Hradné námestie-opodstatnenie výrubu stromov a ich náhrada

Zodpovednosť za riešenie: Kežmarok

Vyriešený
meno
Pavol Kulanga 28. júla 2023

V období ostatných trebárs 5 rokov boli v meste vyrúbané mnohé desiatky stromov. Vedia zodpovední za povolenia na výrub doložiť dôkaz o potrebe výrubu každého stromu? Pri každom výrube je určená povinnosť ďalšej výsadby. Opäť, vedia zodpovední doložiť vysadené množstvo nových stromov na území mesta? (mimo vysadby v mestských lesoch).

07. august 2023

Odpoveď samosprávy

Pozdravujem,

ďakujem za podnet a taktiež otázky. Preposielam ich na riešenie kompetentným a želám pekný deň!

PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič, LL.M.
Kancelária primátora mesta Kežmarok
09. august 2023

Odpoveď samosprávy

Pozdravujem,

posielam odpoveď od Ing. Ester Kapolkovej z Oddelenia rozvoja mesta a výstavby:

"Dobrý deň, mesto Kežmarok ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa § 2 písm. f) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky postupuje podľa § 48 a § 69 ods. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), a podľa Vyhlášky MŽP 170/2021 Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín, o náležitostiach oznámenia výrubu drevín a spôsob vyznačovania výrubu drevín. Mesto Kežmarok postupuje podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky."

PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič, LL.M.
Kancelária primátora mesta Kežmarok

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania