Malookružná ulica-trávnatá plocha-vyjazdené koľaje

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Uzavretý
meno
preľud(í) ZMESTA 13. februára 2020

Ako bude riešiť vzniknuté KOľaje,
vlastNIK pozemku a cestnej KOmunikácie,
tento neustále sa opakujúci problém nielen na Malookružnej ?

14. február 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Stanovisko zabezpečí oddelenie výstavby.
Kto? Odbor výstavby
Kedy? Po preverení situácie

Michaela Bartušová
Mesto Prievidza
21. február 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
miestna obslužná komunikácia na Malookružnej ulici bola v dobe realizácie navrhovaná ako komunikácia sprístupňujúca objekty vo vnútri obytných domov. Jej šírka - 3,5 m, bola navrhnutá pre upokojenie dopravy v celej dĺžke a bola navrhnutá v najnižších kategóriách s ohľadom na jej účel.
Pre celkové vyriešenie daného stavu je potrebné upraviť jestvujúcu šírku komunikácie, upraviť šírku oblúkov, riešiť novú skladbu vrstiev telesa komunikácie a súčasne dodržať podmienku regulatívov zachovania pôvodnej urbanistickej štruktúry so zachovaním funkčného využitia územia. Na uvedený rozsah úprav je nutné zabezpečiť projektovú dokumentáciu a príslušné povolenia v zmysle stavebného zákona.
Mesto Prievidza sa v súčasnosti plne sústreďuje na plánované opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov, na ktorých plánuje vykonať v nasledujúcom období rok 2020-2021 plošnú opravu.
Výber konkrétnej lokality pre rekonštrukciu miestnej komunikácie v danom roku prebieha v spolupráci s príslušným Výborom volebného obvodu, na základe stanovených priorít a po pridelení finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Prievidza.

Ing. Martin Hammer
oddelenie výstavby

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania