Kúpeľná-vertikálna značka-chýbajúca

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený
meno
Matej 20. mája 2019

Na križovatke Zápotockého a Kúpeľná sú dva priechody pre chodcov nevyznačené zvislými dopravnými značkami IP 6 z oboch strán.

20. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
03. september 2019

Odpoveď samosprávy

Podnet bol prešetrený zamestnancom Mestského úradu v Prešove, Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry spracuje návrh situácie dopravného značenia, ktorý predloží na schválenie Krajskému dopravnému inšpektorátu, po kladnom stanovisku bude vyzvaná zmluvná firma na realizáciu.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta.

Mestský úrad v Prešove
12. október 2021

Michal

Môže mesto po vyše dvoch rokoch informovať v akom stave je riešenie tohto podnetu?
13. október 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
12. november 2021

Odpoveď samosprávy

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zaujíma k Vášmu podnetu zverejnenému na stránke www.odkazprestarostu.sk/66931 v predmetnej veci nasledujúce stanovisko.
Na základe podnetu bol v roku 2019 tento podnet vyriešený. To, že portál „odkaz pre starostu“ tento podnet eviduje ako v riešení, nie je problémom mesta Prešov. Mesto vykonalo potrebné opatrenia a nedostatok bol odstránený. Mesto nemá povinnosť oznamovať, že predmetný podnet je vyriešený.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania