Starý prechod pre chodcov

Zodpovednosť za riešenie: Moldava

Vyriešený
meno
Peter 13. novembra 2017

Starý prechod pre chodcov bol zrušený a posunutý o 10 metrov ďalej. Trebalo by posunúť zábradlie a tým zabrániť chodcom, aby využívali starý prechod, nakoľko v týchto miestach je dosť hustá premávka, a hrozí kolízia s chodcami.

04. december 2017

Odpoveď samosprávy

Mesto Moldava nad Bodvou dňa 08. 08. 2017 zvolalo pracovné jednanie ohľadom riešenia dopravných situácií a umiestnenia dopravných zariadení v meste Moldava nad Bodvou.
Okresný dopravný inšpektorát vychádzajúc zo zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. vydal listom č. ORPZ-KS-ODI-21-281/2017 zo dňa 18. 10. 2017 záväzný súhlas k:
- presunutiu priechodu pre chodcov na ceste II/550 (ul. Rožňavská) o cca 15 proti smeru staničenia oproti pôvodnému miestu a zároveň premiestneniu zvislého a vodorovného dopravného značenia,
- realizácii nových zábradlí oddeľujúcich chodníky od ciest, a tým smerovaniu pešej dopravy na existujúce priechody pre chodcov v priestore predmetnej križovatky.
Mesto Moldava nad Bodvou v zmysle vyššie uvedeného záväzného súhlasu pristúpilo v priebehu mesiaca november 2017 k riešeniu situácie v tejto nebezpečnej a frekventovanej križovatke stanovísk ohradením križovatky novým bezpečným, funkčným a estetickým zábradlím.
Týmto považujeme Váš podnet za vyriešený.


Ing. Monika Al Aliová, odd. výstavby, referent územného plánovania

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.