Spomaľovače na hlavnej ceste

Zodpovednosť za riešenie: Koškovce

Vyriešený
meno
Ivana 06. júna 2016

Bolo by možné osadiť na príjazdovej hlavnej ceste do obce retardér tzv. spomaľovač vozidiel? (vedľa futbalového štadiónu).

08. jún 2016

Odpoveď samosprávy

Jedná sa o cestu II. triedy vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja. Obec nemôže rozhodnúť o umiestnení spomaľovača na uvedenej hlavnej ceste vzhľadom ku skutočnosti, že nie je jej vlastníkom ani správcom. Pretože sa jedná o hlavnú cestu medzi mestami Humenné a Medzilaborce, umiestnenie spomaľovacieho prahu určite neschvália. Priečne spomaľovacie prahy sa používajú najmä na komunikáciách v obytných štvrtiach, v blízkosti škôl či prechodov pre chodcov.
V súčasnosti prebieha rokovanie o posunutí značky začiatku obce pred začiatok ihriska, pokiaľ sa nám to podarí tak až pred odbočku na novú ulicu pri kríži. V tom prípade by motorové vozidlá mali v inkriminovanom úseku jazdiť pomalšie. Potom taktiež požiadam OO PZ Koškovce na častejší dohľad nad cestnou premávkou (meranie rýchlosti) na uvedenom úseku cesty.

Ing. Vladimír Babič, starosta obce
17. september 2017

Odpoveď samosprávy

Vzhľadom ku skutočnosti, že dopravný inšpektorát vydal nesúhlasné stanovisko s premiestnením značiek začiatku a konca obce, Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nepovolil ich premiestnenie.
Obec Koškovce z vlastných zdrojov zakúpila a zabezpečila v auguste 2017 osadenie merača rýchlosti a po mesiaci vyhodnotila zaznamenané údaje. V období od 16.8.2017 do 11.9.2017 bolo meračom rýchlosti zaznamenaných 124 128 prejazdov motorových vozidiel v smere Hankovce-Koškovce. Z tohto počtu bolo v 87 946 (70,85%) prípadoch zaznamenané prekročenie rýchlosti motorových vozidiel pri vjazde do obce. Z uvedeného počtu 5 269 vozidiel išlo pri vjazde do obce rýchlosťou nad 90 km/h, osem vozidiel dokonca rýchlosťou nad 140 km/h.
Na základe uvedených skutočnosti starosta obce inicioval pracovné stretnutie všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré sa uskutočnilo 13.09.2017 v Koškovciach. Na uvedenom stretnutí bolo prijaté kompromisné riešenie: Pred obcou Koškovce (približne na úrovni odbočky na novú ulicu pri kríži) bude osadená značka obmedzujúca najvyššiu povolenú rýchlosť motorových vozidiel na 70 km/h. Zo strany dopravného inšpektorátu bolo prisľúbené, že v uvedenom úseku bude vykonávaný zvýšený dozor nad bezpečnosťou cestnej premávky (meranie rýchlosti).
Obec Koškovce bude v pravidelných intervaloch (1x mesačne) vyhodnocovať údaje z merača rýchlosti a ich údaje odstupovať dopravnému inšpektorátu na ich ďalšie využitie a plánovanie dozoru nad bezpečnosťou cestnej premávky.
Verím, že spoločným úsilím obce a policajného zboru sa nám podarí zvýšiť bezpečnosť obyvateľov Koškoviec v uvedenom úseku cesty.

Ing. Vladimír Babič, starosta obce
21. január 2019

Odpoveď samosprávy

Uvedený podnet bol vyriešený

Ing. Vladimír Babič, starosta

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.