Výberové konanie MsKS

Zodpovednosť za riešenie: Levoča

V riešení
meno
Brano D 14. októbra 2016

Dobrý deň, postrehol som, že na funkciu riaditeľa MsKS je vyhlásené výberové konanie(ktoré už pravdepodobne skončilo). Zaujímalo by ma či levočská verejnosť bude mať šancu vidieť projekty uchádzačov a tiež zápisnicu z výberového konania. Predsa MsKS operuje s veľkými finančnými prostriedkami, ktoré pochádzajú prevažne z rozpočtu mesta a bolo by správne ak by celé výberové konanie prebehlo úplne transparentne a pod dohľadom verejnosti. Ďakujem.

20. október 2016

Odpoveď samosprávy

Vážený pán Braňo D.,

o tom, kto bude riaditeľom Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Levoči na základe návrhu primátora mesta. Vyplýva to z ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrh primátora mesta je obligatórny a je jeho výlučnou právomocou. Aj napriek tomu a práve s cieľom transparentnosti celej procedúry sa primátor mesta rozhodol fakultatívne aplikovať inštitút výberového konania. Výsledok výberového konania bude podkladom pre návrh primátora mesta predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Projekty rozvoja Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča predložené uchádzačmi o obsadzovaný post bude posudzovať a vyhodnocovať výberová komisia, nie verejnosť. Projekty sú súčasťou informačného systému mesta s názvom „Výberové konania“, z ktorého sa údaje neposkytujú, nesprístupňujú a nezverejňujú.

Zápisnica z výberového konania zverejnená nebude, bude ju však možné sprístupniť na základe žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Ako som už uviedla, celý proces bude zavŕšený uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči, ktoré o riaditeľovi Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča rozhodne na verejnom zasadnutí.

S pozdravom

Ing. Jarmila Lisoňová
vedúca OaVPIng. Jarmila Lisoňová
vedúca OaVP
20. október 2016

Brano D

Ďakujem Vám za odpoveď,

som si plne vedomý toho, že verejnosť nebude mať žiaden dosah na posudzovanie a vyhodnocovanie projektov predložených uchádzačmi, avšak v rámci transparentnosti je úplne normálne zverejnenie projektov. Verejnosť si tak môže sama urobiť názor o vybratom uchádzačovi a v kombinácii so zápisnicou z výberového konania si dokáže utvoriť ucelený názor o správnosti návrhu primátora mesta Mestskému zastupiteľstvu. Nejestvuje žiadna zákonná prekážka, ktorá by vedeniu mesta nedovolila zverejniť ako projekty tak aj zápisnicu z výberového konania. V dnešnej dobe smart riešení sa mi zdá byť trochu komplikovane dostávať sa k informáciám podávaním žiadostí (ľudia na to proste nemajú čas). Bohužiaľ naše vedenie mesta asi nie je veľmi smart, iba že by transparentnosť v podaní vedenia mesta bola "transparentnosť“.
16. január 2017

matus

Braňo, verejnosť si vytvorí názor podľa reálnych výkonov a výsledkov nového riaditeľa po nejakom rozumnom čase, keď už bude plne zodpovedný za dianie na kultúre. Napísať niečo na papier dokáže veľa ľudí, prvý dojem je dôležitý, no nie najpodstatnejší. Myslím, že v prvej skúške na druhý deň po nástupe do zamestnania dokázal, že na to má.(neskorý príchod účinkujúcich na Mikuláša). Takže podľa mňa Tvoja požiadavka o zverejňovanie projektov, predstáv, zápisníc, hodnotení je úplne zbytočná. Asi nemáš čo robiť, tak zamestnávaš vedenie zbytočnými otázkami a úlohami. Čudujem sa, že sa s Tebou vôbec bavia. Keby ti na tom tak záležalo ako sa tváriš, dvihneš riť a pôjdeš sa osobe informovať. Verím, že by Ti kompetentní dali postačujúcu odpoveď osobne. No asi na to nie si veľmi transparentný.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania