám, že viete, čo sa v našej obci deje a preto Vás žiadam o zodpovedanie otázok v súvislosti so začatou stavbou na ulici Štepnice, a to:
1. ako je možné, že sa začala výstavba, keď na uvedenej parcele je planovaná
podľa uzemneho plánu trafostanica ?
2. prečo pri výstavbe - či už táto stavba, alebo stavba oplotení na druhej strane brehu potoka nerešpektuje ochranné pásmo vod. toku 6m, ktoré je dané zákonom ? A kto bude hradiť škody , ak sa vybreži potok? - majitelia oploteni?
3. kedy sa bude predmetný potok čistiť
4. kto povolil stavby oplotení v tejto lokalite, tak, že ostatným majiteľom pozemkov zamedzil prístup do záhrad? Tento rok bol velky problém sa tam dostať s polnohosp. technikou .
5. Ako bude riešený prístup na na pozemky PRI POTOKU?
Ďakujem, S
27. november 2017

Odpoveď samosprávy

Vážení priatelia!
Ospravedlňujem sa Vám, že ste museli tak dlho čakať na odpoveď, ale predchádzala tomu diskusia s pani Ing. arch. Privalincovou. Na domy, ktoré sú v tejto lokalite postavené, boli stavebné povolenia vydané predchádzajúcim vedením obce, kde nebol dodržaný platný územný plán. Momentálne máme vypracovaný nový územný plán obce, ktorý bude verejnosti predložený na pripomienkovanie po novom roku. Plánujeme k tejto otázke vyvolať verejné zhromaždenie, kde budeme dopodrobna vysvetľovať a odpovedať na všetky otázky zo strany občanov.
Čo sa týka rigolu pri ceste, je to odtokový kanál na odvod dažďovej vody do hlavného kanála, ktorý vedie popod záhrady a ktorý spravuje Povodie Váhu. Niektoré časti tohto kanálu sa nám podarilo vyčistiť, ale všetko závisí od financií a voľného strojového parku Povodia Váhu. Nový územný plán počíta aj s cestou popri hlavnom kanáli obce, avšak občania sú vlastníci pozemkov až po kanál.
Vážená pani Simona, ak sa môžem vyjadriť k spomínanej trafostanici, ktorá síce je naplánovaná v súčasnom územnom pláne, ale bývalé vedenie dalo potvrdenie na výstavbu rodinného domu pani Piovarčiovej, ktorá spomínaný pozemok predala súčasnému majiteľovi.
Prístup na pozemky s poľnohospodárskou technikou rieši nový územný plán obce, ale všetko závisí od vlastníckych vzťahov a dohody medzi občanmi a obcou.
Veľmi rád by som Vás všetkých privítal u mňa na Obecnom úrade v Jarku, aby som Vám detailne vysvetlil danú problematiku, ale môžem Vás uistiť, že vedenie obce dodržiava momentálne platný územný plán obce.Stanislav Sťahel, starosta obce
27. november 2017

Marek Mikula

Dobrý deň,
v prvom rade ďakujem za reakciu starostovi obce Jarok p. Sťahelovi, že uviedol veci na pravú mieru a definitívne ozrejmil spoluobčanom momentálnu situáciu.
Vzhľadom na diskusiu a ako majiteľ pozemku v súvislosti s ktorým sa v tejto diskusii spomína TS a ktorého fotky boli uverejnené na tejto stránke, si dovolím reagovať na otázku pani Simony či sa nejedná o čiernu stavbu. Podotýkam, že fotky boli zhotovené a zverejnené bez môjho súhlasu, čo je v rozpore so zákonom v zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka a jedná sa tým o zásah do súkromia, čo môže byť klasifikované ako trestný čin. Dľa zákona - akékoľvek použitie fotografií nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby (čiže majiteľa pozemku).
Všetky práce, ktoré prebiehajú na mojej parcele sú vykonávané v súlade so zákonom, po konzultácii, riadnom ohlásení a schválení od všetkých kompetentných úradov, spoločností a osôb. V žiadnom prípade sa nejedná o čiernu stavbu!
Možno iba pre obraz o aktuálnosti informácií a overení si legálnosti mojich krokov...už v roku 2013 poskytlo ZSE a.s. písomné vyjadrenie, kde sa na predmetnom pozemku výstavba TS vylučuje. To bolo schválené aj obecným zastupiteľstvom v uznesení č. 243/2014.

Verím, že pre dobro veci všetkých zúčastnených som na základe uvedeného dopomohol k doplneniu potrebných informácií.

Ďakujem
S úctou Marek Mikula
28. november 2017

Simona

Vážený pán starosta,
ďakujem Vám za odpoveď a dúfam, že príde k dohode medzi vlastníkmi a konečne sa vyrieši prístup na pozemky v dohľadnej dobe.
Pekný deň prajem.
Simona.
28. november 2017

Simona

Dobrý deň p. Mikula,
ako občan mám pravo na informácie a býť informovaná. Nemám v umysle nikomu škodiť. Pokial sa však chcete oháňať citovanim zakona, prosím najprv si ho naštudujte.Daný zakon upravuje v prvom rade ochranu osobnosti ako takej a mohol by byť použitý len v pripade, ak by sa na fotografiach nachadzali osoby a musel by byť preukazany úmysel niekoho poškodiť alebo kompromitovať a aj tak by to nebolo kvalifikovane ako tresny čin. Toľko k Vami spomenutému zakonu.
Pokiaĺ však považujete odfotografovanu kopu stavebheho odpadu za zasah do súkromia, tak sa Vám verejne hlboko ospravedlňujem, no prosim nezabudnite napr. na najbližšej dovolenke pri fotení sa , pozrieť sa, čo sa nachadza na pozadí a či, tým nahodou nezasahujete niekomu do sukromia Vy.
Ďakujem a prajem uspešnú a rýchlu realizaciu Vášho stavebného zámeru na predmetnej parcele.
Simča
29. november 2017

Marek Mikula

Dobrý deň pani Simona,
mať komplexné informácie je dôležité ako nás o tom všetkých presviedča aj táto mailová diskusia. Spôsob ich získavania, je ale základnou doskou konečného efektu. Starosta obce p. Sťahel, je naozaj kompetentný a vždy ochotný poskytnúť relevantné informácie.
Ubezpečujem Vás, že v súvislosti so spomenutým zákonom, pokiaľ ktokoľvek ide na dovolenku, prechádzku a robí si pokojne aj selfie pred súkromným vlastníctvom, je to klasifikované ako „umelecká“ fotka. Ak si ju dá aj na facebook s textom, ktorý sa nijakým spôsobom neopiera o podozrenia (resp. nesmie byť využitá na komerčné účely – čo nebol tento prípad), ktoré by sa viazali na odfotený objekt/nehnuteľnosť, tak to je v poriadku. Pri podozrení na „niečo“ je potrebné postupovať dľa zákona iným spôsobom. Pokojne si u advokáta overte ako sa predmetný zákon aplikuje na súdoch v praxi.
Vaše ospravedlnenie rád prijímam, i keď som ho od Vás nepožadoval. Cením si Vaše gesto. Preto Vás na znak vyjasnenia všetkého poprosím o zmazanie predmetných fotografií.
Som rád, že sme si všetko vysvetlili a považujem teda túto tému za uzavretú.
Ďakujem a rovnako aj ja Vám prajem úspešnú a rýchlu realizáciu Vášho stavebného zámeru a všetko dobré.
S úctou
Marek Mikula
15. december 2017

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

ďakujem za kultivovanú diskusiu, uvedené fotografie v komentári boli zmazané a komentár ponechaný.

S pozdravom

Martin Kollárik
martin.kollarik@odkazprestarostu.sk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.