Neriešenie 4 čiernych stavieb na ul. Čsl.armády

Zodpovednosť za riešenie: Myjava

V riešení

Zaslal: Marian, 27. marca 2017

V auguste 2016 som podal elektronickou poštou nesúhlas s Územným rozhodnutím mesta na výstavbu 22 metrového stoziaru na radioamaterske účely. Mám za to, že 6.9.2016 som bol účastníkom Štátneho stavebného dohľadu za prítomnosti Ing.Panciakovej a pána B.J.Konstrukcia má rozmery 72x72 cm a má dosahovať výšku 22 metrov, pričom základ je cca 2 m nad miestnou komunikáciou. Bolo zistené /stavebník to uviedol do zápisnice!!!/ že čiernu stavbu prenajíma internetovému providerovi!!! Zároveň v zápisnici uviedol,že čiernu stavbu nemôže zlikvidovať,lebo má na ňu zmluvu o prenájme.Zaroven uviedol,že povolenie na radioamatersky stožiar po jeho postaveni prehodnotí cez stavebný úrad na podnikat.ucely a potom čiernu stavbu zlikviduje.A výsledok je,že mesto mi nezaslalo odvtedy nič a stavby stoja.

30. marec 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň prajem!
Ďakujeme za podnet. Poprosili sme Stavebný úrad o odpoveď. V priebehu budúceho týždňa by sme mali mať ich vysvetlenie.

Tomáš Marek, Mestský úrad Myjava
11. apríl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň prajem!

Tlmočím Vám stanovisko Stavebného úradu k Vášmu podnetu:

Stavebný úrad vydal na základe doručeného návrhu na územné rozhodnutie a na základe posúdenia všetkých dotknutých orgánov a stanovísk účastníkov konania územné rozhodnutie pre nový oceľový stožiar na rádioamatérske účely na pozemku parc.č. KNC 353 s celkovou výškou 22m, ktorého stavba bola začatá.

V zmysle § 43a ods. 3 stavebného zákona je uvedená stavba zaradená medzi inžinierske stavby a podľa písm. h) diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice.

Na uvedenú sieť elektronických telekomunikačných vedení sa v zmysle Zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vyžaduje v zmysle § 32 stavebného zákona len rozhodnutie o umiestnení stavby.

Na základe právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby je možná realizácia uvedenej siete.
V zmysle § 56 písm.b) stavebného zákona sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí vrátane oporných a vytyčovacích oporných bodov.

V zmysle § 56 písm i) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje ani pri rozvodoch elektronických komunikačných sietí a zvodoch antén, ktoré sú umiestňované v uzavretých priestoroch stavieb.

Z toho vyplýva, že na uvedenú stavbu sa nevyžaduje ani kolaudačné rozhodnutie.

Na základe podnetu občana Myjavy bol uskutočnený nový štátny stavebný dohľad dňa 6. 9. 2016 na nový oceľový stožiar nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 353, na základe ďalšieho podnetu bol uskutočnený dňa 13. 2. 2017 štátny stavebný dohľad aj na dva drevené stĺpy s káblovým prepojením, ktoré sú osadené na pozemkoch parc. č. KNE 1251/2, KNE1254, KNC 353, KNC 352.

Celkovo boli zistené 3 nepovolené stavby - 1 oceľový priehradový stožiar s výškou 10m s osadenými anténami a 2 drevené stĺpy s káblovým prepojením.

V zmysle Zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov platí nasledovné: V zmysle §88a ods.1 ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez právoplatného stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby , aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi....

Pri stavbách postavených bez stavebného povolenia je stavebný úrad povinný vždy najskôr skúmať , či takúto stavbu nemožno dodatočne povoliť. Vyhodnocuje pritom vplyv na životné prostredie, súlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, resp. funkčným využitím územia, so všeobecnými technickými požiadavkami vymedzenými príslušnými právnymi predpismi a technickými normami, pričom sa prihliada na stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov. Stavebný úrad taktiež skúma vlastnícke práva na pozemky, na ktorých je umiestnená stavby.

Z posledného štátneho stavebného dohľadu vyplynulo, že stavebník z vlastnej vôle ukončil nájomný vzťah so spoločnosťou, ktorá využívala nepovolenú stavbu oceľového stožiara s výškou cca 10m na umiestnenie antén s vysielaním internetového signálu, o čom bol doložený doklad a súčasne prejavil vôľu oceľový stožiar, na ktorom boli osadené antény, odstrániť.

Stavebný úrad po ukončení štátnych stavebných dohľadov začal v zmysle stavebného zákona písomnými výzvami podľa §88 ods.1 písm.b) a §88a ods.1 stavebného zákona na predloženie dokladov o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi s upozornením, že ak stavebník požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.

Vzhľadom na to, že toho času nie sú ukončené konania, v ktorých stavebný úrad naďalej koná v danej veci, zo strany stavebného úradu nie je možné podávať stanovisko.

Tomáš Marek, Mestský úrad Myjava
11. apríl 2017

Marian

Ďakujem pekne za stanovisko. Je prinajmenšom na zamyslenie, prečo som dostal odpoveď až po čiastočnom uvedení faktov na tejto stránke po 8 mesiacoch. Odpoveď zodpovedných považujem za jemne povedané nepresnú a neúplnú!
1./ Nikde nevidím odpoveď, či v Územnom pláne mesta je v našej obytnej zóne inžinierska stavba takéhoto rozsahu. Prosím kompetentných zobrať na vedomie rozdiel medzi VEREJNÝM ZÁUJMOM a ZÁUJMOVOU ČINNOSŤOU! Je rádio amatérska činnosť verejným záujmom???Prosím o vysvetlenie v čom je teda verejným záujmom.
2./ Ani slovo o fakte, ktorý občan uviedol v Zápisnici ŠSD , o zámere dodatočného prehodnotenia stožiaru z rádio amatérskeho na podnikateľské účely.
3./Dovolím si požiadať o vysvetlenie / i keď som sa na ŠSD 13.2.ospravedlnil / prečo mi ako účastníkovi nebola zaslaná Zápisnica ŠSD.
4./Maximálna výška stožiaru podľa Smernice telekomunikačného úradu na rádio amatérske účely je 20 metrov.Vy ste povolili 22.Tým považujem Váš súhlas s jeho stavbou za neplatný.
5./Zo zistenia skutkového stavu, pri opakovanej čiernej stavbe zvlášť,/ i to je uvedené v Zápisnici ŠSD 6.9.2016/ máte ZÁKONNÉ POVINNOSTI konať v ich zmysle. Prosím o uvedenie ako ste tieto naplnili! To, že občan dal organizácii výpoveď z užívania opakovanej čiernej stavby na podnikateľské účely je riešením v zmysle zákonných predpisov???A čo keď uzavrel novú zmluvu na prenájom tzv. rádio amatérskeho na ten istý účel k termínu, kedy postaví 22 metrový??? Veď to uviedol v Zápisnici ŠSD!!!
Je pre mňa zarážajúce, že komisia životného prostredia dala k takémuto niečomu súhlas. Takže keď celá ulica sa bude chovať ako menovaný, všetkým povolíme postavenie takýchto stožiarov. V žiadnom prípade / i keď ako vidím,čo to písal právnik/ sa s týmto doterajším vysvetlením neuspokojím a trvám na konkrétnych odpovediach k mojím jednotlivým bodom.
Marian.
11. apríl 2017

Marian

Nedá mi dodať ešte jednu poznámku.Hobby jedného občana,/ lebo pokiaľ som sa dobre pozrel po Myjave a časti Turá Lúka ,asi traja majú antény,nie inžinierske stavby na rádio amatérske hobby/ s týmto chovaním je verejným záujmom??? Viem pochopiť verejný záujem u športu, spevu, uchovávania tradícií tohto kraja napr.súborom Kopaničiar,viem pochopiť združenia záujmovej činnosti slúžiace zdraviu /turisti/, či činnosti seniorov.
Viem ako človek pochopiť, že každý sme chybovateľný. A priznať chybu nie hanbou.Je skorej prejavom čestnosti a úcty k dôstojnosti druhému človeku.

Marian
21. apríl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň prajem!

Tlmočím Vám stanovisko Stavebného úradu.

Odpoveď, ktorá bola zverejnená zo strany Stavebného úradu na webe dňa 11. 4. 2017, bola spracovaná v intenciách postupov v zmysle stavebného zákona.

Konania s vlastníkom nepovolených stavieb v konkrétnom prípade nie sú konania pred verejnosťou.

Povinnosť stavebného úradu oznamovať konania verejnou vyhláškou sú len v prípadoch, ktoré sú taxatívne dané v zákone č. 71/1967Zb. – správny poriadok a Zákone č.50/1976Zb. – stavebný zákon.

Z tohto dôvodu nemôže stavebný úrad zverejňovať informácie o danom konaní a taktiež sa stavebný úrad nebude zúčastňovať verejnej diskusie.

Súčasne však účastníkovi konania, ktorý sa domáha odpovedí prostredníctvom verejnej diskusie, neboli odopreté žiadne práva sa naďalej informovať na stavebnom úrade o ďalších postupoch - čo platí aj do budúcnosti do doby, pokiaľ konania nebudú ukončené.

Tomáš Marek, Mestský úrad Myjava
22. apríl 2017

Marian

Ďakujem pekne za vaše stanovisko.Skôr, než sa k nemu vyjadrím, ešte sa vyjadrím k vášmu predchádzajúcemu stanovisku, v ktorom ste ma "opravili", že menovaný nemá 4 čierne stavby, ale 3. Ja však trvám na tom, že má 4!!! Jedna anténa je postavená za plotom na cudzom pozemku a preto by nebolo od veci, keby ste si skutočnosť overili.Postupne nadobúdam dojem, že Právny poriadok SR som porušil ja a nie osoba, ktorá realizovala 4 čierne stavby a podvodným konaním sa snaží postaviť inžiniersku stavbu- akože najprv na rad.amat.účely.
K vášmu stanovisku z 21.4.2017: uveďte prosím!!!, kde som v našej komunikácii na tejto stránke požadoval odpoveď-zaujatie stanoviska k mojím dvom podnetom na čierne stavby . Ako osoba, ktorá vás upozornila na tieto fakty a vyjadrila hlboký nesúhlas so stavbou inžinierskej stavby na rádio amatérske hobby, som zákonným účastníkom Štátneho stavebného dohľadu a podľa Úradu ombudsmana SR mám tieto práva a vy povinnosti:
-právo podávať námietky a vyjadrovať sa k listinám a dôkazom,
-právo zúčastniť sa na ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke,
-právo navrhovať vykonanie dôkazov,
-právo nazerať do úradného spisu a vyhotoviť si kópie zo spisu,
-právo ABY MI BOLO DORUČENÉ rozhodnutie,
-právo uplatniť opravné prostriedky.
Požadujem doručenie všetkých rozhodnutí, ktoré boli vami vydané a písomnú kópiu zo ŠSD 13.2.2017 a to neodkladne.

Marian
30. apríl 2017

Marian

Dobrý deň prajem!
Hlbšie som sa zamyslel nad vašou ,neustále omielajucou argumentáciou,že menovaný má doložiť písomne,že stavba je vo verejnom záujme.Tento argument pouzivate-ZNEUZIVATE 9 mesiacov.
A prosím vás, to že by mal stavebník k posúdeniu ŽIADOSTI o Územné rozhodnutie zainteresovaným komisiám /životné prostredie,stavebná komisia/predložiť doklad, že 22 metrova inžinierske stavba na radioamaterske účely je vo verejnom záujme spoločne so žiadosťou, by nemala byť samozrejmosť??? 9 mesiac používate tento argument nedavajuci hlavu pätu.To je práca transparentnych komisií???To ,keď na námestí načierno urobí niekto skládku hnoja, budete tiež ako čiernu stavbu riešiť 9 mesačným mlčaním???Veď to je zásadná podmienka! A na čierne stavby,tak to je vrchol.
Prešiel týždeň a žiadnu pisomnost som od zodpovedných neobdrzal. Vy ste súkromná spoločnosť,alebo samospráva platená z daní nás občanom?
OPAKOVANE vás dorazne a naposledy ziadam o doručenie všetkých vašich pisomnych rozhodnutí týkajúcich sa 4 čiernych stavieb.

Marian
03. máj 2017

Marian

Dobrý deň prajem!
Dnes 3.5.2017 mi boli na moje vyžiadanie odovzdané zodpovednou pracovníčkou mesta Myjava kópie relevantných písomností v súvislosti s mojím podnetom ako účastníkovi ŠSD. Zároveň mi zodpovedná pracovníčka písomne deklarovala, že budem prizvaný na ďalšie konania mesta voči ing.B.J.
Týmto ukončujem komunikáciu s mestom na tejto stránke.Ďaľšie kroky ktoré podniknem budú neverejné.
Marian

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.