Výtlky na Záhradnej ulici

Zodpovednosť za riešenie: Letanovce

V riešení

Zaslal: Pavol Slebodník, 11. júna 2018

Na opravu cesty na Záhradnej ulici nie je obec ochotná vložiť ani 1 €, napriek tomu, že za cestu obec priamo zodpovedá a táto povinnosť vyplýva zo zákona o obecnom zriadení. Na kosenie cesty v správe SCKSK obec vie objednať a zaplatiť súkromnú firmu a je pravdepodobné že peniaze sa nikdy nevrátia späť.

Nemá s tým problém pani kontrolórka ?

15. jún 2018

Odpoveď samosprávy

Vážený občan,

ďakujeme Vám za Váš podnet.

Problematika Záhradnej ulice je pálčivým problémom, ktorý trápi nielen samotnú obec, no najmä jej obyvateľov už dlhodobo. Na jednom z OZ v r. 2017 bola starostovi i poslancom obce predložená petícia zo strany obyvateľov Záhradnej ulice, ktorá sa týkala jej nevyhovujúceho stavu a následne sa stala predmetom rokovania na jednom zo zasadnutí OZ. Nakoľko sa na tomto zasadnutí nedospelo k všeobecnej zhode, obec kontinuálne zisťovala ďalšie potrebné skutočnosti (finančnú nákladovosť, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pre danú cestu v danej lokalite, technické riešenie rekonštrukcie, atď.), na základe ktorých by OZ prijalo zodpovedné riešenie, ktoré by danú problematiku vyriešilo a nebolo by iba vopred nesplneným sľubom, samozrejme vezmúc do úvahy finančné možnosti našej obce, tak ako to už bolo prezentované na predmetnom OZ.
Aj preto Vám (ako jednému z predkladateľov petície) bola dňa 10.2.2018 zo strany starostu a poslancov OZ ponúknutá možnosť zvolania pracovného stretnutia s cieľom prerokovania daného problému oveľa komplexnejšie a za účasti čo najväčšieho počtu obyvateľov Záhradnej ulice, ktorých sa tento dlhodobý problém týka. Napriek tomu, že na túto ponuku neprišla doteraz z Vašej strany žiadna odpoveď, veríme, že sa toto stretnutie na základe Vami určeného termínu v dohľadnej dobe uskutoční a spoločnými silami dospejeme k akceptovateľnému riešeniu pre všetky zúčastnené strany. Samozrejme otázka výtlkov a ich odstránenia by bola predmetom rokovania navrhovaného pracovného stretnutia ako jedna z možností riešenia predmetnej cesty.

Čo sa týka kosenia trávy pri vstupe do obce, išlo predovšetkým o bezpečnosť obyvateľov obce i tých, ktorí ňou prechádzajú, a tá nie je vedeniu obce ľahostajná, preto sa uprednostnil verejný záujem a obec sa rozhodla kosenie zrealizovať súkromnou spoločnosťou, pričom zástupca Správy ciest Košického samosprávneho kraja Stredisko SNV, bol vopred informovaný o zaslaní faktúry za účelom finančnej refundácie týchto prác.

S pozdravom,


Mgr. Nikola Zvalená, prednostka obecného úradu

Diskusia

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.