Aktívna funkčnosť semaforov od 05:00 hod.

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

V riešení
meno
Henrieta Takácsová 26. októbra 2015

V čase od 5:00 h začína narastať hustota áut na križovatkách. Jedná sa o ľudí prichádzajúcich do práce na 6-tu hodinu. Keďže ešte v tomto čase nie sú spustené semafory, často dochádza k nebezpečným situáciám na preplnených cestách. Zabrániť sa tomu dá zapnutím semaforov. Prosím o zapnutie semaforov už od 5:00 h.

28. október 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 50721 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie.

S pozdravom,


Nikoleta Makaiová
sekretariát primátora mesta Nové Zámky
10. november 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň

Predmetná križovatka Gogoľova – Kapisztóryho v Nových Zámkoch je súčasťou hlavného prieťahu č. I/64, ktorá v zmysle §- u 3d ods.1. zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je v správe Okresného úradu Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Zriaďovanie a prevádzku svetelných signalizačných zariadení po dodržaní podmienok stanovených v STN 73 6021:2001 a STN 36 5601:2003, ako aj vyhlášky MV SR č. 9/2009, ktorou sú upravené niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odsúhlasuje Dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nových Zámkoch.
K nastaveniu prevádzky svetelných signalizačných zariadení sa používajú dopravno - inžinierske údaje o intenzitách dopravy, smerovaní vozidiel a skladby dopravných prúdov. Tieto údaje sú získané z dopravných prieskumov a sú potrebné pre vypracovanie dopravnej analýzy podľa ktorej sa svetelné signalizačné zariadenie nastavuje. (Ako príklad by sme uviedli že pri nízkej intenzite dopravy svetelná signalizácia brzdí premávku.) Podľa posledného prieskumu z roku 2014, sčítacou metódou intenzity dopravy na hlavných prieťahoch v Nových Zámkoch sú dopravné špičky cez pracovné dni cca medzi 06:30 hod. a 8:30 hod. ráno a 14:30 hod. a 17:00 hod. poobede.

S pozdravom

Ing. Peter Morvai
Odbor komunálnych služieb

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania