Chýbajúca značka

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 30. novembra 2015

Pri montáži osvetlenia priechodu bola zdemontovaná značka Priechod pre chodcov spolu so stĺpikom.

Kedy bude namontovaná na pôvodné miesto, keďže osvetlenie priechodu bolo dokončené už pred niekoľkými týždňami ?

03. december 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Priebežne zabezpečujeme osádzanie dopravného značenia podľa STN. Rovnako budú aj na tomto mieste osadené dopravné značky.
Práce realizuje mestská spol. TSMPD.

Michal Ďureje
hovorca mesta
09. december 2015

Odpoveď samosprávy

Chýbajúca značka bola osadená.
Práce realizovala mestská spol.TSMPD počas 50. týždňa.

Roman Bartoš
Vedúci prevádzky parkovísk
10. december 2015

Anonymný užívateľ

Značka Priechod pre chodcov bola síce namontovaná, ale úplne nevhodným spôsobom. Stožiar osvetlenia priechodu je posunutý značne vpravo a je možné, že značka sa nachádza viac ako 2 metre od okraja vozovky, čo platné normy nepripúšťajú.

Ak by aj bola v limite 2 metre tak je jej umiestnenie nevyhovujúce. Nenachádza sa priamo v zornom poli vodiča, navyše ide o priechod pred školou. Značku je jednoznačne potrebné namontovať na stĺpik vedľa krajnice. Z opačného smeru jazdy je možné značku zo stĺpika demontovať a umiestniť ju na stožiar osvetlenia. Tento stĺpik je možné použiť na montáž predmetnej značky.

Kvôli rýchlosti montáže značky je isté, že jej nové umiestnenie ODI neschvaľoval. Značku preto bolo potrebné umiestniť na pôvodné miesto, teda na samostatný stĺpik.

Tiež by bolo vhodné premiestniť dopravné značky upozorňujúce na deti a znižujúce rýchlosť bližšie ku kraju vozovky. Súčasné umiestnenie nemá žiadne opodstatnenie a značky sú umiestené nezmyselne ďaleko od vozovky.

Podnet zatiaľ nebol vyriešený.
11. december 2015

Odpoveď samosprávy

Priechod z pohľadu funkčnosti je plne vyhovujúci. Je riadne osvetlený, osadený zvislou dopravnou značkou IP6 a je vyznačený vodorovným dopravným značením V6a. Vami prezentovaný nákres osadenia dopravného značenie máte pravdepodobne zo „Zásad pre používanie pevného a prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách – p. Kanáli a kol.“, ktorým sa upravovali, resp. dopĺňali normy, resp. predpisy a mal odporúčací charakter. V súčasnosti sa na túto publikáciu už neodkazuje žiadna platná norma, resp. o žiadnej takej nemám informácie. Každopádne sa aj mi snažíme v čo najväčšej miere osadzovať dopravné značenie práve týmto spôsobom, avšak v tomto konkrétnom prípade sme rozhodli z dôvodu bezpečnosti (zimné obdobie, zhoršená viditeľnosť a poveternostné podmienky, krátke dni ... ) osadiť dopravné značenie operatívne na stĺp VO. Snažíme sa postupne zjednodušovať a „čistiť“ verejný/dopravný priestor od „vizuálneho smogu“ a nie pridávať ďalšie stĺpiky, keď je možnosť využiť existujúci stĺp VO.

Roman Bartoš
Vedúci prevádzky parkovísk
11. december 2015

Anonymný užívateľ

Montáž dopravných značiek upravuje napríklad STN 01 80 20, ktorá rozhodne nemá iba odporúčací charakter. Bolo by naivné očakávať, že na Slovensku nie sú stanovené záväzné pravidla pre montáž dopravných značiek.

Je namieste využívať na montáž zvislých dopravných značiek existujúce zariadenia (napríklad stožiare VO). Avšak v tomto konkrétnom prípade je umiestnenie značky na stožiari nevhodné kvôli dôvodom uvedeným v predchádzajúcej aktualizácii podnetu.

Bolo by teda vhodné, aby TSMPD zakúpili uvedenú STN a pri montáži značiek postupovali v zmysle tejto normy.

Bude značka Priechod pre chodcov namontovaná zodpovedajúcim spôsobom na samostatný stĺpik, resp. v prípade pochybností požiadate o stanovisko ODI ?
14. december 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

naša spoločnosť sa k predmetnému podnetu už vyjadrila a nemá záujem sa dať zatiahnuť do diskusie, ktorá podľa nášho názoru je z Vašej strany zavádzajúca. Zjavne máte inú normu STN 01 8020, ktorú vydal Slovenský ústav technickej normalizácie. V našej oficiálne zakúpenej norme, sa vaša „citácia“ nenachádza a už vôbec nie Vaše ilustračné obrázky, ktorých kresleno-ilustračné prevedenie iba potvrdzuje, že ste z STN 01 8020 nečerpali a ani nemohli, lebo tento „štýl“ ilustrácie som ešte doposiaľ v žiadnej norme nevidel. Taktiež nesúhlasím s Vaším tvrdením, že normy sú záväzné. Dovolím si sem skopírovať časť vyjadrenia Slovenského ústavu technickej normalizácie, ktorá samotné normy vydáva:

Od 1. 1. 2001 sú všetky technické normy nezáväzné a ich dodržiavanie je podľa zákona č. 264/1999 Z. z. dobrovoľné.
Zdroj: www.sutn.sk


Roman Bartoš
Vedúci prevádzky parkovísk
18. december 2015

Anonymný užívateľ

Bolo by vhodné uviesť veci na správnu mieru. STN 01 8020 skutočne neobsahuje informácie týkajúce sa umiestnenia zvislých dopravných značiek, detailnejšie definuje rozmery vodorovných dopravných značiek.

Montáž dopravných značiek v SR upravuje publikácia od J. Kanálika: Zásady pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách z roku 1999, ktorá bola schválená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií pod číslom 1234/270-98 (používanie prenosných dopravných značiek v minulosti upravovala publikácia od J. Kanálika: Zásady pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách, MDPT (účinnosť od 14.10.1997), ktorá bola nahradená predpisom TP 06/2013). Od roku 2002 až do súčasnosti je jej používanie záväzné.

Citujem z vyjadrenia Odboru komunikácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR z 18.12.2015: "... publikácia p. Kanálika obsahuje tieto údaje (min. a max. vzdialenosť od kraja vozovky, výškové umiestnenie značiek, vzdialenosť medzi značkami a pod. - pozn. autora) a je zatiaľ záväzná pre osádzanie dopravných značiek."

Teda do doby vydania nových technických podmienok, ktoré uvedenú publikáciu nahradia, sú požiadavky v nej definované záväzné a nemajú iba odporúčací charakter.

Podľa zákona č.264/1999 Z.z. prestali byť STN od 1.1.2001 záväzné. Nezáväznosť technickej normy sa prejavuje v tom, že pri danej problematike je možné použiť aj iné riešenie ako stanovuje norma s tým, že nové riešenie musí kvalitatívne zodpovedať minimálne pôvodnej požiadavke. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pritom jasne hovorí, že "Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru", len "vo výnimočných prípadoch udeľuje súhlas na technické riešenie odlišné od slovenských technických noriem a technických predpisov pre pozemné komunikácie".

Stále platí moje tvrdenie, že súčasné umiestnenie dopravnej značky priechod pre chodcov na stožiari osvetlenia priechodu je nevhodné a k jeho umiesteniu sa musí vyjadriť ODI. Pôvodne bola značka umiestnená na samostatnom stĺpiku a takéto umiestnenie bolo schválené ODI.
11. február 2016

Anonymný užívateľ

Spoločnosť TSMPD sa síce nedala zatiahnuť do "zavádzajúcej" diskusie, každopádne značka IP 6 - Priechod pre chodcov bola osadená v rozpore s platnými záväznými predpismi (nebola dodržaná najväčšia povolená vzdialenosť od kraja vozovky a značka bola umiestnená tak, že ju prekrývali značky Deti a Najvyššia dovolená rýchlosť).

Avšak Okresný dopravný inšpektorát uviedol veci na správnu mieru a značka bola umiestnená na držiak, takže je posunutá doľava a konečne je viditeľná z dostatočnej vzdialenosti.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania