Levočská-Dopravné značenie-iné

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Michal 27. septembra 2021

Žiadam o preverenie bezpečnosti, vhodnosti a správnosti umiestnenia súčasného dopravného značenie – dvoch značiek nad sebou: smerová doska (702-20) a prikázaný smer jazdy (212-20) na oboch krajoch stredového ostrovčeka na Levočskej ul.

Chodcom čakajúcim na ostrovčeku uprostred cesty, najmä deťom, ženám, čí iným osobám nižšieho vzrastu bránia vo výhľade.na prichádzajúce vozdilá a tým, podľa mňa, ohrozujú ich bezpečnosť.

Dá sa implementovať bezpečnejšie riešenie? Napr.
1..Bez smerovej tabule 702-20, len prikázaný smer 212-20 v súčasnom formáte
2. Smerová tabuľa 702-20 v zmenš. formáte + prikázaný smer 212-20 v zmenš. formáte (posl. foto)
3. iné, navrhnuté dopravným expertom, ktoré zlepší výhľad na prichádzajúce vozidla pre deti a chodcov s nižším vzrastom strojacim na ostrovčeku?

28. september 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
05. október 2021

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru č. 3, 080 01 Prešov
05. október 2021

Michal

Z vyjadrenia samosprávy nie je zrejmé, či samospráva podnet postúpila Okresnému úradu v Prešove.
Ďakujem za spresnenie informácie.
05. október 2021

Prešov Odkazprestarostu.sk

Podnet bol preposlaný zodpovednej inštitúcii
26. november 2021

Michal

Prosím OpS zmeniť zodpovednosť na mesto Prešov a poslať mu tento podnet..

Žiadam mesto
- o vysvetlenie, prečo má vybaviť Okresný úrad podnet, ktorý sa týka stredového ostrovčeka na Levočskej ul., ktorého je mesto vlastníkom (LV č. 70, parc. CKN 9750/1) a ktorého stavbu si objednalo mesto Prešov, nie Okresný úrad.
- o vybavenie podnetu

Podľa LV č. 70, v časti C: Ťarchy sa uvádza:
V-6541/2019-Vecné bremeno na parc.CKN 9750/1 spočívajúce :
- v strpení vstupu a vjazdu vlastníka stredového ostrovčeka a jeho súčastí a ním poverených
osôb na zaťaženej nehnuteľnosti,jeho prechodu a prejazdu cez zaťaženú nehnuteľnosť pri
umiestnení,prevádzke,údržbe a opravách stredového ostrovčeka a jeho príslušenstva,
- v strpení zriadenia a uloženia inžinierskej siete-stredového ostrovčeka a jeho príslušenstva v rozsahu určenom GP č.075/2017,úradne overeným pod č.G1-1896/17 v p r o s p e c h :
Mesto Prešov,Hlavná 73,080 01 Prešov,IČO 00327646,
vklad povolený dňa 16.10.2019 - číslo zmeny 6181/19
https://kataster.skgeodesy.sk/Portal/api/Bo/GeneratePrfPublic/?cadastralUnitCode=849502&prfNumber=70&outputType=pdf

Navyše bolo to mesto Prešov, nie Okresný úrad, kto si výstavbu stredového ostrovčeka objednal Zmluvou o dielo 3A-ZoD-0100820 (centr. č. zmluvy 202000748) – objednané práce pozostávajú aj z osadenia zvislých dopravných značiek.
https://egov.presov.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CH3MkuR7%2bltcbgSjyqW4I8f4PPDttRMjDCgwrLDmo70qy7VYYSymq5Us2dTZeyEWPnSUIXOiSVWlsLO38kY5J8jEbDbnoTpqeg%3d%3d

Za skorú odpoveď ďakujem.
02. december 2021

Michal

@OpS:
Ako vyplýva z dokumentov uvedených v predchádzajúcom príspevku, zodpovednou inštitúciou je mesto Prešov, nie Okresný úrad.
Žiadam preto o preposlanie príspevku z 26.11. mestu a zmenu zodpovednosti na mesto.

A vzhľadom na to, že toto nie je ojedinelý prípad prehadzovania zodpovednosti mesta na iné subjekty v rozpore so skutočnosťou, bolo by vhodné, keby OpS pred nastavením, či akceptovaním zmeny zodpovedného subjektu v systéme zvážilo možnosť vyžadovať od mesta Prešov pri jeho tvrdeniach o tom, že zodpovedným za riešenie je iný subjekt, aby dané tvrdenia, najprv preukázalo.
02. december 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Prešov
03. december 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.
Mestský úrad v Prešove
20. december 2021

Michal

Oceňujem, že kompetetní, predpokladám, že na MsÚ, Okresnom úrade aj SSC, dali hlavy dokopy a vymysleli opatrenia na zvýšenie bezpečnosti chodcov na tejto štvorpruhovej komunikácii
Len by to, podľa mňa, chcelo realizáciu ako v civilizovanej krajine, nie ako v Kocúrkove. Napr.
- dočasné značky s podstavcami postavenými na sebe (2x). Verím, že podstavce sú pevne zmontované a zabezpečia dostatočnú stabilitu značiek. Vyzerá to však značne netradične, "kocúrkovsky".
- stále neznížené, nezmenené značky na koncoch stredového ostrovčeka brániace výhľadu na prichádzajúce motorové vozidlá aj výhľadu z motorových vozidiel z dostatočnej vzdialenosti na stredový ostrovček, či sa tam nenachádzajú deti alebo osoby nižšieho vzrastu.

Ale možno sa v svojom pohľade mýlim a kompetentní sa vyjadria a odôvodnia, prečo takýto spôsob realizácie je správny.
24. január 2022

Odpoveď samosprávy

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové cesty v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zaujíma k Vášmu podnetu zverejnenému na stránke www.odkazprestarostu.sk/124324 v predmetnej veci nasledujúce stanovisko.
Mesto Prešov odstúpilo podnet na projektanta a zhotoviteľa. V zmysle stanoviska, ktoré mesto Prešov dostane, bude postupovať.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania