Benediktínska-trávnatá plocha-nepokosená

Zodpovednosť za riešenie: MsÚ Košice Krásna

V riešení

Bolo by vhodné konečne pokosiť trávnatú plochu národnej kultúrnej pamiatky Kláštora na Hore. Je tam tráva o výške 1,5 m samé náletové a invazne rastliny ktoré sa už rozliezaju na pozemky RD. Netreba len vyhadzovat peniaze na kamery a tabuľky, ale treba sa aj o to aspoň dvakrát do roka starať bežnou údržbou t.j.pokosenim

08. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Mestská časť vykonáva údržbu a čistenie uvedených pozemkov každý rok niekoľkokrát napriek skutočnosti, že nie je ich vlastníkom.
Mestská časť sa znečistením zaoberala 06.11.2019 (odkaz pre starostu ID 80791), kedy bol identifikovaný pôvodca odpadu a o súčinnosť bola požiadaná Mestská polícia.
V apríli 2020 nás kontaktoval jeden zo 62 vlastníkov parcely, Mestská časť opäť pozemok vyčistila a pokosila.
Zodpovednosť za umiestnenie odpadu v zmysle zákona o odpadoch má vlastník, ak nevykonal opatrenia na zamedzenie jeho umiestnenia a nie je možné určiť jeho pôvodcu. Zodpovednosť za vykonanie údržby a kosenia pozemku má taktiež vlastník, z dôvodu ochrany životného prostredia na zamedzenie šírenia burín, náletových drevín a invazívnych druhov rastlín.
Odpad si vytvárame a vynášame sami, spravidla mimo svojho domova! Vzhľadom na dostupnosť lokality, odpad vzniká v domácnostiach na Benediktínskej ulice a jej blízkeho okolia! Dôkazom je identifikovaný pôvodca odpadu z novembra minulého roku.
Vlastníci by mali odsledovať, kto odpad vynáša a riešiť to privolaním Mestskej polície. Vlastníci by mali kosiť a udržiavať svoje pozemky a tým nevytvárať priestor na vytváranie skládok odpadu. Nik iný to neurobí! Len od nás záleží, v akom prostredí budeme žiť.
Kto? Mestská časť, Mestská polícia, vlastníci pozemku

Senderáková Ľudmila, Referát výstavby a CO, MÚ MČ Košice - Krásna
08. jún 2020

Martin Hudec

Mestská časť za posledné roky (min.5 rokov) nevykonala ani raz údržbu a základné pokosenie daného pozemku. V roku 04/2020 ste daný pozemok ako konštatujete určite nekosili na podnet vlastniíka, možno tak virtuálne inak by tam nebol taký stav aký je v súčasnosti t.j. 1,5 metrov vysoká burina , plevel a invázne rastliny, hraboše , hady atď. Z neudržiavania daného pozemku potom vznikajú požiare suchého porastu na jar a v lete čo ohrozuje súkromne pozemky a rodinné domy okolo. O rozširovaní burín, bodliakov a náletových drevín za veterného počasia ani nehovorím.
Jedine čo sa uskutočnilo bolo že pôvodca odpadu z výstavby RD odviezol stavebnú suť po úprave pozemku (odkaz pre starostu ID 80791).
Takže Vás opätovne žiadam aspoň o pokosenie a základnú údržbu daného pozemku, keď už ho MČ monitoruje kamerou s napojením na mestskú políciu. A keď je to povinnosť vlastníkov tak prosím zaslať výzvu vlastníkom na úpravu pozemkov od inváznych drevín a plevela. Takisto je možné uložiť pokutu za šírenie burín, náletových drevín a invazívnych druhov rastlín z neupravených pozemkov súkromných vlastníkov. MČ môže dať podnet na príslušný Okresný úrad odbor ŽP, keď zistí takéto konanie vlastníkov. Len je zaujímavé že peniaze na kameru a monitorovanie SÚKROMNÝCH pozemkov mestská časť nájde, ale na bežnú údržbu ako kosenie nie sú,hoci predmetné pozemky sú národná kultúrna pamiatka- Benediktínsky kláštor.
08. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Vážený pán Hudec. O tom, či mestská časť v priebehu posledných piatich rokoch vykonala údržbu pozemku neviem. Viem však potvrdiť a dokladám to priloženou fotodokumentáciou, vyčistenie celej tejto lokality s pracovníkmi VPP a mnou osobne v roku 2019. Zlepšenie však nenastalo, preto sme nainštalovali na danom mieste monitoring. Vám ako jednej z osôb, ktorá tam zo svojej záhrady odpad vynáša to, samozrejme, vadí. Neprejde dlhá doba a budeme vedieť identifikovať viacerých obyvateľov, ktorým mestská časť nebude čistiť okolie ich domov, aby oni mali nové miesto na uloženie ich odpadu. Tento odpad patrí inde. O tom, že píšem pravdu a že ste boli prichytený ako fúrikom vynášate zo svojho pozemku odpad do uvedenej oblasti mám štyroch ďalších svedkov.
Mestská časť od roku 2019 pravidelne vyzýva vlastníkov neudržiavaných pozemkov na vykonanie údržby. Svedčí o tom napríklad lokalita IBV pri Jazere, ktorá bola v roku 2019 po niekoľkých rokoch
perfektne vlastníkom upravená. Je smutné, keď sa to nedeje opätovne automaticky, ale čaká sa na ďalšiu výzvu mestskej časti.
Ďakujeme za vysvetlenie ako má mestská časť postupovať. Ubezpečujem Vás, že postupujeme jednak v záujme verejnosti, ktorá túto lokalitu a komunikáciu na nej využíva, jednak v záujme väčšiny blízkobývajúcich susedov a verím, že aj v záujme vlastníkov, ktorí tiež svojou dobrou vôľou umožňujú prechod súkromným pozemkom.

Ivanišin Patrik, Prednosta MÚ Mestskej časti Košice - Krásna
08. jún 2020

Martin Hudec

Vážený pán prednosta. Plocha ktorú ste vraj vyčistili r.2019 nie je je problémová. Treba si prejsť predmetnú lokalitu celú aj v rámci pracovnej doby a nie len keď idete z baru s poslancami kamarátmi domov. Vaše fotky sú s prístupovej panelovej cesty z roku 2019, ako to vyzerá teraz Vám zasielam aktuálne foto viď.priloha aby ste to mohli prisť aspoň pokosiť. Osadenie kamery kvitujem a dúfam že ich osadite aj na iné problémové miesta MČ, aby ste tak vedeli identifikovať potencionálnych páchateľov. Obvinenia o vyvážaní zahr. odpadu radšej nekomentujem, ale kľudne Vás privítame na pozemku a ukážeme Vam ako ekologicky kompostujeme. Zasielam Vám ešte pár aktuálnych fotiek s predmetnej lokality-národnej kultúrnej pamiatky, kde je stavebný odpad, panely, lomový kameň, pozostatky plastov, fliaš z alkoholických stretnutí mládeže na pozorovatelni. Myslím že to je väčší problém ako pokosena tráva zo záhrady. Keby ste lokalitu aspoň 1xza rok pokosili, možno by ste to objavili. Samozrejme uznávam Váš prístup, zakryť to neprehliadnuteľnou huštinou a vyhovoriť sa na vlastníkov je lepší prístup.
23. jún 2020

Marek Kažimír

Prajem pekný deň,
myslím si, že táto lokalita a archeologické nálezisko s pamiatkovou ochranou si vyžaduje od samosprávy viac pozornosti ako iba občasné vykosenie alebo písanie listov s výzvami pre 62 spoluvlastníkov.

Ide o vzácne nálezisko s pamiatkovou ochranou, ktoré znamená výrazné obmedzenie vlastníckeho práva dotknutých spoluvlastníkov a najmä ide o miesto, ku ktorej sa viaže prvá písomná zmienka o Krásnej z roku 1143. Viac z histórie: https://www.kosicekrasna.sk/sk/zivot-v-krasnej/zakladne-informacie/z-historie-a-zo-sucasnosti

Podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení cit: obec pri výkone samosprávy najmä zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce.

Očakávam dnes od samosprávy Krásnej, že o tento bývalý cintorín z 18. storočia, zákonom chránené archeologické nálezisko benediktínskeho kláštora sa bude starať a vykonávať údržbu minimálne ako pred kaštieľom v Krásnej. Možností ako to urobiť má samospráva niekoľko, minimálne môže zorganizovať brigádu dobrovoľníkov ako to bolo na jar v roku 2018.
07. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Mestská časť opätovne zabezpečila kosenie časti uvedenej lokality.

Senderáková Ľudmila, Referát výstavby a CO, MÚ MČ Košice - Krásna
07. júl 2020

Martin Hudec

Dobrý deň. Lokalita nie je pokosená, treba si to ísť aspoň skontrolovať. Bol pokosený len cca 2m pás okolo panelovej cesty k lokalite, podobne ako ste vykonali kosenie okolo iných komunikácii v mestskej časti. Keď toto považujete za riešenie problému je to veľmi smutné. Po pokosení by bolo vhodné daný odpad aj vyviesť na mestské kompostovisko alebo aspoň pohrabať na jednu kopu, aby ho vietor nerozniesol po okolitych záhradách. Práca chvatná, málo platná. P.S. Škoda že odpusť nie je v Krásnej každý mesiac, aspoň by sa častejšie čistili verejné priestranstvá.
09. júl 2020

Marek Kažimír

Prajem pekný deň, možno by stálo za úvahu zriadiť so súhlasom vlastníkov na celom archeologickom nálezisku kvitnúcu lúku, tak ako je to v iných mestách napr. Bratislava, Banská Bystrica. Priložené foto je z Banskej Bystrice. Takto by stačilo kosiť dvakrát ročne. Ak by sa k tomu pridala nejaká lavička s výhľadom na Krásnu možno by to splnilo účel mať lokalitu bez skládok s kvitnúcimi kvetmi.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.