Československej armády-zviera

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Radomír Kreheľ 28. októbra 2019

Na prízemí Obrancov mieru 33 ho majitelia nechávajú doma samé, a každým prechodom hocikoho breše a znečisťuje zvukovo prostredie.

29. október 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
04. december 2019

Odpoveď samosprávy

Mestská polícia v Prešove v súvislosti s predmetným oznamom nemá kompetencie riešiť štekanie psa, resp. ako sa uvádza v odkaze zvukové znečistenie prostredia. V kompetencii mestskej polície je však kontrola prípadne riešenie priestupkov pri porušení zák. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Hliadka v tejto súvislosti vykonala miestne šetrenie kde zistila porušenie hore uvedeného zákona a toto porušenie následne riešila v zmysle zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
V zmysle oprávnení občana vyplývajúcich z § 127 ods. 1, zák. č. 40/1964 občiansky zákonník, „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok“.
Zároveň Vám vyplýva oprávnenie z § 11 zák. č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v ktorom sa uvádza, „Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru“.

Mestská polícia

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania