Strojárenská-Zeleň a ŽP-čierne skládky

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Neriešený
meno
Miroslav Červeň 24. augusta 2019

Chcel by som nahlásiť vývoz stavebného materiálu na poľnohospodársku pôdu neďaleko firmy Hern. Nerozumiem ako to môže niekto urobiť, pričom skládka/zberný dvor je neďaleko. Zároveň spôsoby problémy pri obrábaní pôdy - aktuálne pri zbere zemiakov a neskôr aj pri orbe. Prosím môžete dať informáciu ako daný problém riešiť?

Ďakujem

26. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
podľa voľne dostupných informácií podľa § 39 ods. 2 zákona o odpadoch je za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedná obec. Zložky komunálnych odpadov sú definované v § 39 ods. 1 a zmesový komunálny odpad je definovaný v § 39 ods. 4. Ustanovenia celého § 39 zákona o odpadoch definujú povinnosti obce pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a povinnosti pôvodcov komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci.

Postup pre nakladanie s tzv. opusteným odpadom, ktorým sú napr. aj "čierne skládky" definujú ustanovenia § 18 ods. 5 - ods. 12 zákona o odpadoch. Ak sa podľa týchto ustanovení nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný okresný úrad a v prípade, že sa jedná o komunálne odpady, alebo drobné stavebné odpady, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu obec na území ktorej sa tieto odpady nachádzajú na vlastné náklady - viď § 18 ods. 11 zákona o odpadoch.

Za normálnych okolností hradí náklady s odstránením opusteného odpadu obec.
Za TS Mgr. Veronika Floreková

Zdroj: https://www.enviro.sk

Technické služby mesta Námestovo
26. august 2019

Miroslav Červeň

Takže zabezpečíte nápravu alebo si ju má poškodený subjekt zabezpečiť sám a následne dať preplatiť?
26. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Postup je nasledovný:
Príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie pošlite písomný podnet na porušenie ustanovení zákona o odpadoch – nelegálne nakladanie s odpadmi. Zároveň podnet zašlite na vedomie obci. Podnet zašlite doporučeným listom alebo podajte cez podateľňu (kópiu si nechajte potvrdiť).

V podnete uveďte:

Dátum, kedy ste nelegálnu skládku objavili.
Detailný popis miesta, kde sa skládka nachádza (je dobré priložiť kópiu mapy s vyznačením miesta alebo náčrtok lokality, využiť môžete i napr. mapy na internete (http://mapy.google.sk) a skládku zaznačiť priamo na mape). Ak máte možnosť, tak nelegálnu skládku aj odfotografujte a fotografiu zašlite v prílohe podnetu. Ak sa tam nachádzajú nejaké obálky, faktúry, bločky, podľa ktorých by sa dal identifikovať pôvodca, odfoťte ich tiež a priložte k podnetu.
Jej veľkosť (napr. 2 x 3 metre, alebo 3 m3) a druh odpadu.

Ak chcete byť o výsledku šetrenia informovaní, požiadajte o to v podnete. V takom prípade uveďte aj vaše meno a adresu. Ak nechcete, aby bolo vaše meno pri šetrení podnetu zverejnené, uveďte to tiež v podnete. Aj keď na okresný úrad podáte podnet anonymne, je povinný sa ním tiež zaoberať.

Obec je povinná po prijatí oznámenia vo veci prenesenej kompetencie (zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov) ako príslušný správny orgán v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z.. o odpadoch a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, začať správne konanie v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a urobiť v spolupráci s okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie, všetky opatrenia pre nápravu skutkového stavu – to znamená odstrániť skládku.

Za TS Mgr. Veronika Floreková

Technické služby mesta Námestovo
26. august 2019

Miroslav Červeň

Myslel som si, že sa takýmto byrokratickým veciam vyhnem keď pôjdem cez tento portál, ale ako vidím asi nie...skládku odstránim na vlastné náklady.

Ďakujem
26. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
toto je zákonný postup, ktorý musíme dodržiavať a ako mestská organizácia musíme postupovať v zmysle zákona. Ďakujeme za podnet. S pozdravom za TS Mgr. Veronika Floreková

Technické služby mesta Námestovo

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.