Košická-chodník-poškodená dlažba

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Michal Kupec 08. júna 2021

Poškodená dlažba v pomerne nedávno opravenom predstaničnom priestore.
Ďakujem

08. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
08. jún 2021

Marek Seliga

Tuším, že vyššie je tiež, dokonca niekde je aj vydutý
09. jún 2021

Jozef

Je to rozbité na viacerých miestach, naozaj, ďalšia odfláknutá stavba, rovnako ako aj celá ulica Biskupa Gojdiča. :-(
12. júl 2021

Ján Haluška

Košická-chodník-poškodená dlažba

Ďalší úsek s poškodenou dlažbou. Tisíce ľudí tam prechádza denne.
12. júl 2021

Jozef

WOW, to je viac odfláknutá práca, ako by si jeden vedel predstaviť.
13. október 2021

Michal

Vedelo by mesto aktualizovať stav riešenia podnetu, informovať o vybavení?
14. október 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
19. november 2021

Odpoveď samosprávy

Opravy miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Prešov, sa budú realizovať v závislostí od rozsahu, prípadne charakteru poškodenia, ako aj priorít a finančných možností mesta Prešov. Vašu požiadavku evidujeme v zozname žiadostí na opravu, ktorú vykonáva Správa a Údržba komunikácií mesta Prešov.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
19. november 2021

Jozef

Drahí úradníci mesta Prešov, pokiaľ ma pamäť neklame, toto dielo bolo realizované nedávno a je to určite ešte v záručnej dobe. Úlohou mesta je strážiť mestské financie a dielo reklamovať, ak má vady, nie to opravovať za "vlastné".
19. november 2021

Michal

Predpokladám, že mesto svoje vyjadrenie zo dňa 19.11. zaslalo len omylom, odpoveď asi chcelo zaslať na iný podnet. V takomto prípade však očakávam zaslanie správnej, konkrétnej a úplnej odpovede obratom.
25. november 2021

Michal

Môže mesto konkrétnejšie informovať,
- ako a kedy chce daný stav riešiť

- prečo nechce/nemôže závady reklamovať (z odpovede zo dňa 19.11. sa nezdá, že by o reklamácii vôbec uvažovalo)

- či mesto pozná rozsah a charakter poškodenia chodníkov a ciest, ktoré vyžadujú opravu a pozná priorít a finančné možností. Ak skutočne áno, prečo stáe nemá plán opráv aj s termínmi opráv jednotlivých úsekov. Evidencia v zozname žiadostí je, žiaľ, pre občana zbytočná informácia, keďže požiadavky v zozname podliehajú viacnásobnému schvaľovaniu a mnohé požiadavky sa nezrealizovali roky, bez akéhokoľvek vysvetlenia.

- kedy bude pripravovaný plán opráv, vrátane termínov opráv jednotlivých chodníkov a ciest vypracovaný a zverejnený.
Ak je známy rozpočet , priority a finančné prostriedky a taktiež známe informácie o potrebnom druhu a rozsahu opráv jednodlivých chodníkov a ciest, určiť a naplánovať termín opravy aspoň na roky, ak nie na kvartály predsa nie je predsa raketová veda.

Za skorú, konkrétnu a úplnú odpoveď ďakujem.
02. december 2021

Michal

@OpS
Môže OpS preposlať mestu podnety zo dňa 25., resp. 19. novembra? Mesto ich týždeň, resp. takmer dva týždne neprijalo.

@Mesto
Žiadam potvrdiť prijatie podnetov a ich správne vybavenie, vrátane včasnej, konkrétnej a úplnej odpovede na všetky štyri otázky.
A pokiaľ by chcelo mesto trvať na oprave, žiadam k odpovedi pripojiť aj vyjadrenie hlavného kontrolóra.

Ďakujem.
07. december 2021

Michal

Žiadam OpS preposlať mestu podnety zo dňa 19. a 25.11. a preposlanie potvrdiť.
Resp. vysvetliť, prečo preposlanie vykonať nemôže.

Predpokladám, že nie je zámerom OpS podporovať mesto v jeho nezákonnej činnosti, v rozpore s:
- § 19 ods. 5 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-71/znenie-20180901#p19-5
ktorý sa podľa § 3 ods. 7 tohto zákona primerane aplikuje aj pri vydávaní vyjadrení, resp. pri vybavovaní podnetov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-71/znenie-20180901#p3-7

- čl. 5, ods. 1 – 3 Smernice primátora SP 08/2016 o vybavovaní podnetov a požiadaviek v podmienkach mesta Prešov
https://www.presov.sk/download_file_f.php?id=733157
(Zatiaľ stále platná, aj keď z webovej stránky mesta ju z neznámych dôvodov momentálne nie je možné stiahnuť. Podal som pred chvíľou nový podnet.)

Napriek tomu, že mesto
- medzitým prijalo mnohé iné podnety z webu OpS, takže podateľňa mu funguje
- bolo 2.12. požiadané o potvrdenie prijatia podnetov, podaní a zo zákona je v takomto prípade prijatie potvrdiť https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-71/znenie-20180901#p19-5 , doteraz tak neurobilo.
15. december 2021

Michal

@OpS a mesto spia zimným spánkom, pripravujú sa na skúšku bobríka mlčanlivosti, alebo v čom je problém?

Takmer mesiac, od 19.11. mestom neprijatý ani jeden z podnetov, prijatie podnetu z 2.12. nepotvrdené, napriek žiadosti o potvrdenie. Podnety zo strany OpS nepreposlané, resp. preposlanie nepotvrdené.

Okrem OpS a mesta si skutočne aj niekto iný myslí, že odpoveď mesta z 19.11. "o vykonaní opravy" z finančných prostriedkov mesta na diele, ktoré má vady, ktoré je v záručnej dobe a teda tieto vady majú byť reklamované na náklady dodávateľa, nie na náklady mesta, je v súlade s princípom hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta, je správnym a zodpovedným vybavením podnetu? Či nevybavenie podnetu, neprijatie podnetov od 19.11. je v súlade so smernicou primátora SP 08/2016?

Nuž uvidíme, čo na to primátorka a poslanci MsZ..
https://presovcan.com/mesto-presov/otvoreny-list-primatorke-mesta-poslankyniam-a-poslancom-msz-v-presove/

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania