Stanovisko taxíkov?

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Neriešený
meno
Anonymný užívateľ 30. novembra 2011

Chcel by som sa opýtať, či mesto povolilo parkovanie na tomto priestore pred stanicou v Šali. Tiež by som rád poprosil šalianskych mestských policajtov, aby sa tam na svojich obchôdzkach z času na čas zastavili, ak by ich to veľmi neobťažovalo.

Dovoľte, aby som touto cestou poprosil pánov a dámy z mestskej polície v Šali, aby si prečítali VZN mesta Šaľa č. 8/2000 a pri svojich výhliadkových jazdách po meste svoje novo získané znalosti občas aplikovali, aby som sem nemusel dávať podnet na každý kus zničenej zelene v Šali. Dovolím si tvrdiť, že takéto miesta vznikajú práve vďaka nečinnosti Mestskej polície v Šali. Netrúfam si povedať, či je táto nečinnosť spôsobená neznalosťou, neschopnosťou, alebo len neochotou starať sa o veci verejné? Verím, že odpoveď na túto otázku mi dajú zodpovední pracovníci mesta Šaľa. Vopred im za to ďakujem.

Dovolím si citovať pár viet z VZN č. 8/2000:

Čl. 6.
Užívanie a čistenie pozemných komunikácií a chodníkov

1. V zmysle príslušných predpisov o zásadách správania sa majiteľov a prevádzkovateľov vozidiel na komunikáciách je na území mesta Šaľa z a k á z a n é :
...
b) jazdiť motorovými vozidlami po mestskej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich.
...
Čl. 9.
Ochrana zelene a udržiavanie jej čistoty

1. Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie verejnej zelene, porastov, stromov, okrasných kríkov a kvetinových záhonov.

7. Spôsobenú škodu na mestskej zeleni je povinná nahradiť osoba, organizácia alebo iný právny subjekt, ktorý škodu spôsobil, resp. zavinil, prípadne rodičia alebo zákonní zástupcovia maloletých osôb.

9. Pri svojvoľnej likvidácii zelene ukladá OÚ v Šali v konaní o priestupku vinníkovi pokutu a mesto Šaľa (na základe návrhu ním povereného subjektu) si vyhradzuje právo v tomto konaní požadovať náhradu škody a náhradnú výsadbu, ktorá môže byť znásobená vzhľadom na výšku a rozsah spôsobenej škody.

Č A S Ť III.
Záverečné ustanovenie

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Šali a mestom poverený subjekt v rámci výkonu miestnej správy.
2. Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje, ak nejde o prečin alebo o trestný čin, ako priestupok podľa zákona č.372/1990Zb. o priestupkoch, príp. ako porušenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Poznámka pre šalianskych mestských policajtov: toto nie je celé VZN č. 8/2000, citoval som z neho len niekoľko viet. Celé si ho môžete stiahnuť z internetu. Nájdete tam aj ďalšie VZN mesta Šaľa, ktorých znalosť by sa vám mohla vo vašej práci zísť. Ale možno bude stačiť pozrieť sa na spodok šuflíka. Prajem veľa úspechov pri štúdiu.

15. december 2011

Anonymný užívateľ

Dva týždne po ohlásení podnetu žiadna zmena, žiadne informácie od mesta. Vlastne jedna malá zmena - predvčerom tam stáli dva taxíky.
21. január 2012

Anonymný užívateľ

20.1.2012 bez zmeny
27. január 2012

Odpoveď samosprávy

Predmetný priestor je podľa výpisu z katastra nehnuteľností vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky. V zmysle VZN mesta Šaľa, č. 8/2000, čl. 1, odst. 2 sa za verejné priestranstvá považujú všetky verejnosti prístupné pozemky v meste okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb (s výnimkou mesta). Keďže pozemok je vo vlastníctve ŽSR nie je možné v tomto prípade priamo riešiť státie vozidla na verejnej zeleni. Uvedený priestupok je postúpený na riešenie oprávnenému subjektu.
12. máj 2012

mecdak

tak tam treba poslat zelenych polišov , auto tam toťiž stoji v protismere
18. jún 2012

problem

Dobrý deň p. Ľubomír, tento problém je omnoho väčší ako si myslíte. Tak poprvé to nie je žiadne taxi. Sú to tzv, prepravi osôb, ktoré len parazitujú pod označením taxi a špinia a zároveň ničia úroveň oficiálnych taxislužieb v Šali. A čo sa týka toho stanovišťa. Mesto o tom vie len ten pozemok nepatrí mestu preto sa tam oficiálne stanovište nedá prideliť aj ke´d mesto je zo zákona povinné na žiadosť taxislužby umožniť stanovište. No lenže to v meste je ešte veľa nedoriešených záhad.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania