Čierna stavba

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

V riešení
meno
Anonymný užívateľ 14. septembra 2015

Na pozemku okolo rodinného domu vyrástlo v posledných rokoch niekoľko skutočne unikátnych "stavieb", o ktorých vzhľade a aj legálnosti je možné vážne pochybovať.

Pred nejakým časom sa na uvedenom pozemku objavila základová doska ďalšej stavby. Ide o čiernu stavbu alebo stavebník nebodaj požiadal o vydanie stavebného povolenia ?

17. september 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Stanovisko resp. prípadné riešenie podnetu zabezpečí oddelenie stavebného poriadku.

Michal Ďureje
hovorca mesta
17. september 2015

Odpoveď samosprávy

Podnet zo dňa 11.9.2015 „Čierna stavba“

Na stavbu rodinného domu na predmetnom pozemku, bolo vydané právoplatné stavebné povolenie.
Stavebný úrad následne zistil, že stavebník realizuje stavbu v rozpore s právoplatným stavebným povolením (umiestnenie stavby na pozemku je v rozpore s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní). Na základe uvedených skutočností nariadil stavebný úrad zastavenie stavebných prác a začal konanie o v zmysle § 88a stavebného zákona. Konanie nie je právoplatne ukončené.


Vladimíra Richterová
Referent stavebného poriadku
Mestský úrad
02. október 2015

Anonymný užívateľ

V blízkosti základovej dosky sa pred pár dňami objavilo väčšie množstvo pórobetónových tvárnic (či skôr odpadu z tvárnic). Dohliadne stavebný úrad na to, aby "stavebník" nepostavil stavbu pokiaľ nebude právoplatne ukončené prebiehajúce konanie konanie ?
19. október 2015

Odpoveď samosprávy

Stavený úrad postupuje v zmysle stavebného zákona. Konanie nie je právoplatne ukončené.


Vladimíra Richterová
Referent stavebného poriadku
Mestský úrad
13. november 2015

Anonymný užívateľ

"Stavebník" v priebehu niekoľkých týždňov navozil "materiál" vo forme tvárnic, ktorý poukladal na verejné priestranstvo (pozemok je v majetku mesta).

Požiadal stavebník o záber verejného priestranstva ?
03. december 2015

Odpoveď samosprávy

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní vo veci dodatočného povolenia, resp. odstránenia stavby „Rodinný dom - novostavba “ (rozostavaná) na pozemku parc. č. 2857/11, v katastrálnom území Prievidza, vo vlastníctve: Ľubice B. vlastníkovi stavby rozhodnutím č. 2.4.2-06-4474-2015 nariadil jej odstránenie. Vlastník stavby je povinný odstrániť stavbu do 31.5.2016 (lehota bola stanovená na ústnom pojednávaní po dohode s účastníkmi konania).

Vladimíra Richterová

Referent stavebného poriadku

Mestský úrad

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania