Čierna skládka

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

Vyriešený
meno
Kamil Klajman 01. októbra 2015

Dobrý deň.
Neviem si poradiť s čiernou skládkou medzi garážami, na Bratislavskej ceste. Už niekoľko krát som odtiaľ poodnášal bordel do kontajnera, ale stále sa objavujú nové smeti. Bolo by vhodné bujnú zeleň zredukovať a čiernu skládku odstrániť. Som ochotný zabezpečiť brigádu, a pomôcť pri odstraňovaní. Nebolo by od veci pri vstupe umiestniť jeden kontajner, aby mamjitelia garáží nemuseli prenášať odpad ďaleko.
ďakujem.
Kamil Klajman
Lastovičia 11
Nové Zámky

02. október 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 48593 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie.

S pozdravom,

Nikoleta Makaiová
sekretariát primátora mesta Nové Zámky
30. október 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.

Na základe podnetu č. 21712 zo dňa 1. 10. 2015 bol Mestom Nové Zámky dňa 12. 10. 2015 písomne vyzvaný správca nehnuteľnosti – Železnice Slovenskej republiky a zároveň bol so stanoviskom Mesta Nové Zámky dňa 13. 10. 2015 písomne oboznámený p. Kamil Klajman, ktorý podnet podával.

Ing. Eva Baranovičová
referát odpadového hospodárstva
28. február 2016

Kamil Klajman

Dobrý deň,
od podania môjho podnetu prešlo 5 mesiacov. Podnet ste "vyriešili" tým že ste ho posunuli na ŽSR. Lenže majiteľom pozemku na ktorom sa nachádza táto skládka je už mesto Nové Zámky, viď katastrálna mapa. Jedná sa o parcely č. 4100/126 a 4100/99. ŽSR je majiteľom parcely č. 4100/98 čo je susediaca parcela. Takže by som bol rád keby ste prehodnotili svoje stanovisko a zaujali nový postoj k tejto čiernej skládke a zabezpečili jej odstránenie. V týchto dňoch som odtiaľ svojpomocne odniesol 2 vrecia odpadu. Vopred veľmi pekne ďakujem.
17. marec 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Na základe podnetu č. 48593 (skládka odpadu na Bratislavskej ul medzi garážami) bola dňa 10. 03. 2016 vykonaná obhliadka predmetného pozemku.
Na základe obhliadky a opätovného preverenia údajov z aktuálnej katastrálnej mapy bolo zistené nasledovné:

Vyjadrenie k vlastníctvu pozemku od Odboru územného rozvoja a architektúry MsÚ Nové Zámky:

Hranice pozemku – parcely registra „C“ KN č. 4100/126 sú totožné s hranicami pozemku – parcely registra „E“ KN č. 1983/1. K pozemku č. 4100/126, teda parcele registra „C“ KN nie je t. č. podľa evidencie katastra nehnuteľnosti priradený žiadny vlastník. Plocha s identickými hranicami, t. j. pozemok č. 1983/1, t. j. parcela registra „E“ KN je majetkom Slovenskej republiky a je vedený na liste vlastníctva č. 11097, druh pozemku – záhrada, s plošnou výmerou 25 m2. V súčasnosti je podľa tejto evidencie zároveň v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 81747 Bratislava 11.
Predmetný pozemok sa nachádza v katastrálnom území Nové Zámky.
Grafické znázornenie na podklade katastrálnej mapy je prílohou vyjadrenia Odboru územného rozvoja a architektúry - Referátu územného rozvoja a architektúry.


Vyjadrenie k skladbe odpadu na uvedenom pozemku:

V čase obhliadky sa na pozemku nachádzal biologicky rozložiteľný odpad, plasty, papier a kovy.


Na základe vyššie uvedeného uvádzame, že odpad bude z pozemku odstránený v priebehu mesiacov marec – apríl r. 2016

S pozdravom

Ing. Eva Baranovičová
referát odpadového hospodárstva
22. marec 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Odpad bol z lokality odstránený 18. 03. 2016.

S pozdravom

Ing. Eva Baranovičová
referát odpadového hospodárstva

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania