Závada-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: Levoča

Vyriešený
meno
Helena Repaská 17. júla 2019

Aj pri viacnásobnom kontaktovaní riaditeľa TS s prosbou o zvýšenie počtu kontajnerov, alebo o zvýšenie frekvencie odvozu KO, problém nebol vyriešený. Kontajnery sú už plné v nedeľu. Líšky roznášajú smeti do okolia, hrozia choroby.
Ďakujem za promptné vybavenie.

18. júl 2019

Helena Repaská

Závada-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Dobrý deň
3 Kontajnery na KO nepostačujú v sezóne na Závade. 3 x som kontaktovala riaditeľa TS, odpoveď: musia postačovať. Toto je veľmi zlé a neakceptovateľné riešenie problému. Odpad roznášajú líšky, je to na strede dediny, hrozia choroby a infekcie. Prosím o neodkladné vyriešenie , dodať ešte jeden kontajner alebo zvýšiť intenzitu vývozu na pondelok ráno a štvrtok.
Je to už neúnostné.
Ďakujem
29. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Vážená pani Repaská, situáciou s odpadom na Závade sa zaoberáme intenzívne. Pre Vašu informáciu v miestnej časti Závada sa nachádza 22 chát, 3 záhradné chatky a 2 rekreačné domčeky. Pre týchto obyvateľov, ktorí navštevujú svoje chaty vyslovene sezónne a sporadicky je 3300l objem kontajnerov nadštandard (pre informáciu je to objem do ktorého vojde 110ks 30l vriec – bežné vrece v domácnosti). Samozrejme za predpokladu, že v týchto kontajneroch sa nachádza zmesový komunálny odpad. Ostatné rodinné domy sú povinní zapojiť sa do systému zberu odpadu podľa VZN mesta Levoča, kde na Závade je intervalový zber ,ktorý sa uskutočňuje raz týždenne vo štvrtok. Obyvatelia rodinných domov sú povinní v čase zberu vyložiť zbernú nádobu k jej vyprázdneniu. Teda nesmú odpad vhadzovať do kontajnerov, ktoré slúžia výlučne pre chaty. Po monitorovaní situácie v lokalite Závada môžeme konštatovať, že obyvatelia miestnej časti Závada tieto kontajnery plnia odpadom, ktorý tam vyslovene nepatrí. V kontajneroch sa nachádzal odpad z drobných udržiavacích prác samozrejme zabalený v čiernych vreciach, v kartónových krabiciach sa nachádzalo drevo. Po štvrtkovom vysypaní kontajnerov boli kontajnery v piatok ráno do polovice zaplnené. Toto určite nespôsobili príležitostní chatári. Naša organizácia bohužiaľ nie je oprávnená k tomu aby kontrolovala a dodržiavala VZN a právne normy. Verte mi ak by sme to mohli kontrolovať a udeľovať sankcie, ľudí, ktorí takto konajú a Vám znepríjemňujú svojim správaním život by sme usvedčili veľmi jednoducho. Situáciu samozrejme budeme monitorovať ďalej a zberné miesto určené pre chatárov doplníme o nádoby na triedený zber. Prajem pekný deň.

Technické služby mesta Levoča
02. august 2019

Helena Repaská

Dobrý deň p. riaditeľ TS
Nemôžem nereagovať na Vašu odpoveď, lebo do dnešného dňa ste nepochopil pointu nášho sporu.
Dokonca urážate obyvateľov Závady bez nejakého priameho dôkazu!!!!!
Vaše monitorovanie trvalo 2 alebo 3 dni a hneď ste si dovolil konštatovať, že obyvatelia Závady sú zodpovedný za neporiadok a odpady okolo kontajnerov???
Z Vašej pozície je to veľmi neprofesionálne. A neznalosť Vašej právnej normy neospravedlňuje.
Zhrniem Vám náš spor v niekoľkých bodoch:
1. Píšete, že obyvatelia Závady sú povinný zapojiť sa do systému ZKO podľa normy VZN mesta Levoča a vyložiť svoju zbernú nádobu k vyprázdneniu a nesmú odpad vhadzovať do kontajnerov určených pre chatárov.
- Poprosím o vyznačenie zákona, ktorý zakazuje používanie kontajnerov určených Vami pre chatárov, podotýkam : kontajnery sú označené len Vašim logom a žiadny zákaz pre obyvateľov Závady, alebo okolo idúcich turistov tam nie je (napr. tabuľa so zákazom)!!!!!!!!!!!!!
VZN 24/2013 §8 - 3 c
3 c) vypracovať a dodržiavať harmonogram zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ako aj harmonogram triedeného zberu odpadu, aktualizovať ho priebežne podľa potreby na základe požiadaviek pôvodcov odpadov alebo mesta tak, aby bol zabezpečený pravidelný vývoz komunálnych odpadov a aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob, alebo k znečisťovaniu stanovišťa,
2. Píšete ,že po monitorovaní situácie v lokalite Závada ste skonštatoval, že obyvatelia Závady plnia tieto kontajnery odpadom, ktorý tam nepatrí.
- Reagujem pohoršene k Vášmu obvineniu na občanov Závady bez akéhokoľvek dôkazu .
- Prikladám dôkaz rozhorčeného chatára z PP, ktorý minimálne 3 krát kontaktoval TS ohľadne jeho odpadu vo vreciach a dokonca priamo komunikoval s Vami pán riaditeľ o odvoze jeho netriedeného odpadu spred chaty, ktorý ste mu sľúbil. Ani po troch týždňoch jeho odpad nebol spred chaty odstránený, tak pán chatár zaplnil v piatok ráno v čiernych vreciach plných odpadom a ako ste citoval Vy: ktorý nepatrí do čiernych kontajnerov.
Takže odpad spôsobili Vaši príležitostní chatári a upozorňujem Vás, že takých dôkazov mám viac aj s foto dokumentáciou.
3. Píšete, že Vaša organizácia bohužiaľ nie je oprávnená k tomu aby kontrolovala a dodržiavala VZN a právne normy?
- Moja reakcia: Mám tomu rozumieť, že nemusíte dodržiavať VZN, ktorú máte zverejnenú na stránke technických služieb?
Čl. II ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI
§ 4 Práva pôvodcu odpadu
1) Pôvodca odpadov má právo na :
a) poskytnutie zberných nádob a kontajnerov v množstve a druhu zodpovedajúcom systému zberu triedených odpadov a zmesových komunálnych odpadov, ak ich nemá vo svojom vlastníctve,
b) zber a pravidelný odvoz vytriedených zložiek z komunálnych odpadov, podľa podmienok uvedených v tomto nariadení a harmonogramu triedeného zberu,atď. atď.
4. Keď som podala sťažnosť alebo skôr to bola prosba adresovaná Vám pán riaditeľ emailovou formou o odstránenie odpadu, ktorý pribúdal okolo kontajnerov ZKO a líšky to v noci roznášali do okolia a hrozili možné nákazy a potkany, tak ste nereagoval !!!!!
5. Ďalší email už nebol s prosbou , ale bola to žiadosť o neodkladné odstránenie odpadu, čo Vás asi urazilo a odpísali ste: ,, 3 čierne kontajnere na ZKO musia stačiť pre chatárov na Závade,,. Opäť neporiadok nebol odprataný a nechali ste to až na utorok, kedy pracovníci TS popratali okolie ,ale kontajnery stále boli plné.
Nečudujte sa, že tam boli plasty, papier a dokonca bio odpad, keďže v 21 storočí ste nám nedali možnosť triediť odpad až kým nenastal tento spor!!!!!!
6. Dokonca ,, KALENDÁR triedeného zberu odpadu v meste LEVOČA 2019,, je odlišný od kalendára, ktorý ste poskytli občanom Závady, ktorá je časť Levoče. Líši sa práve o vývoz BIO ODPADU, ktorý na Závade nerobíte a je zahrnutý v poplatkoch.
Na zabezpečenie triedeného zberu BRO zo záhrad je podľa § 14 ods. 8 vyhlášky, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu (rodinné domy) obec povinná zabezpečiť pre každú domácnosť zbernú nádobu s minimálny objemom 120 litrov, s pravidelným vývozom minimálne raz za 14 dní, s tým, že zber BRO musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november. Ak by obec nezabezpečila takúto zbernú nádobu a jej vývoz, je povinná zabezpečiť pre domácnosť zásobník na kompostovanie, v ktorom budú domácnosti kompostovať BRO.
Do dnešného dňa sme neobdržali zásobníky na kompostovanie, alebo hnedú zbernú nádobu a ani nám neboli podané informácie, kde si ich môžeme vyzdvihnúť!!!!!
Veď načo, keď Závadu ste nezaradili do zberu BRO ODPADU!!!
Dňa 01.08.2019 o 07:15 hod. sme Vás s manželom navštívili za účelom vyriešenia tejto situácie a dúfala som, že sa ospravedlníte občanom Závady za nepravdivé obvinenie tu na stránke, ale reagoval ste negatívne a tvrdil ste, že sa máme obrátiť na mesto, lebo Vy stým nič nemáte. A na neporiadok okolo kontajnerov ste si vyhradil čas 30 dní na reakciu?

Poprosím o dodanie kontajnerov na BRO odpad a zaradiť Závadu časť Levoče do riadneho zberu triedeného odpadu ako je v Levoči.
Ľudia chcú žiť ekonomicky, ekologicky,esteticky ako to píšete na vlastnej stránke, tak nám to aj umožnite.
Ďakujem za pochopenie a prajem pekný deň.
02. august 2019

Helena Repaská

V rozhorčení som v hore uvedenom texte spravila niekoľko gramatických chýb za ktoré sa vopred ospravedlňujem.
02. august 2019

Martina Zwancigerová-Klembarová

Rodina Klembarovcov súhlasia s pani Repaskou a tiež žiadajú verejné ospravedlnenie riaditeľa TS za nepravdivé obvinenie za znečistenie okolo kontajnerov. Ďakujeme
02. august 2019

Dušan Klembara

Počet verejných kontajnerov na Závade je nedstaročny (vid.hore v príspevku) toto sa nestálo prvý krát. Pán riaditeľ TS v vzhľadom nato, že ste ma svojim komentárom urazili si dovoľujem žiadať ospravdlnenie!
15. august 2019

Helena Repaská

V stredu 14.08.2019 mal byť podľa kalendára triedeného zberu odpadu mesta Levoča pre rok 2019 zber plastov. Prikladám foto dokumentáciu ako intenzívne monitorujú Závadu časť Levoče organizácia Technických služieb mesta Levoča a v deň zberu plastov bol žltý kontajner a pri ňom boli a sú krabice plné plastov, ktoré neboli v deň vývozu odvezené VĎ. foto.!!! A takto to vyzerá dnes ráno štvrtok 15.08.2019, opakuje sa tá istá situácia ako na začiatku nášho sporu ohľadne znečisťovania životného prostredia!!!
Chaty sú plné ľudí, ľudia sa snažia triediť, čo nám ešte do 19.júla 2019 nebolo umožnené, keďže sme nemali kontajnere na triedený odpad. Teraz ich máme, ale nie sú v deň zberu vysypané!!!!! Pracovníci technických služieb v deň zberu plastov pozbierali plasty v mechoch od rodinných domov a hlavný veľký kontajner na plasty ktorí videli, ale ho nevysypali. Ešte nám stále chýba kontajner na kovy a bio odpad, Poprosím o promptné vyriešenie problému.
15. august 2019

Odpoveď samosprávy

Vážená pani Repaská, Technické služby Vám dávajú na Váš podnet nasledujúcu odpoveď :
V miestnej časti Závada je zavedený triedený zber. V miestnej časti sa uplatňuje vrecový zber. Tak ako spomínate podľa kalendára triedeného zberu pre mesto Levoča na rok 2019 zber plastov bol realizovaný dňa 13.8.2019. Po doplnení kontajnerov na triedené zložky vo forme 1100l kontajnerov sme boli nútení prispôsobiť zvozovú techniku k danému typu zberných nádob. Nakoľko automobil, ktorý bol v miestnej časti Závada 13.08.2019 nie je schopný vysypať 1100l kontajner. Dňa 14.8.2019 bol uskutočnený zber 1100l kontajnerov na triedený odpad zvozovou technikou, ktorá je na to prispôsobená a odpad, ktorý sa nachádzal mimo kontajnerov bol taktiež zlikvidovaný, viď. foto. Ďakujeme za podnet, s pozdravom Technické služby mesta Levoča.

Technické služby mesta Levoča
15. august 2019

Helena Repaská

Neviem na ktorej Závada ste vyvážali plasty 14.8.2019 ,ale foto dokumentácia vyššie v článku je zo štvrtka rána dňa 15.8.2019. Čiže nie v utorok 13.8. 2019 ale vo štvrtok 14.8. 2019 sa zbierali plasty s malým autom na Závade, ktoré mohlo aspoň vziať plasty s pred žltého kontajnera, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia!!!! Kontajner je tam už mesiac !!! A dňa 15.8.2019 čiže dnes doobeda až po mojom zverejnení neporiadku a Vám zaslaného emailu ste poslali veľké auto a vyprázdnili ste kontajner na plasty a modrý kontajner na papier asi tým istým autom. !!!!! Opäť poukazujem na neschopnosť organizácie Technických služieb a prosím mesto Levoča a pána primátora aby vyriešili tento spor. Obyvatelia Závady si riadne platia za komunálny odpad a nik nechcem mať takýto neporiadok pred svojim domom. Ďakujem
15. august 2019

Odpoveď samosprávy

Vážená pani Repaská, ospravedlňujeme sa, že sme v našej odpovedi uviedli zlý dátum. Nie dňa 14.8.2019 ale dňa 15.8.2019 bol uskutočnený zber 1100l kontajnerov zberovým vozidlom, ktoré zbiera triedený zber,ktorý sa následne na zbernom dvore triedi. Za vzniknutú situáciu a chybu v dátume sa ospravedlňujeme.

TS Levoca

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.