Reklamná plocha v križovatke, cesta č.75 a Dvorská cesta

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Neriešený

Zaslal: Martin Vyžinkár, 08. augusta 2016

Dobrý deň, na križovatke cesty č.75 a Dvorskej cesty v katastrálnom území NZ sú umiestnené reklamné panely. Je táto reklama legálna? Ak áno, kto na jej umiestnenie vydal povolenie? Zákon č. 135/61 Zb. hovorí toto: § 8 ods. 12: Transparenty, skládky materiálov alebo reklamné, informačné a propagačné zariadenia, ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke. Ďakujem za skorú odpoveď. MV

10. august 2016

Oto

Nie je to už náhodou za tabuľou mesta? Nechcem nikoho brániť, ale mne sa zdá, že tu už nie je územie Nových Zámkov. Iná vec je tá, že zase sa pravdepodobne bavíme o súkromnom vlastníctve a tam je to ťažké, aj keď máme nejaký zákon... Takýchto reklám sú v SR tisíce a mne pripadá, že nie je záujem štátu, aby toto riešil.
31. august 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Obdŕžali sme mail zo stránky odkazprestarostu.sk ohľadom reklamnej plochy (reklamného zariadenia) pri ceste. Podľa fotodokumentácie sa jedná o križovatku ciest I/75 a III/1503 medzi Mestom Nové Zámky a Obcou Dvory nad Žitavou.
V predmetnom odkaze je správne uvedené, že podľa § 8 ods. 11 zákona 135/1961 Zb. . o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov skládky materiálov alebo reklamné stavby ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia na správu pozemných komunikácii ani na riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať na križovatke tak, aby bránili vodičovi v rozhľadovom poli vodiča na križovatke. Treba podotknúť že predmetné reklamné zariadenie obmedzuje (rozptyľuje) vodičov avšak nie je v rozhľadovom poli vodiča a nebráni v rozhľade.
Podľa § 10 ods. 4 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov cit.: „Mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce je v území 100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice, rýchlostnej cesty a cesty I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom, okrem odpočívadiel, zakázané umiestňovať reklamné stavby; to sa nevzťahuje na označenia stavby a označenia súvisiace s výstavbou alebo prevádzkou diaľnice, rýchlostnej cesty alebo cesty I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom“.
Podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Okresné úrady v sídle kraja vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy. Keďže sa jedná o cestu I/75 je to Okresný úrad Nitra, odbor cestnej premávky a pozemných komunikácií úrad ktorí mal vydať povolenie na zriadenie informačného zariadenia alebo reklamnej plochy so súhlasom príslušného policajného zboru. Ak sa jedná o odstránenie konanie má začať ten istý úrad.
Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií neeviduje žiadosť o výnimku z ochranného pásma cesty ani žiadosť o umiestnenie informačného, resp. reklamného zariadenia na ceste III/1502 na predmetnú stavbu, ale ani nepatrí pod správu Okresného úradu Nové Zámky.

S pozdravom

Mgr. Balázs Boťanský
Okresný úrad Nové Zámky, OCDPK
17. september 2016

Martin Vyžinkár

V odpovedi OCDPK sú zaujímave posledné dva odseky: "....Podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Okresné úrady v sídle kraja vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy. Keďže sa jedná o cestu I/75 je to Okresný úrad Nitra, odbor cestnej premávky a pozemných komunikácií úrad ktorí mal vydať povolenie na zriadenie informačného zariadenia alebo reklamnej plochy so súhlasom príslušného policajného zboru. Ak sa jedná o odstránenie konanie má začať ten istý úrad.
Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií neeviduje žiadosť o výnimku z ochranného pásma cesty ani žiadosť o umiestnenie informačného, resp. reklamného zariadenia na ceste III/1502 na predmetnú stavbu, ale ani nepatrí pod správu Okresného úradu Nové Zámky.

Ja to čítam takto: 1. na umietnenie reklamnej haraburdy v križovatke I/75 a III/1503 nebola v NZ vydaná výnimka, 2. kedže "Zákon" tak výnimku má vydať OÚ v NR, 3. reklamná haraburda výzmamne narúša krajinný ráz, 4. máte Vy na úrade v NZ záujem chrániť krajinný ráz v katastry mesta NZ alebo je Vám to jedno a úrad v Nitre mám osloviť ja?
S pozdravom a v očakávaní skorej odpovede MV.

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.