Rómovia z tehelne na detskom ihrisku

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Uzavretý

Dnešný výsledok ich vandalizmu, ostatne deti sa nemohli hrať .

12. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
17. máj 2018

Odpoveď samosprávy

Dňa 12.4.2018 sme obdržali Váš podnet č. 450550, vo veci Rómov z tehelne na detskom ihrisku. V podnete je uvedené, že je to „dnešný výsledok ich vandalizmu, ostatné deti sa nemohli hrať“. Mestská polícia vykonala na mieste šetrenie, avšak na mieste nebolo možné zistiť pôvodcu poškodenia a znečistenia. Taktiež z fotodokumentácie nie je možné zistiť páchateľa tohto „vandalizmu“. Z názvu podnetu je možné dedukovať, že to urobili Rómovia z tehelne, no toto tvrdenie nie je možné podporiť žiadnym oznámením, prípadne výpoveďou svedkov. Autorom tohto poškodenia môžu tak byť Rómovia z tehelne, mládež, okoloidúci, prípadne hocikto iný.
Je pravdou, že v oblasti kde sa detské ihrisko nachádza sa pohybujú Rómovia častejšie, prípadne sa aj hrajú na spomínanom ihrisku. V uvedenej lokalite nie je zákonom stanovený zákaz pohybu alebo zdržiavania sa Rómov bývajúcich v oblasti K Starej tehelni. Samozrejme nie je možné ničiť zariadenia detských ihrísk, ale voľný pohyb každému občanovi zaručuje aj Ústava SR. Napriek tomu v uvedenej lokalite vykonáva mestská polícia hliadkovú činnosť, aby zamedzila narušovaniu verejného poriadku, prípadne poškodzovaniu majetku či už súkromného, alebo mestského. Hliadky mestskej polície vykonávajú kontroly v uvedenej oblasti či už motorizovane, pochôdzkou ako aj formou stanovísk tak v denných, ako aj v nočných hodinách. Z dôvodu vyťaženosti mestských policajtov nie je možné, aby tam bola stála hliadka. V podobných prípadoch je na mieste aj verejná kontrola, prípadne nahlásenie konania ktoré je v rozpore zo zákonom.
Pokiaľ dochádza k znečisťovaniu verejného priestranstva, napádaniu, poškodzovaniu majetku, prípadne k inému protiprávnemu konaniu, je potrebné o tom upovedomiť Mestskú políciu v Prešove na bezplatnom telefónnom čísle 159 najlepšie v reálnom čase. V prípade zistenia porušenia VZN, alebo porušenia zákona Mestská polícia v Prešove postupuje v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


Mestská polícia v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania