Priemyselná-reklama-vizuálny smog

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený

Predpokladám nelegálna reklama na zábradlí na križovatke Plzenská a Lesík delostrelcov.

23. august 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
23. august 2019

Odpoveď samosprávy

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle §44 písm. c/ zákona č. 56/2002 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zaujíma k Vášmu podnetu v predmetnej veci nasledujúce stanovisko. Reklamné zariadenie (baner) bolo umiestnené na cestné zábradlie v križovatke Plzenská – Lesík delostrelcov. V zmysle ods. 6 §8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) skládky materiálov alebo reklamné stavby, ako aj iné zariadenia (transparenty, reklamné, informačné a propagačné zariadenia „banery“), ktoré neslúžia na správu pozemných komunikácií ani na riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať na križovatke tak, aby bránili vodičovi v rozhľadovom poli vodiča na križovatke. Cestný správny orgán vyzval k okamžitému odstráneniu banera z cestného zábradlia. Pri zistení umiestnenia takýchto reklamných zariadení (banerov) na cestných zábradliach pracovníkmi mesta cestného správneho orgánu pre miestne komunikácie, mestskej polície, alebo štátnej polície, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry Mestského úradu v Prešove, v prípade totožnosti spoločnosti umiestnenia reklamného zariadenia, vyzve k okamžitému odstráneniu banera zo zábradlia. Pri nezistení totožnosti bude baner ihneď odstránený mestom Prešov.

Mestský úrad v Prešove
01. jún 2020

Ingrid

Overenie stavu podnetu - podnet bol vyriešený

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania