Textilná-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: Levice

V riešení

Dlhodobo odstavené bez TK a EK

14. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet.
Kto? Mestská polícia Levice

MsÚ Levice
06. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Mestská polícia Levice na základe Vášho oznámenia vykonala šetrenie vo veci státia osobného motorového vozidla zn. Fiat Palio Weekend bielej farby, evidenčné číslo vozidla LV966CX, na Textilnej ul. v Leviciach.
Mestská polícia Levice preveruje každé prijaté oznámenie na podozrenie z nedovoleného státia motorového vozidla prípadne starého vozidla a skúma všetky skutočnosti nasvedčujúce tomu, či vlastník alebo držiteľ motorového vozidla si splnil všetky zákonné povinnosti na prevádzku motorového vozidla v cestnej premávke, či státím s motorovým vozidlom netvorí prekážku v cestnej premávke a či neporušuje zákaz zastavenia a státia motorovým vozidlom tak ako je to uvedené v zákone o cestnej premávke.
Šetrením bolo zistené, že motorové vozidlo je zapísané v evidencii motorových vozidiel na fyzickú osobu a má riadne pripevnené evidenčné čísla vozidla. Motorové vozidlo nie je starým vozidlom ( vrakom ) v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a netvorí prekážku v cestnej premávke tak ako je to uvedené v § 43, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalej, šetrením bolo zistené, že vozidlo nie je spôsobilé prevádzky v cestnej premávke, nakoľko sa prevádzkovateľ vozidla nepodrobil v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady pravidelnej technickej a emisnej kontrole spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, čím si nesplnil povinnosť vyplývajúcu z § 45, ods. 1, písm. b), zák. č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Mestská polícia Levice uvedenú vec odovzdá Okresnému úradu v Leviciach, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a miestne príslušnému orgánu k priamemu vybaveniu.
Tým, že motorové vozidlo stojí na parkovacom mieste na Textilnej ul. v Leviciach sa prevádzkovateľ vozidla nedopúšťa žiadneho protiprávneho konania, za ktoré by príslušný správny orgán rozhodol o odstránení motorového vozidla z miestnej komunikácie, prípadne rozhodol o uložení sankcie bez splnomocnenia zákonom.

Mestská polícia Levice

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania