Nábrežná-vandalizmus-graffiti

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Neriešený

Lavička pri Toryse blízko kurtov tenis club

22. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
22. jún 2020

Ján Pavlík

Situácia sa bude neustále opakovať, kým v danej lokalite nebudú určité skupiny vyrušované hliadkovaním mestskej polície.
22. jún 2020

NebudemLabutKedNebuduUradnici

Úplný súhlas s komentárom vyššie. Tým istým trpí aj fontána: https://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/62178/obrancov-mieru-vandalizmus-graffiti Po odstránení graffiti je do 48 hod. naspäť pomaľovaná, takže keby MsP chcela, tak ich vie chytiť pri čine, ale to by si vyžadovalo, aby vedenie mesta požadovalo za tie milióny z rozpočtu pre MsP aj výsledky, nie len chodenie policajtov do práce. V živote som nestretol vo večerných ani nočných, ale ani denných hodinách na sídlisku 2 hliadkovať mestského policajta, len koľko bolo rečí, že ich budú ľudia stretávať a osobne poznať... viď projekt „Spoznaj svojho policajta“ https://pis.sk/clanok/15064/mesto_spusta_projekt_spoznaj_svojho_policajta.html By ma zaujímal stav a výsledky tohto fantómového projektu.
12. august 2020

Odpoveď samosprávy

Mesto Prešov zrealizovalo v jarnom období údržbu lavičiek nachádzajúcich sa na nábreží rieky Torysa, vrátane lavičky poškodenej graffiti. Vzhľadom na opakujúci sa jav poškodzovania mestského majetku v uvedenej lokalite bola Mestská polícia Prešov požiadaná o zvýšenú hliadkovú činnosť a v budúcnosti aj o zabezpečenie kamerového systému, ktorý bude predmetnú lokalitu monitorovať.
Podľa vyjadrenia mestskej polície táto zabezpečí v rámci kapacitných možností zvýšené hliadkovanie tejto lokality a obstaranie kamerového systému zahrnie do plánu na ďalšie obdobie.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
25. september 2021

Michal

Žiadam mesto o poskytnutie informácie – počet hliadok Mestskej polície za každý týždeň v roku 2021 v týchto oblastiach
- Nábrežná ul, konkrétne cyklistický chodník, kde dochádza k vandalizmu – grafiti lavičiek a pred garážami pred budovou JW, pri garážach sa často zhromažďujú bezdomovci
- Park mládeže, kde dochádza ku vandalizmu – grafiti fontány.

Taktiež žiadam o zverejnenie dátumu, kedy je naplánované zavedenie kamerového systému pokrývajúceho tieto dve oblasti.

Ďakujem.
28. september 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
08. november 2021

Odpoveď samosprávy

Na základe stanoviska vecne príslušného odboru Mestského úradu v Prešove bolo konštatované, že komentár (podanie) nie je možné vyhodnotiť ako žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z.z. .
V prípade, ak by bolo na predmetné podanie nazerané ako na podanie doručené v súlade s vyššie uvedeným zákonom, bolo by nevyhnutné začať v predmetnej veci konanie. Z obsahu podania nevyplýva, že by podávateľ podania mal záujem začať konanie. Následným krokom tohto konania v súlade s cit. zákonom, by bolo po jeho zaevidovaní, nevyhnutné vyzvať žiadateľa na doplnenie náležitostí žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. Keďže podávateľ ostal prostredníctvom informačného kanála www.odkazprestarostu.sk anonymný a neuviedol akékoľvek údaje a nie je možné voči nemu vyvolať komunikáciu v rámci konania (neuviedol e-mailový, telefonický kontakt, ani adresu), bolo by konanie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. zastavené úradným záznamom.
Mestská polícia zároveň apeluje na občanov, aby v prípade zistenia porušovania zákona v súvislosti s týmto podnetom kontaktovali mestskú políciu v reálnom čase na bezplatnej tel. linke 159, prípadne na tel. č. 051/3100310, aby hliadky mestskej polície mohli na mieste účinne zakročiť.

Mestská polícia v Prešove
09. november 2021

NebudemLabutKedNebuduUradnici

Treba si pozrieť koľko nás mestská polícia stojí...

2014: 1,637 mil. eur
2015: 1,720 mil. eur
2016: 1,763 mil. eur
2017: 1,862 mil. eur
2018: 2,135 mil. eur
2019: 2,369 mil. eur
2020: 2,889 mil. eur

Krásny nárast spotreby. Len za posledne 3 roky nárast o 1 (slovom JEDEN) milión eur. Obyvatelia Prešova ste spokojní? Ja teda nie, celý Prešov počmáraný, policajta nestretnete ani náhodou hliadkovať.

Fontána po namaľovaní na bielo je do 48 hodín znovu počmáraná a oni nevedia to po namaľovaní najbližšie 2 noci dohliadnuť v civile z diaľky a chytiť páchateľa alebo nasadiť fotopascu. Ešte by ma zaujímal počet policajtov - pokiaľ som dobre pozeral v rozpočte je kadečo, ale toto nie.

Čo sa týka apelu MsP,ze máme volať, aby mohli zakročiť, tak asi ťažko keď lavička je počmáraná pár mesiacov či rokov - páchateľ tam nečaká. My podávatelia podnetov nevidíme bežne páchateľov sprejovať, zvyčajne to robia v noci kedy mimochodom MsP vraj hliadkuje a keby MsP usilovne chcela mohla by aj občas niekoho dolapiť.

To, že @Michal nedal otázky podľa infozákona, neznamená, že polícia nemusí odpovedať. Naopak mala by, akurát nemusí do 8 prac. dní podľa infozákona, ale bežne v rámci podnetu podľa smernice primátora do 30 dní. Odpovede na položené otázky by boli zaujímave a ja pridám ďalšie 2 otázky...
1.) Nech MsP uvedie za posledných 5 rokov kedy im krásne narastá rozpočet koľko odhalili priestupkov voči majetku mesta na verejných priestranstvách (graffiti) (uvedené pre jednotlivé roky)?
2.) Počet zamestnancov MsP za posledných 5 rokov spätne (uvedené pre jednotlivé roky)? Ďakujem.

@Michal keď odpovede neprídu podajte ich formou infožiadosti https://www.presov.sk/poskytovanie-informacii-podla-zakona-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam.html a potom sa s nami podeľte o výsledok.
09. november 2021

Michal

Ďakujem mestu Prešov za zaslanie odpovede zo dňa 8.11.2021. Domnievam sa však, že ňou opäť ukázalo, že “kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody”.

Vzhľadom na dĺžku mojej celej odpovede (3 strany) na vyjadrenie mesta zo dňa 8.11., priložil som ju ako PDF súbor. Verím, že mesto ju tentokrát vybaví v zmysle Smernice primátora SP 08/2016.

Na tomto mieste príspevku len vyslovím želanie uvedené aj v odpovedi, aby mesto Prešov aspoň tak dôsledne, ako posudzovalo môj podnet zo dňa 25.9. podľa infozákona, dbalo aj na dodržiavanie Smernice primátora mesta Prešov SP 08/2016 a zákona o správnom konaní, napr. § 3 ods. 4 tohto zákona a vybavovalo podnety
- svedomite a zodpovedne
- včas a bez zbytočných prieťahov
- použilo najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci
- v lehote najneskôr do 30 dní
a pri ich vybavovaní rešpektovalo aj lehotu bezodkladného konania podľa Rozhodnutia NS SR č. 5 Tdo 32/2012.
09. november 2021

Michal

Takže OpS web pridanie PDF súboru síce povolí, ale súbor v podnete sa nezobrazí. Nevadí, pripájam linku naň
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSvIUxxWe6P9Wo4l5JSps3mXRy5Jh4o8oxg6f-vQy7HqTHEw9ptzUoPxZBAEpVD-OZacXDEhR8mKC2R/pub

a taktiež obrázky – tri strany odpovede priamo k tomuto komentáru.
10. november 2021

Michal

Žiadam mesto o potvrdenie prijatia mojej odpovede, resp. podnetu zo dňa 9. novembra. Podnet sa nachádza v dvoch príspevkoch, keďže v prvom príspevku sa pripojený PDF súbor nezobrazil.
02. december 2021

Michal

@OpS: Prosím mestu preposlať môj podnet z 9.11., resp. vysvetlenie, prečo to nie je možné.

Mesto je zo zákona povinné na žiadosť potvrdiť prijatie podania a, napr. podľa Smernice primátora SP 08/2016 vybaviť podnet do 30 dní. Nestalo sa tak.
Ak sa mýlim, vecne príslušný odbor mesta ma isto rád opraví. Dúfam len, že to spraví kvalifikovanejšie ako 8.11. A ak mám pravdu, hádam zabezpečí preškolenie príslušných zamestnancov vo veci správneho vybavovania podnetov.

@Mesto
Okrem prijatia podnetu zo dňa 9.11. a jeho správne vybavenie žiadam zároveň o poskytnutie informácie o počte odhalených priestupkov voči majetku formou graffiti za posledných 5 rokov
a) vlastnou činosťou MsP a
b) oznámením tohto priestupku na útvar MsP.
Podobná požiadavka bola adresovaná 9.11 od užívateľa NebudemLabutKedNebuduUradnici, mesto však jeho podnet taktiež neprijalo.

@NebudemLabutKedNebuduUradnici
Požadovaný údaj o počtoch príslušníkov MsP je na priloženom obrázku.
Počet zistených "grafiti" priestupkov snáď poskytne MsP. Hádam takéto poškodenie majetku sprejermi evidujú aj samostatne, nielen v jednej kolónke spolu s krádežami, spreneverou, podvodom, zničením vecí podľa § 50 Zákona č. 372/1990 Zb.

Poznámky k obrázku:
V rozpočte sú prevádzkové i kapitálové náklady spolu.
V počtoch nie sú zahrnuté počty civilných zamestnancov, tuším 27 operátorov kamerových systémov, tí sú predpokladám financovaní mimo rozpočtu, z projektov z ÚPSVaR.
03. december 2021

NebudemLabutKedNebuduUradnici

Dik za tie pocty polocajtov. Odkial to je? No ale vidiet, ze pocet policajtov nerastie, ale naklad na MsP rapidne vid. moj prispevok vyssie. Takze kde idu tie peniaze? To sa im tak pekne zvysuju platy alebo sa nebodaj MsP tuneluje? A vykon niekto sleduje, je to zasluzene?
03. december 2021

Michal

Zdroj:
Z verejných zdrojov a https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTf9OPcY2rJoqGp_eEyxh4n2tAlH_QF-s6OGd5vZx5CtPfeYTkUD58C5JFGxXp9D9vSnXgshkm0r0aj/pubhtml?gid=265055485&single=true
Môže byť?

Čo sa týka nárastu rozpočtu na 1 príslušníka MsP a jeho oprávnenosti, predpokladám, že to je OK a poslanci MsZ to pri schvaľovaní rozpočtu preverili a odobrili. Ale keby to mesto vysvetlilo, či preveril hlavný kontrolór, určite proti tomu nebudem protestovať.

Faktom totiž je, že nárast nákladov na 1 príslušnika MsP za obdobie 2013 – 2020 bol 70,2 %, a kumulovaná inflácia za rovnaké obdobie bola 15,2 %.

Nedá mi nedodať, že na základe mojich skúseností (uznávam, že štatisticky nevýznamných) sa príslušníci MsP správajú oveľa profesionálnejšie ako mnohí "kompetentní" na MsÚ. Aj pri riešení "bežných" situácií, aj vo vybavovaní podnetov tu, na OpS.

Sem-tam sa nejaká výnimka nájde na oboch stranách, ale nepovažujem to za pravidlo.
Ako, napr. v tomto podnete – odpoveď z 8.11. Ale, zdá sa mi, že MsP len dôverovala odborníkom z "vecne príslušného odboru". Nuž, ale podpísaná pd odpoveďou je MsP, táto zato nesie svoju kožu na trh. Hádam si nabudúce takéto rady odborníkov pred zverejnením svojej odpovede najprv overí.

MsP polícia má aj mnohé iné úlohy, ako riešenie "grafiťákov". Viac, napr. https://msp.presov.sk/o-nas.html, či v jej ročných správach.https://msp.presov.sk/spravy-o-cinnosti-0.html

To samozrejme nepovažujem za ospravedlnenie stavu, že grafiti v Prešove – ak aj nebujnie, tak sa sotva znižuje, a mesto Prešov aj MsP by mali zvýšiť svoje úsilie (aj) v tejto oblasti.

Poznámka pre mesto: Moje tvrdenie o dva odstavce vyššie neznamená vzdanie sa požiadavky voči mestu správne vybaviť moje podnety z 25.9., a z 9.11. a poskytnúť požadované informácie.

Na odľahčenie pre všetkých tu na OpS, ktorí zvládli dočítať tento "dlhý a ťažký príspevok" https://presovcan.com/uncategorized/predvianocny-pocit/
03. december 2021

Michal

@OpS:
Prosím OpS o preposlanie mojich príspevkov z 9.11., 2. a 3.12. mestu., resp. zdôvodnenie, prečo tak nemôže spraviť.

@Mesto
Žiadam o potvrdenie prijatia príspevkov zo dňa 9.11, 2. a 3.12.
Zároveň žiadam o vysvetlenie, prečo napriek žiadosti zo dňa 10.11. nebolo zo strany mesta potvrdené prijatie podnetu a tento nebol riadne a správne vybavený.

Rád by som veril, že šlo len o "ľudský faktor"m resp. neúmyselné nedopatrenie. A mesto nepotrebuje na vykonanie týchto základných povinností vyplývajúcich mu za zákona upozornenie zo strany prokurátora, či širšiu medializáciu.
10. december 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.
Mestský úrad v Prešove
03. január 2022

Odpoveď samosprávy

Na mestskú políciu bol 14.10.2021 postúpený komentár k podnetu č. 93610 prijatý na doménu Odkaz pre starostu 6.10.2021 kde bola formulovaná žiadosť o poskytnutie informácii.
Na základe stanoviska vecne príslušného odboru Mestského úradu v Prešove bolo konštatované, že komentár (podanie) nie je možné vyhodnotiť ako žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z.z. .
V prípade, ak by bolo na predmetné podanie nazerané ako na podanie doručené v súlade s vyššie uvedeným zákonom, bolo by nevyhnutné začať v predmetnej veci konanie. Z obsahu podania nevyplýva, že by podávateľ podania mal záujem začať konanie. Následným krokom tohto konania v súlade s cit. zákonom, by bolo po jeho zaevidovaní, nevyhnutné vyzvať žiadateľa na doplnenie náležitostí žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. Keďže podávateľ ostal prostredníctvom informačného kanála www.odkazprestarostu.sk anonymný a neuviedol akékoľvek údaje a nie je možné voči nemu vyvolať komunikáciu v rámci konania (neuviedol e-mailový, telefonický kontakt, ani adresu), bolo by konanie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. zastavené úradným záznamom.
Mestská polícia zároveň apeluje na občanov, aby v prípade zistenia porušovania zákona v súvislosti s týmto podnetom kontaktovali mestskú políciu v reálnom čase na bezplatnej tel. linke 159, prípadne na tel. č. 051/3100310, aby hliadky mestskej polície mohli na mieste účinne zakročiť.

Mestská polícia v Prešove
03. január 2022

Michal

Dobrý deň,

k Vašej odpovedi zo dňa 3.1.2022 uvádzam nasledovné:
1. V odpovedi uvedený komentár zo dňa 6.10.2021 na doméne odkazprestarostu k tomuto podnetu neexistuje. Dokonca neexistuje ani žiadny komentár podaný v mesiaci október 2020, či október 2021, ani komentár podaný 6. deň ktoréhokoľvek iného mesiaca.

2. Žiadosť o poskytnutie informácií bola zaslaná 25.9.2021, mestom prijatá dňa 28.9.2021

3. Odpoveď zo dňa 8.11.2021 nebola vybavená svedomite, zodpovedne, ani včas; bola v rozpore s § 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ktorý sa primerane aplikuje aj na vybavovanie podnetov a v rozpore s čl. 4 ods. 4 a čl. 5 ods. 4 Smernicou primátora SP 08/2016, navyše bola zmätočná. Viac:
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSvIUxxWe6P9Wo4l5JSps3mXRy5Jh4o8oxg6f-vQy7HqTHEw9ptzUoPxZBAEpVD-OZacXDEhR8mKC2R/pub

4. Odpoveď zo dňa 3.1.2022 len parafrázuje odpoveď zo dňa 8.11.2021, vôbec neberie do úvahy moje argumenty uvedené v podnetoch zo dňa 9.11., 2. a 3.12.2021 a nedá sa považovať za vybavenie podnetu zo dňa 25.9.2021, ani podnetov zo dňa 9.11., či 2.12 a 3.12.2021.

5. Mesto v rozpore zo zákonom o správnom konaní s smernicou primátora č. 08/2016 neprijalo podnet zo dňa 9.11., dokonca ani na základe žiadosti o potvrdenie prijatia zo dňa 10.11. a nevybavilo tieto podnety v 30 dňovej lehote. Neprijalo ani podnety zo dňa 2. a 3.12.2021. Prijalo ich až 10.12.2021.
Avšak odpoveď zo dňa 3.1.2022 nie je vybavením ani podnetu zo dňa 25.9.2021 ani žiadneho z nasledujúcich, v odstavci vyššie uvedených podnetov.

6. Mesto ešte v svojej odpovedi zo dňa 12.8.2020 tvrdilo o "zabezpečeni v rámci kapacitných možností zvýšeného hliadkovania tejto lokality a zahrnutí obstarania kamerového do plánu na ďalšie obdobie". Doteraz však tieto svoje tvrdenia faktami, napriek podnetom, žiadostiam, nepreukázalo.

Namiesto požadovaného preukázania svojich tvrdení, mesto svojvoľnou interpretáciou skombinovalo zákon o správnom konaní, zákon o poskytovaní informácií, domnievam sa, že s cieľom nevybavenia podnetu.

Navyše mesto samo nekonalo v zmysle týchto zákonov. Pokiaľ totiž podanie nespĺňa náležitosti infozákona, mesto má žiadateľa podľa § 14 ods. 2 tohto zákona bezodkladne vyzvať, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. A takisto poučiť, ako treba doplnenie urobiť. Pokiaľ podanie nespĺňa náležitosti
zákona o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 19 ods. 3 tohto zákona mesto má pomôcť účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne ho má poučiť, že inak konanie zastaví. Žiaľ, mesto takto nekonalo.
Viac na: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSvIUxxWe6P9Wo4l5JSps3mXRy5Jh4o8oxg6f-vQy7HqTHEw9ptzUoPxZBAEpVD-OZacXDEhR8mKC2R/pub

7. Zdôrazňujem, že napriek tomu, že dňa 9.11.2021 som mestu navrhol posúdenie a vybavenie podnetov podľa Smernice primátora č. 08/2016, doteraz sa tak nestalo.
Podotýkam, že nejde len o podnet, ktorý má vybaviť MsP, ale aj MsÚ.

8. Žiadam mesto o pozorné prečítanie mojich podnetov zo dňa 25.9. 9.11., 2.12., 3.12.2021, vrátane linky na externý dokument a ich zodpovedné, svedomité, úplné a včasné vybavenie v zmysle Smernice primátora č. 08/2016 a platnej legislatívy.

9. Pre istotu, žiadam o potvrdenie prijatia tohto podnetu.

V novom roku 2022 prajem MsÚ viac odbornosti, svedomitosti, zodpovednosti a viac včasne a správne vybavených podnetov občanov.
17. január 2022

Michal

@OpS.
Môže OpS vysvetliť v zmysle akého pravidla bol tomuto podnetu priradený stav "Neriešený"?
Veď posledná, síce neuspokojivá, ale odpoveď zo strany mesta bola zo dňa 3.1.2022. A 14 dní od podania môjho podnetu zo dňa 3.1. ešte neuplynulo.

Mimochodom, neriešený podnet v zmysle bodu č. 6 https://www.odkazprestarostu.sk/pomoc je takmer každý podnet podaný mestu Prešov, mestom prijatý v roku 2021 a momentálne v stave "v riešení".
Bolo by asi vhodné upraviť znenie, prípadne vysvetliť zmysel formulácie poslednej vety v tomto bode.

Zoznam niektorých, podľa mňa skutočne neriešených podnetov, dokonca niekoľko mesiacov a domnievam sa, že aj v zmysle bodu č. 7, je na priloženom obrázku.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania