Benkova-stavby a budovy-prekračovanie limitov prašnosti

Zodpovednosť za riešenie: Nitra

V riešení

Prešlo pár rokov a nič sa nezmenilo. Akurát stavebný úrad zistil že nemajú v poriadku papiere ohľadom vlastníctva.Neviem ako niekto mohol bez povolenia vlastníkov priľahlej budovy, povoliť takúto prevádzku. Nikto z kompetentných to nerieši. Zásobovanie v nočných hodinách po 22:00, ale najhoršie je neustály smrad. Ani v noci sa nedá spať pri otvorenom okne, pretože sa šíri smrad a keď prídu zásobovať pravidelne o 22:30 tak búchajú prepravkami, dverami auta, popripade fajčia vo dverách. Ráno sa zas nedá vetrať, pretože sa celý deň od tiaľ šíri smrad. Obyvatelia nemôžu ani prádlo sušiť na balkóne a v oknách, pretože napáchne. A to nehovorím o hygiene. V skladoch majú potkany. Budova bola postavená ako kotolňa a pristavený objekt slúžil a mal slúžiť ako potraviny. Nachádza sa veľmi blízko bytového domu a okien.

19. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň

Na budovu zapísaná v LV č. 4619 bez označenia súpisným číslom a bez uvedenia druhu stavby,na pozemku parc. č. 7637, kat. územie Nitra, na Alexyho ulici uskutočnil dňa 09.11.2017 štátny stavebný dohľad v zmysle § 98 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).
Štátny stavebný dohľad (ďalej len „ŠSD“) vykonala Ing. Eva Torišková, referent odboru stavebného poriadku a pri vykonaní ŠSD boli okrem Marty Sabovej ako užívateľky predmetnej stavby (na parcele č. 7637) prítomní aj zástupcovia Nitrianskej teplárenskej spoločnosti, a.s. (v skratke NTS, a.s.) ako vlastníci stavby na susednej parcele č. 7638, kat. územie Nitra, ktorá je v LV č. 6059 zapísaná ako „KOTOLŇA ,VS 2-I.ETAPA“ pod súpisným číslom 401. Zástupcovia NTS, a.s. pri vykonaní ŠSD do vyhotoveného Záznamu o vykonaní ŠSD uviedli, že NTS, a.s. nemá žiadne vlastnícke práva k stavbe na parcele č. 7637, t. j. k terajšej vývarovni, ktorá je stavebne spojená s kotolňou.
Užívateľka stavby na parcele č. 7637 – Marta Sabová bola pri vykonaní ŠSD vyzvaná na predloženie dokladov – vlastníckeho alebo iného práva k stavbe tak, aby stavebný úrad mohol viesť konanie o zmene účelu užívania stavby (§ 85 stavebného zákona). Menovaná predložila „Výpis z evidencie súpisných čísel“, ktorý dňa 12.12.2017 vydal Mestský úrad v Nitre, odbor služieb - referát evidencie obyvateľstva a domov a v ktorom je uvedené, že pre stavbu: „Iná stavba“ na parcele č. 7637 bolo v roku 1992 pridelené súpisné č. 464 a orientačné č. 28. Z uvedenej písomnosti ďalej vyplýva, že stavebníkom stavby bol: DATA-ZDROJ a. s., Dolnočermánska 755/38, Nitra, a že stavba bola uskutočnená pred rokom 1976, teda pred účinnosťou stavebného zákona.
Ďalej užívateľka stavby predložila kúpnu zmluvu zo dňa 22.10.1996, z ktorej vyplýva, že DATA-ZDROJ a. s. ako predávajúci odpredal kupujúcim Marte Sabovej a Štefanovi Sabovi nehnuteľnosť parc. č. 7637, zastavaná plocha o výmere 166 m². Predmetom kúpy bol však len pozemok a nie aj na ňom stojaca stavba (ktorej stavebníkom bol DATA-ZDROJ a. s.). Dôvodom mohla byť tá skutočnosť, že stavba nebola zapísaná v liste vlastníctva. Z kúpnej zmluvy nie je zrejmé, kto bol v roku 1996 vlastníkom stavby. V súčasnosti je tento pozemok zapísaný v LV č. 4619 v celosti na Martu Sabovú.
Vlastnícke právo k predmetnej stavbe je v súčasnosti nejasné, lebo Marta Sabová predložila aj DODATOK č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenú pod č. 491/91 (dňa 29.7.1991) medzi prenajímateľom: Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra a nájomcom: Štefanom Sabom. V tomto dodatku je uvedené, že zmluvné strany sa okrem zvýšenia nájomného dohodli aj na zmene účelu nájmu – „sortimentu – pôvodné využitie ako potraviny na vývarovňa teplých jedál a denná kaviarnička“. Uvedený dodatok bol podpísaný dňa 10.01.2001, a to na základe súhlasných uznesení Komisie správy mestského majetku a Komisie podnikateľskej činnosti zriadených Mestským zastupiteľstvom v Nitre. Tunajší odbor stavebného poriadku požiadal Službyt Nitra, s.r.o. o vyhľadanie spomínanej nájomnej zmluvy č. 491/91 zo dňa 29.7.1991 a súvisiacich dokladov v jej archíve, no oslovení zástupcovia Službyt Nitra, s.r.o. uviedli, že v súčasnosti už tento nájomný vzťah Službyt Nitra, s.r.o. neeviduje, a že po nájdení dokladov ich predložia na tunajší odbor.
Ďalej Marta Sabová uviedla, že priestor v uvedenej stavbe vydražila ako predajňu potravín začiatkom 90-tych rokov v rámci tzv. malej privatizácie. Na základe vydraženia bola potom uzatvorená nájomná zmluva so Službytom Nitra, a že Službytu Nitra riadne platila nájomné. V súčasnosti sa za pomoci právnika snaží o majetkoprávne usporiadanie svojho vzťahu k predmetnej stavbe, pretože nie je jednoznačne zrejmé, kto bol a kto je vlastníkom predmetnej stavby.
Na základe vyššie uvedených podkladov a vykonaného šetrenia konštatujeme nasledovné:

- Stavba „KOTOLŇA ,VS 2-I.ETAPA“ na parcele č. 7638 bola postavená v rámci budovania sídliska Klokočina a následne skolaudovaná na účel kotolňa (v súčasnosti vo vlastníctve Nitrianskej teplárenskej spoločnosti, a.s.) a je na tento účel aj užívaná.

- Stavba na parcele č. 7637, ktorej stavebníkom bol DATA-ZDROJ a. s. bola zrejme postavená samostatne ako predajňa potravín a následne bol zmenený účel jej užívania na vývarovňu (DODATOK č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 10.01.2001). Poznamenávame, že v tej dobe o zmene účelu užívania stavby, ak bolo v zmysle vtedy platného znenia § 85 stavebného zákona potrebné (na niektoré zmeny postačovalo len ohlásenie), rozhodoval okresný úrad. Mesto Nitra totiž vykonáva pôsobnosť stavebného úradu len od 1.1.2003.
Ďalší postup stavebného úradu bude závisieť od majetkoprávneho usporiadania vlastníctva k predmetnej stavbe, pretože konanie o zmene účelu užívania stavby (§ 85 stavebného zákona) je možné viesť len voči vlastníkovi stavby alebo voči oprávnenému užívateľovi stavby v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona (nájomná zmluva, dohoda o budúcej kúpnej zmluve, dohoda o budúcej zmluve o vecnom bremene alebo vecné bremeno a pod.).
Podľa informácií od stavebníka , sa riešia nezrovnalosti medzi vydaným súpisným číslom stavby a číslom stavby v kúpnej zmluve. Po preverení na odbore evidencie obyvateľstva a majetku sa jedná o tú istú stavbu, ktorej boli pridelené dve rôzne súpisné čísla na základe prečíslovania, ktoré nastalo v rozmedzí 10 rokov. Po vysvetlení nezrovnalosti so súpisnými číslami stavebník požiada OU-katastrálny odbor o vklad do katastra. Následne po vklade bude stavebník žiadať zmenu účelu v užívaní stavby, ak by to bolo potrebné.

S pozdravom

Ing. Eva Torišková
odborný referent

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania