Školská-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: Levice

V riešení
meno
Martin Hebert 22. januára 2020

Dobrý deň, na školskej ulici už dlhodobo stojí červené auto Seat Inca.
EVČ: LV638AJ
STK a EK platná do marca 2018.
Prosím o odstránenie vozidla, ďakujem.

30. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet.
Kto? Mestská polícia Levice

MsÚ Levice
22. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Mestská polícia Levice na základe Vášho podnetu vykonala šetrenie vo veci státia osobného motorového vozidla zn. Seat Inca červenej farby, evidenčné číslo vozidla LV638AJ, na vybudovanom parkovacom mieste na Školskej ul. v Leviciach.
Šetrením bolo zistené, že motorové vozidlo je zapísané v evidencii motorových vozidiel na fyzickú osobu a má riadne pripevnené evidenčné čísla vozidla. Motorové vozidlo nie je starým vozidlom (vrakom ) v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a netvorí prekážku v cestnej premávke tak ako je to uvedené v § 43, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalej šetrením bolo zistené, že vozidlo nie je spôsobilé prevádzky v cestnej premávke, nakoľko sa prevádzkovateľ vozidla nepodrobil v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady pravidelnej technickej a emisnej kontrole spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, čím si nesplnil povinnosť vyplývajúcu z § 45, ods. 1, písm. b), zák. č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Mestská polícia Levice uvedenú vec odovzdala Okresnému úradu v Leviciach, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a miestne príslušnému orgánu k priamemu vybaveniu dňa 06.10.2018 a následne opakovane dňa 19.05.2019.
Tým, že vozidlo stojí na vybudovanom parkovacom mieste na Školskej ul. v Leviciach sa prevádzkovateľ vozidla nedopúšťa žiadneho priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, nakoľko vozidlo nepoužíva na prevádzkovanie v cestnej premávke.
Pre zhrnutie vyššie opísaného - nie je protiprávnym konaním, že prevádzkovateľ stojí s motorovým vozidlom na parkovacom mieste pre motorové vozidlá i keď nemá platnú STK a EK. A nie je možné rozhodnúť o odstránení motorového vozidla (osobné vlastníctvo) z parkovacieho miesta správnym orgánom bez splnomocnenia zákonom.

Mestská polícia Levice
19. január 2020

Martin Hebert

Auto stále stojí na tom istom mieste!

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania