Čierna skládka

Zodpovednosť za riešenie: Levoča

V riešení
meno
Vojtech 28. marca 2016

Vytváranie čiernej skládky na priestore lúky medzi bytovkami a budovou bývalého poľnohospodárskeho družstva/bývalé štátne majetky/kravín

04. apríl 2016

Odpoveď samosprávy

Čierna skládka sa nachádza na súkromnom pozemku.

TS Levoča
04. apríl 2016

Vojtech

Súčasný zákon o odpadoch zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom. Za porušenie tohto zákona hrozí previnilcovi pokuta do výšky 16 596 eur, pokiaľ ide o podnikateľa, alebo takmer 166 eur, ak ide o fyzickú osobu. Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu, obvodný úrad životného prostredia začne konanie na zistenie, či osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti. Ak sa to nepotvrdí, zneškodnenie komunálnych či drobných stavebných odpadov by mala zabezpečiť na svoje náklady dotknutá obec.

,,Napriek tomu, že zákon o odpadoch jednoznačne stanovuje oznamovaciu povinnosť vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov vo vzťahu k nelegálne uloženému odpadu na ich pozemkoch, jednoznačne definuje kompetencie obcí a štátnej správy životného prostredia na úseku odpadového hospodárstva, slovenskú krajinu hyzdí množstvo nelegálnych skládok odpadu, ktoré sú v mnohých prípadoch aj zarastené inváznymi druhmi rastlín," http://www.enviroportal.sk/clanok/na-slovensku-su-tisicky-ciernych-skladok-siria-sa-z-nich-invazne-druhy-rastlin

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania