Reklamácia ciest a chodníkov, ul. Záborského

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Michal 08. októbra 2021

Vzhľadom na to, že podnet https://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/31991/reklamacia-noveho-asfaltoveho-koberca-na-zaborskeho-ulici týkajúci sa reklamácie cesty na Záborského ul. bol už uzavretý, otváram nový podnet a žiadam mesto o prehodnotenie svojho rozhodnutia nereklamovať dielo z roku 2018, zaslanie dodatočných informácií a vyjadrení.

Kvôli obmedzeniu dĺžky textu v systéme webu OpS, potrebné detaily k tejto žiadosti uvádzam v bezprostredne nasledujúcom komentári.

08. október 2021

Michal

Žiadam mesto
(1) o prehodnotenie svojho rozhodnutia nereklamovať vady tohto diela (odpoveď mesta zo dňa 16.5.2018) v https://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/31991/reklamacia-noveho-asfaltoveho-koberca-na-zaborskeho-ulici )

(2) o informácie:
a) Aký typ asfaltovej zmesi bol navrhnutý v projekte rekonštrukcie cesty na Záborského a aký typ zmesi bol použitý?
b) Boli zisťované nerovnosti na tejto ceste – pri príprave projektu, resp. v realizačnom projekte? V akej najväčšej výške a v ktorých častiach komunikácie boli zistené?
c) Boli splnené podmienky pre pokládku takéhoto asfaltového mikrokoberca? Boli nerovnosti prevýšujúce normu pre daný typ asfaltovej zmesi pred pokládkou vyrovnané, vyfrézované, resp. zhotovila sa vyrovnávacia vrstva v potrebnom rozsahu?
d) Bol navrhnutý a dodržaný správny technologický postup, vrátane aplikácie spojovacieho asfaltového postreku podľa STN 73 6129 v dostatočnom časovom predstihu pred položením asfaltovej zmesi?
e) Plánuje mesto dané nedostatky (menšie i veľké preliačeniny, kde dochádza k zdržiavaniu dažďovej vody – aj v mieste priechodu pre chodcov) na ceste na ul. Záborského reklamovať, opraviť, alebo nechať tak?

(3) o vyjadrenie hlavného kontrolóra mesta Prešov
a) k vhodnosti a správnosti postupu mesta (príprava projektu zo strany mesta, zadanie a kontrola vypracovanej projektovej dokumentáce, kontrola priebehu prác, prevzatie realizovaného diela, zamietnutie možnosti reklamácie tohto diela zo strany mesta, otázky uvedené v bode 2 vyššie)
b) k hospodárnosti vynakladania verejných zdrojov realizovaným postupom.

Domnievam sa, že je neakceptovateľné, ak mesto investuje, a opakovane, verejné zdroje do opráv ciest a chodníkov spôsobom a výsledkom je takýto stav diela (bariéry – preliačeniny, výtlky, praskliny, hlboké kaluže vody – aj pri priechode pre chodcov, ...) a následne mesto, podľa vlastného tvrdenia, nemá možnosť reklamovať.vady.

Príklady:
- rekonštrukcia cesty na ul. Záborského https://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/31991/reklamacia-noveho-asfaltoveho-koberca-na-zaborskeho-ulici
- rekonštrukcia ciest vo vnútrobloku ul. 17 novembra https://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/112936/17-novembra-cesta-rozbita-vacsi-usek
- rekonštrukcia chodníka 17. novembra https://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/125464/17-novembra-chodnik-barierovy
- cyklistický chodník na Kúpeľnej, oproti VšZP https://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/123648/kupelna-cyklotrasa-poskodena
- cyklistický chodník v blízkosti križovatky chodníka s cestou na ul. 17. novembra https://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/125465/17-novembra-cyklotrasa-poskodena
a i.

Taktiež žiadam o
(4) zverejnenie stanoviska vedúcej Odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby k používaniu asfaltu na chodníkoch spôsobom a v rozsahu, ako to vykonáva mesto Prešov – keď mesto pri opravách chodníkov – domnievam sa, že primárne – používa (tmavý, cestný) asfalt – ktorý, o. i. nie je v súlade s prijatým Manuálom tvorby verejných priestorov.

Za skorú odpoveď vopred ďakujem.
12. október 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
30. november 2021

Michal

Mesto je v omeškaní s vybavením podnetu zo dňa 8.10 vyše dvoch týždňov.

Pokiaľ snáď ešte nemá vyjadrenia od hlavného kontrolóra (3) a vedúcej Odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby (4), môže informovať aspoň ohľadom bodov (1) a (2)?

Za skorú odpoveď ďakujem.
02. december 2021

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta. Vašu požiadavku máme v štádiu riešenia.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania