05. novembra 2019

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy

Mesto Krásno nad Kysucou podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Lesnícka 1370, Krásno nad Kysucou. Bližšie informácie na stránke www.mestokrasno.sk/uradne-oznamy/2019/vyberove-konanie-na-funkciu-riaditela-materskej-skoly.html