Hlboká-parkovanie-problémové

Zodpovednosť za riešenie: Levice

Uzavretý
meno
Jozef Mészáros 21. januára 2019

Nebolo by možné brať trochu ohľad na parkovanie na vinohradoch, počas výstavby nového parkoviska? Tých 60 áut, ktoré stáli na mieste nového parkoviska, musia niekde zaparkovať.Mestský policajti by mohli do doby vybudovania nového parkoviska, prestať rozdávať predvolania.Po poobednej zmene je nemožné niekde zaparkovať, bez porušenia nejakého zákazu.Zaparkoval som preto na Bobuľovej ulici, vedomí toho že je to už za tabuľou obytnej zóny a v nedeľu ráno ma už čakalo za stieračom predvolanie na mestskú políciu. Inak bolo nerozumné odovzdať plochu na výstavbu parkoviska v zimnom období. Keďže predpokladaná doba realizácie sú tri mesiace s prerušením prác počas nepriaznivých klimatických podmienok. a v zime je jasné, že sa tie nepriaznivé klimatické podmienky vyskytnú a čas vystavby bude aj 6mes

22. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet.
Kto? odd. výstavby a územného plánovania MsÚ Levice Mestská polícia Levice

MsÚ Levice
23. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, vybudovaním 111 parkovacích miest na parkovisku Vinohrady sa bezpochyby zlepší parkovanie na sídlisku Vinohrady. Mrzia nás momentálne dopravné obmedzenia a sťažené parkovanie v danej lokalite. Mesto pri koncipovaní súťažných podmienok na zhotoviteľa malo záujem o čo najskoršie začatie prác a tak v zmysle zmluvy o dielo bolo povinné odovzdať stavenisko do 10 dní od
účinnosti uzatvorenej zmluvy so zhotoviteľom. Proces verejného obstarávania však bol nie vinou mesta ukončený podpisom zmluvy o dielo so zhotoviteľom až 18.10.2018.


odd. územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ Levice
05. február 2019

Odpoveď samosprávy

Mestská polícia Levice ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku plní úlohy zverené jej zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a jednou z nich je aj objasňovanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ich prejednávanie v blokovom konaní.
Pri oznámení alebo zistení priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a určení druhu sankcie a jej výmery mestská polícia prihliada na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa. Príslušník mestskej polície môže od uloženia sankcie v rozhodnutí o priestupku upustiť, ak k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku.

Mestská polícia Levice
05. február 2019

Jozef Mészáros

Príslušník mestskej polície môže od uloženia sankcie v rozhodnutí o priestupku upustiť, ak k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku. Ale k akej náprave. Keď večer nieje nikde miesto na parkovanie, musí " páchateľ " niekde zastať.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania