Nebezpečne vysoké stromy v blízkosti bytových domov

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Uzavretý
meno
Martin Lukáč 09. marca 2018

Chcel by som nahlásiť nebezpečne vysoké stromy v tesnej blízkosti bytového domu na ulici Pod Skalkou 9. Ide o 3 vysoké ihličnaté stromy, ktoré sú 2x - 3x vyššie ako bytový dom. Je tu potrebný orez alebo výrub, nakoľko počas silného vetra je otázka času kedy sa zlomia a poškodia nehnuteľnosť. V horšom prípade ohrozia aj ľudský život. V lete roku 2017 sa stromy lámali pri vedľajších bytovkách č. 1 a č. 7, našťastie sa nič vážne nestalo. My ale čakať nechceme a je tu potreba problém riešiť zavčasu. Druhý problém je, že stromy majú bujné korene, ktoré zasahujú do IS k bytovému domu a hrozí poškodenie aj základov. Vopred Vám ďakujem za pomoc a riešenie nášho problému. Lukáč

12. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
12. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody, (ďalej len „ správny orgán“) podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zaujíma k Vášmu podnetu zverejnenému na stránke www.odkazprestarostu.sk/ 48689 v predmetnej veci nasledujúce stanovisko:
V danom prípade ide o dreviny nachádzajúce sa na súkromnom pozemku, o ktoré je povinný sta starať vlastník pozemku. Žiadosť o výrub stromov, ktoré svojim umiestnením na súkromnom pozemku a vzrastom ohrozujú priľahlé nehnuteľnosti môže podať na príslušný správny orgán – mesto Prešov, vlastník pozemku alebo aj ním splnomocnená osoba. Postup a doklady potrebné na vydanie súhlasu na výrub sú zverejnené na stránke mesta Prešov v časti „ AKO VYBAVIŤ – v oblasti DOPRAVA, ENERGETIKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE “, kde nájdete podrobné informácie o tom ako podať žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (http://www.presov.sk/ziadost-o-suhlas-na-vyrub-dreviny-na-sukromnom-pozemku-0-clanok/mid/312997/.html#m_312997).
Tlačivo sa nachádza aj v klientskom centre MsÚ v Prešove na ulici Jarková 26, Prešov.
Po doručení žiadosti s doložením všetkých príloh začne správny orgán konať v súlade so zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


Mestský úrad v Prešove
10. apríl 2019

Anton Lukāč

Dobrý ďeň, na ul.Pod skalkou 1-4-su vysoké stromy,ktoré ohrozuju v pripade burok butovky..Máme obavu,že v prípade silnej bűrky aka bola v r.2017keď vyvratilo 3 stromy,ktorë padli rovno nqa chosdnik

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania