Hlavná-Cesty a chodníky-iné

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Uzavretý
meno
Michal 04. októbra 2021

Pri príležítosti dnešného Dňa zlepšenia svojej kancelárie v prílohe zasielam návrh mestu, ako zlepšiť stav vybavenosti podnetov občanov.

Súčasná situácia je totiž žalostná.
Od roku 2011 k dnešnému dňu z celkového počtu 3267 podnetov vyriešilo 1205 (37 %), v riešení má 1 700 podnetov (52 %).
Za rok 2021 (k dnešnému dňu) z celkového počtu 468 nahlásených podnetov mesto vyriešilo iba 68 (15 %), 383 podnetov (82 %) je „v riešení“.

Mesto opakovane nedodržiava ani zákon o správnom konaní, ani vlastné sľuby o bezodkladnom informovaní o výsledku vybavenia podnetov.

Keďže PDF súbor sa nedá priložiť, prikladám JPG.

Za akceptovanie a skorú realizáciu návrhu, resp. za skoré a podstatné zlepšenie vybavenosti podnetov občanov vopred ďakujem.

04. október 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
07. december 2021

Michal

Urgujem mesto o odpoveď a správne vybavenie podnetu. Od jeho prijatia uplynulo 64 dní.
30-dňová lehota na vybavenie uplynula ešte 3.11.

Ďakujem.
10. december 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.
Mestský úrad v Prešove
13. január 2022

Michal

Dokázala by samospráva "kultúrne podkutého mesta" uviesť
- aký deň majú dnes na Mestskom úrade
- kedy bol pôvodný podnet podaný
- kedy boli podnet a jeho urgencia mestským úradom prijaté
- či a kedy MsÚ odpoveď zaslal, resp. podnet vybavil
- koľko dní uplynulo od prijatia podnetu a prijatia urgencie
- aká je lehota na vybavenie podnetu, napr. podľa Smernice primátora 08/2016?

Mohla by si samospráva pozrieť, ako vybavuje podnety samospráva v Bratislave a vysvetliť, prečo v Prešove "še tak nedá"?

Len tri príklady z mnohých.
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/131561/potocna-stlpik-poskodeny
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/131213/kosicka-zvisla-znacka-zle-otocena
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/131236/parickova-neporiadok-vo-verejnom-priestranstve

Pokiaľ by kompetetným v meste ušli isté "detaily", odporúčam upriamiť pozornosť na štýl komunikácie, uvedenie nielen oddelenia, ktoré podnet vybavilo (Kto), ale aj termínu vybavenia, resp. očakávaného termínu vybavenia (Kedy), uvedenie dokumentácie – fotografiami v podnete a v nie neposlednom rade – celkové trvanie vybavenia.

Žiadnych 30 dní, ani mesiace, či roky "skúmania", či "bezodkladného informovania" podnetu ako v "kultúrou podkutom" Prešove.

Žiadne "Na základe vyššie uvedeného podnetu nevieme adekvátne reagovať, odkazu chýba bližšie definovanie polohy ..., resp. fotodokumentácia, ktorou by sa dalo spomínané miesto identifikovať."
https://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/94973/hlavna-zelen-vyjazdene-kolaje

Ani "Na základe podnetu bol v roku 2019 tento podnet vyriešený. To, že portál „odkaz pre starostu“ tento podnet eviduje ako v riešení, nie je problémom mesta Prešov. Mesto vykonalo potrebné opatrenia a nedostatok bol odstránený. Mesto nemá povinnosť oznamovať, že predmetný podnet je vyriešený."
https://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/69931/kupelna-vertikalna-znacka-chybajuca

A ani mnohé iné "prešovské perly".

Vážená pani primátorka, pán prednosta,
vedeli by ste zaujať stanovisko k vyššie a nižšieuvedenému?

Isto, ani v Bratislave nie každý podnet je takto ako vyššieuvedené tri vybavený, ale môžete uviesť, koľko a ktoré podnety v Prešove boli zo strany MsÚ takýmto spôsobom vybavené?

Dovolím si Vám predložiť tento návrh:
Za každý vybavený podnet v Prešove tak ako uvedené tri podnety v Bratislave darujem symbolických desať eur Vám osobne a ďalších sto eur zašlem na účet mestskému úradu.

Venujete recipročne aj Vy mne desať, alebo čo len jedno euro za každý podnet, ktorý takto vybavený nebol? A uhradíte 100 eur na účet MsÚ za každý podnet, ktorý nebol vybavený v zmysle platných predpisov a budem môcť určiť využitie celkovej sumy – striktne len na vyriešenie niektorých doteraz nevyriešených podnetov na webe OpS?

Súhlasíte a prijímate tento návrh?

Za skorú, konkrétnu a úplnú odpoveď na pôvodný podnet zo dňa 4.10.2021 i tento dnešný zo dňa 13.1.2022 vopred ďakujem.
25. január 2022

Odpoveď samosprávy

Na vybavovanie podnetov z domény odkaz pre starostu sa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nevzťahuje. Ak by mesto Prešov na predmetné aplikovalo ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, muselo by postupovať v súlade s jeho ustanovením § 19, podľa ktorého podaním je podanie, ktoré je urobené v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. Uvedené znamená, že správny orgán na podania, ktoré nebudú doplnené uvedeným spôsobom, neprihliada a sú právne neúčinné. Celý projekt portálu www.odkazprestarostu.sk v takom nastavení v akom aktuálne je, nespadá pod dikciu vyššie uvedených zákonných ustanovení. Keďže na vybavenie podnetov z domény www.odkazprestarostu.sk sa zákon č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) neaplikuje, pretože by žiadne z podaní nespĺňalo zákonné náležitosti a správny orgán by na každé z podaní v zmysle dikcie zákona nemal prihliadať, poukazujeme preto na pravidlá domény, ktoré sú pre účel stránky nastavené tak, aby sa nimi dal dosiahnuť cieľ sledovaný zriaďovateľom domény, ktorým je skvalitnenie miestnych samospráv a ich pozitívnejšie vnímanie občanmi. Váš podnet zo dňa 04.10.2021, opakovane dňa 09.12.2021, nespĺňa hneď niekoľko kritérií stanovených zriaďovateľom domény, či už pretože je príliš všeobecný, nie je relevantný pre ostatných obyvateľov, a iné. Aj napriek uvedeným skutočnostiam, mesto Prešov prijalo na riešenie Vášho podnetu nasledovné opatrenie:
Všetci zamestnanci MsÚ v Prešove boli oboznámení pokynom prednostu MsÚ o spôsobe vybavovania podnetov z domény_Odkaz pre starostu. Zároveň všetci kompetentní boli upozornení, aby dôsledne sledovali vybavovanie podnetov od občanov a dodržiavali postup v zmysle Smernice primátora mesta.

Kancelária prednostu MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania