Pomoc


Čo je to Odkazprestarostu.sk?

Portál je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI. Projekt má ambíciu prispieť ku skvalitneniu miestnych samospráv a ich pozitívnejšiemu vnímaniu občanmi a to vďaka posilnenej komunikácii z oboch strán.

2. Čo môžem nahlásiť?

Späť na vrch

Portál Odkazprestarostu.sk slúži hlavne pre hlásenie problémov týkajúcich sa hmotných vecí, ktoré môžu byť upratané, opravené, vymenené, alebo odstránené. Podnet sa musí týkať konkrétnej lokality, preto pri nahlasovaní vyžadujeme fotografiu (alebo videozáznam). Nenahlasujte urgentné problémy, ani také, ktorých riešenie je v kompetencii polície (napr. porušovanie predpisov pri parkovaní).

Administrátori a administrátorky portálu najprv Vaše podnety vždy skontrolujú, následne ho zašlú samospráve na riešenie. Podnet nespĺňa podmienky na zverejnenie, ak spadá pod niektorý z nasledujúcich bodov:

 1. Podnet je príliš všeobecný, netýka sa konkrétneho miesta, či ulice (napríklad podnet na odstránenie neporiadku v celom meste).
 2. Podnet je subjektívny a stav riešenia podnetu nebude možné posúdiť ani po prípadnej odpovedi samosprávy (nie je jasné, čo zadávateľ požaduje).
 3. Podnet nie je relevantný pre ostatných obyvateľov, týka sa iba zadávateľa.
 4. Podnet sa týka viacerých problémov súčasne (napr. rozbitá lampa a plný kôš).
 5. Podnet nerieši problém, ktorý patrí do kompetencie samosprávy, alebo sa netýka verejného priestoru (napr. rieši problém na súkromnom pozemku, alebo v zodpovednosti súkromných osôb).
 6. Podnet rieši porušovanie platných zákonov a/alebo je v kompetencii záchranných zložiek a na jeho riešenie slúžia tiesňové linky 150, 155, 158, 159, resp. 112.
 7. Vyriešenie podnetu vyžaduje zmenu legislatívy.
 8. Podnet porušuje ktorýkoľvek z bodov Podmienok používania portálu www.odkazprestarostu.sk.
 9. Predmet podnetu sa nachádza v obci alebo meste, ktoré zatiaľ nie je zapojené do OpS.

V prípade, že administrátor zistí, že podnet spĺňa niektorý z týchto bodov dodatočne, napr. po zverejnení odpovede samostrávy, označí ho za Uzavretý. Zároveň pod takýmto podnetom vypne možnosť pridávania komentárov a podnet tak ostane užívateľom na portáli len k nahliadnutiu.

3. Do akých kategórií môžem zaradiť môj podnet?

Späť na vrch

Podnety, pre ktoré je portál určený spadajú do nasledujúcich kategórií:

 • Cesty, chodníky a iné verejné komunikácie (cesty, cyklotrasy, schody, oplotenie)
 • Zeleň a životné prostredie (stromy, neporiadok, znečisťovanie)
 • Dopravné značenie (značky, semafory, stĺpiky)
 • Mestský mobiliár (koše, ihriská, lavičky, zastávky MHD)
 • Automobily (parkovanie a „vraky“)
 • Verejné služby (osvetlenie, kanalizácia, MHD, web, rozvodné siete)
 • Verejný poriadok (stavby, reklama, vandalizmus)

Po zvolení všeobecnej kategórie je nutné zároveň vybrať podkategóriu a typ podnetu. Cieľom tejto 3-úrovňovej kategorizácie je získať lepšie štatistické dáta o nahlasovaných problémoch v samosprávach, ktoré môžu zároveň slúžiť aj ako podklad pri vytváraní rozhodnutí a politík. Na základe zvolených kategórií (a vybranej ulice) sa zároveň automaticky vytvára názov podnetu, aby sa uľahčilo a urýchlilo nahlasovanie podnetov, a to najmä pri nahlasovaní prostredníctvom mobilnej aplikácie (pre nahlásenie podnetu nie je nutné písať žiadny text).

4. Ako nahlásiť podnet?

Späť na vrch

Nahlásiť podnet môžete buď po kliknutí na odkaz "Nahláste podnet" v pravej hornej časti webovej stránky, alebo priamo z Vášho mobilu prostredníctvom mobilných aplikácií. Pre nahlásenie podnetu je nevyhnutné priložiť aspoň jednu fotografiu aktuálneho stavu. Takáto dokumentácia uľahčuje identifikáciu podnetu a zároveň potvrdzuje jeho vierohodnosť. Rovnako pomôže, keď je na fotografii vidieť širšie okolie, kde sa podnet nachádza. Preto by malo byť Vašim prvým krokom odfotografovanie podnetu.

Pri nahlasovaní podnetu je potrebné zvoliť jednu z príslušných kategórií, podkategórií a typov podnetu, určiť lokalizáciu vpísaním ulice (pri nahlasovaní prostredníctvom aplikácie sa lokalita sníma z polohy zariadenia), priložiť fotografiu a vyplniť Vaše kontaktné údaje (v prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný/á). Prosím zadajte reálny e-mailový kontakt, keďže môžete byť zo strany portálu kontaktovaný pre doplnenie Vášho podnetu. Portál Vám môže po vyplnení údajov o podnete ponúknuť na výber podobné podnety nahlásené v blízkosti. Pokiaľ ide o rovnaký podnet, ako už na portáli evidujeme, zakliknite túto možnosť pri nahlasovaní podnetu. Nový podnet sa automaticky priradí ako aktualizácia staršieho podnetu, administrátor však aj takúto aktualizáciu zasiela samospráve rovnako ako nový podnet, takže sa netreba obávať, že by sa Váš podnet k samospráve nedostal. Nakoniec podnet uložíte kliknutím na tlačidlo "Odoslať podnet".

5. Čo sa deje s podnetom po odoslaní?

Späť na vrch

Po odoslaní prejde Váš podnet krátkou kontrolou jedným z našich administrátorov tak, aby podnety odosielané zodpovedným subjektom obsahovali všetky náležitosti potrebné pre ich identifikáciu a riešenie. Ak zistíme, že Váš podnet je zhodný s podnetom, ktorý sa na portáli už nachádza, kategorizujeme takýto podnet ako duplicitný, dostanete upozornenie, že Váš podnet bol zverejnený ako aktualizácia staršie evidovaného podnetu.

Ak dôjde k potvrdeniu podnetu, nasleduje jeho bezprostredné odoslanie tej samospráve, v ktorej katastri sa podnet nachádza. O odoslaní podnetu Vás systém automaticky informuje prostredníctvom e-mailovej notifikácie. Od tohto momentu sa detaily Vášho podnetu začnú zobrazovať aj na našom portáli.

6. Čo sa deje s podnetom po prijatí samosprávou?

Späť na vrch

Po odoslaní podnetu príslušnej samospráve administrátori portálu očakávajú odpoveď zodpovedného pracovníka samosprávy. Táto odpoveď v ideálnom prípade obsahuje dátum riešenia podnetu a postup, ktorý bude k vyriešeniu viesť. Informácie o tom, aký útvar bude podnet riešiť a kedy sa očakáva vyriešenie, samosprávy vypĺňajú aj v samostatných nepovinných textových poliach vo formulári na odpovedanie. Pokiaľ samospráva textové polia vyplní, pri odpovediach môžete tieto informácie vidieť v samostatných riadkoch s predvyplnenými otázkami Kto? a Kedy? Odpoveď môže tatktiež obsahovať informáciu o tom, že odoslaný podnet nepatrí do kompetencie samosprávy, pričom samospráva má možnosť zmeniť zodpovednosť za jeho riešenie na iný subjekt – informácia o tom, aký subjekt samospráva označila za zodpovedný, sa zverejňuje pri podnete automaticky ako odpoveď samosprávy. Ak samospráva nezašle odpoveď do štrnástich dní od prijatia podnetu, podnet je automaticky označený ako Neriešený.

7. Čo znamenajú jednotlivé statusy podnetov?

Späť na vrch

V čase, kedy plynie samospráve alebo inému zodpovednému subjektu lehota na zaslanie odpovede, je podnetu priradený status Zaslaný. Status V riešení figuruje pri podnetoch, na ktoré zodpovedný subjekt odpovedal a v odpovedi identifikoval konkrétny postup vedúci k odstráneniu problému.

Označenie podnetu statusom Neriešený (automaticky po 14 dňoch od zaslania podnetu, ak naň samospráva neodpovedala) neznamená, že podnet je takto označený definitívne. Na základe neskoršej reakcie samosprávy administrátor zmení status podnetu na V riešení alebo Vyriešený, takisto ako v prípade obdržania informácie o podnete v komentári, ktorá indikuje vyriešenie podnetu, bude podnetu priradený status Vyriešený.

Status Uzavretý prideľujeme podnetom, ktorým nie je možné jednoznačne prideliť na základe odpovede od samosprávy či aktualizácií a komentárov od užívateľov žiadny z iných statusov. Status môže byť podnetu pridelený z niekoľkých dôvodov:

 1. 1.) Podnet bol vyriešený, avšak bez zásahu samosprávy. Vyriešil ho čas (napr. zmena počasia), prípadne nie je známe, kto podnet vyriešil (pozn.: v prípade, že je podnet vyriešený dobrovoľnícky a zároveň vyplnený formulár "Chcem pomôcť", podnet sa označuje ako vyriešený).
 2. 2.) Samospráva nesúhlasí s riešením navrhovaným zadávateľom podnetu a k tomuto rozhodnutiu uviedla zrozumiteľné argumenty.
 3. 3.) Samospráva vyčerpala možnosti riešenia podnetu a z jej strany nie je možný žiadny ďalší krok k vyriešeniu podnetu.

8. Ako informovať o vývoji pri riešení podnetu?

Späť na vrch

V ktoromkoľvek momente riešenia podnetu má nahlasovateľ, ako aj všetci ostatní užívatelia portálu, možnosť poukázať na súčasný stav riešenia podnetu. Dodatočné informácie môžu poukázať na zmenu jeho stavu - zlepšenie alebo aj zhoršenie daného problému, alebo na neriešenie podnetu, pričom na základe komentárov (ideálne s fotografiou dokumentujúcou vývoj stavu riešenia) môže byť zmenený status podnetu.

9. Načo je funkcia sledovania podnetu?

Späť na vrch

Zaujal Vás konkrétny podnet? Zakliknite „Sledovať riešenie podnetu“ v dolnej časti pravého stĺpca na stránke s príslušným podnetom a sledujte vývoj podnetu prostredníctvom e-mailových notifikácií. V prípade mobilných aplikácií je potrebné zakliknúť pre sledovanie podnetu ikonku zvončeka a o podnete budete dostávať notifikácie priamo v aplikácii. Zmeny podnetu, o ktorých budete informovaný, zahŕňajú nové komentáre, prijatie reakcie zodpovedného subjektu na podnet a každú zmenu statusu. Sledovanie podnetu ukončíte opätovným odkliknutím možnosti pri danom podnete. Ukončiť odber e-mailových notifikácií môžete kliknutím na odkaz v závere každého systémom zaslaného e-mailu.

10. Ako si vytvorím účet?

Späť na vrch

Po pridaní a schválení ľubovoľného podnetu je na doméne Odkazprestarostu.sk užívateľovi zriadený účet na základe jeho zadaných kontaktných údajov. Prístupové údaje sú užívateľovi zaslané e-mailom spolu s potvrdením o odoslaní jeho podnetu zodpovednému pracovníkovi príslušnej samosprávy.

Každý užívateľský účet je aktivovaný bezprostredne po zaslaní prístupových údajov užívateľovi. Prihlásiť sa na účet je možné z hlavnej stránky domény Odkazprestarostu.sk po kliknutí na odkaz Prihlásenie, alebo priamo cez odkaz https://www.odkazprestarostu.sk/login.

Ostatní užívatelia a samosprávy vidia len základné informácie, ktoré o užívateľovi evidujeme v našich databázach (meno, priezvisko) a zoznam všetkých ním pridaných schválených podnetov. E-mailová adresa slúži na prípadnú komunikáciu medzi administrátorom a nahlasovateľom, ako aj na zasielanie notifikácií o vývoji riešenia podnetu. Ostatné zadané údaje slúžia len pre štatistické účely. Užívateľ má možnosť zmeny hesla a výberu profilovej fotografie.

V prípade dokázania opakovaného zadávania nepravdivých podnetov zo strany užívateľa si administrátor domény vyhradzuje právo užívateľský účet zablokovať.

Zoznam najaktívnejších užívateľov a prehľad o stave riešenia nimi zaslaných podnetov nájdete na nasledovnej adrese.

11. Sú moje osobné údaje v bezpečí?

Späť na vrch

Od každého užívateľa, ktorý podáva podnet prostredníctvom stránky Odkazprestarostu.sk, vyžadujeme zadanie jeho mena a e-mailovej adresy, pričom vyplnenie priezviska nie je povinné. Ostatné požadované údaje slúžia len pre štatistické účely (vek, pohlavie, miesto aktuálneho pobytu) a nebudú nikdy v štatistiky nespracovanej a neanonymizovanej podobe poskytnuté tretím stranám. E-mailová adresa slúži výhradne na komunikáciu administrátora stránky s užívateľom tak, aby bol užívateľ informovaný o každej zmene súvisiacej s jeho pridaným podnetom. Zadané e-mailové adresy nebudú na našej stránke zverejnené, nikdy ich neposkytneme tretím osobám a garantujeme, že nebudú zneužité.

Meno (v prípade uvedenia aj priezvisko), ktoré užívateľ do systému zadá, bude uvedené aj v nahlásení podnetu zaslanom zodpovednému zamestnancovi na príslušnom miestnom úrade.

Zadaním svojej e-mailovej adresy nám dávate oprávnenie na zasielanie pravidelných informácií o nových technických možnostiach na doméne Odkazprestarostu.sk a zasielanie pravidelných štatistických prehľadov s vyhodnotením a porovnaním samospráv za nami zvolené časové obdobie.

12. Kde si môžem prezrieť nahlásené podnety?

Späť na vrch

Prehliadať si jednotlivé podnety môžete v sekcii Nahlásené podnety pomocou niekoľkých filtrov, ako napríklad lokalita, status riešenia, či kategória podnetov. Následne môžete získať komplexný prehľad o tom, ako na podnety občanov reagujú kompetentní úradníci, prípadne volení zástupcovia občanov v jednotlivých samosprávach a tak vyhodnocovať úspešnosť jednotlivých zodpovedných subjektov pri riešení konkrétneho typu problémov.

V sekcii Štatistiky pri výbere konkrétnej samosprávy máte možnosť prehliadať a porovnávať súhrnné informácie o počte pridaných, riešených a neriešených podnetov v jednotlivých samosprávach a počte hlásených podnetov v rôznych kategóriách. Štatistiky sú systémom domény generované automaticky na základe informácií obsiahnutých v databázach domény a zodpovedajú reálnemu stavu v čase ich prezerania. Štatistiky sú vytvorené pre všetky zapojené samosprávy. Môžete si zvoliť časové obdobie, za ktoré chcete štatistiky vidieť.

13. Prečo moja obec/ mesto nie je na Odkazprestarostu.sk? Čo môžem spraviť ak chcem, aby sa zapojili?

Späť na vrch

Myslíme si, že mať Odkazprestarostu.sk vo všetkých mestách a obciach za cenu, že väčšina z nich bude plniť štatistiky neriešených podnetov, nemá zmysel. Preto je dôležité najprv pracovníkom samosprávy vysvetliť, že mať Odkazprestarostu.sk vo svojom meste sa neoplatí len obyvateľom, ale aj im, lebo ich bezplatne informuje o aktuálnych problémoch v meste a v prípade, že si svoju prácu robia dobre a na podnety obyvateľov reagujú rýchlo a ochotne, predstavuje pre nich skvelú PR príležitosť. Až keď budú o tom presvedčení, budú aj spolupracovať. Preto je najdôležitejší krok oboznámenie primátora/starostu o Odkazprestarostu.sk. Pri rozširovaní do väčších miest vycestujeme radi my a projekt predstavíme osobne. V prípade menších miest a obcí si však z kapacitných dôvodov nemôžeme dovoliť zakaždým vycestovať a stretnúť sa so zástupcami mesta/obce. Ak ste teda z menšieho mesta alebo obce, kontaktujte svojho primátora/primátorku či starostu/starostku, že by ste u Vás privítali možnosť nahlasovania podnetov cez portál Odkazprestarostu.sk. V prípade prejavenia záujmu zo strany vedenia samosprávy sa radi komunikácie ďalej zhostíme a pošleme samospráve všetky potrebné informácie.