Na lúkach-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: Levice

Vyriešený

Viac ako Rok odstavené auto v dezolátnom stave.

10. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet.
Kto? Mestská polícia Levice

MsÚ Levice
05. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Mestská polícia Levice na základe Vášho oznámenia vykonala šetrenie vo veci státia osobného motorového vozidla zn. Opel striebornej metalízy, evidenčné číslo vozidla LV640DF, na Ul. Na lúkach v Leviciach.
Mestská polícia Levice preveruje každé prijaté oznámenie na podozrenie z nedovoleného státia motorového vozidla prípadne starého vozidla a skúma všetky skutočnosti nasvedčujúce tomu, či vlastník alebo držiteľ motorového vozidla si splnil všetky zákonné povinnosti na prevádzku motorového vozidla v cestnej premávke, či státím motorovým vozidlom netvorí prekážku v cestnej premávke a či neporušuje zákaz zastavenia a státia motorovým vozidlom tak, ako je to uvedené v zákone o cestnej premávke.
Šetrením bolo zistené, že motorové vozidlo je zapísané v evidencii motorových vozidiel na fyzickú osobu a má riadne pripevnené evidenčné čísla vozidla. Motorové vozidlo nie je starým vozidlom (vrakom) v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a netvorí prekážku v cestnej premávke tak, ako je to uvedené v § 43, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalej šetrením bolo zistené, že vozidlo nie je spôsobilé prevádzky v cestnej premávke, nakoľko sa prevádzkovateľ vozidla nepodrobil v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady pravidelnej technickej a emisnej kontrole spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, čím si nesplnil povinnosť vyplývajúcu z § 45, ods. 1, písm. b), zák. č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Mestská polícia Levice uvedenú vec zistila 15.03.2018 a odovzdala Okresnému úradu v Leviciach, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a miestne príslušnému orgánu k priamemu vybaveniu dňa 06.04.2018. Predpokladáme, že ešte nie je ukončené priestupkové konanie na Okresnom úrade v Leviciach, na Odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Tým, že motorové vozidlo stojí na miestnej komunikácii  na Ul. Na lúkach. v Leviciach viac ako rok sa prevádzkovateľ vozidla nedopúšťa žiadneho protiprávneho konania, za ktoré by príslušný správny orgán rozhodol o odstránení motorového vozidla z miestnej komunikácie, prípadne rozhodol o uložení sankcie bez splnomocnenia zákonom.

Mestská polícia Levice
16. december 2019

Braňo

Predmetné osobné vozidlo sa už nenachádza na mieste.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania