Uhrova-stavby a budovy-neohlásené stavebné úpravy

Zodpovednosť za riešenie: Stará Turá

Vyriešený
meno
Ľuboš Rybnikár 22. marca 2022

Na sretnutí na Mestskom úrade Stará Turá 16.3.2022 k stavebnej činnosti na ul. Uhrovej okrem iného Mgr. Gavačová uviedla, že k stavbe autoumyvárne nie je doriešená príjazdová cesta - vo veci sa koná. Napriek uvedenej informácii sa v piatok 18.3. začal vjazd budovať - bol rozbitý chodník a navezený podkladový materiál na budúci vjazd.
Aká je skutočnosť - bola podaná informácia pravdivá, alebo Mesto Stará Turá v danej veci už rozhodlo?
Rybnikár

23. marec 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, pán Rybnikár,
ďakujeme za Vašu otázku. Rozhodnutie o povolení vjazdu z miestnej komunikácie Ul. Uhrova parc. reg. E-KN č. 3973/1 na susednú nehnuteľnosť pozemok parc. reg. C-KN č. 1243/2 v k. ú. Stará Turá a výjazdu z uvedenej nehnuteľnosti na miestnu komunikáciu na pozemku parc. reg. E-KN č. 3973/1 v k. ú. Stará Turá bolo vydané dňa 01.03.2022 pod č. 2446/MSUST/VYS/2581/2022.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá
24. marec 2022

Ľuboš Rybnikár

Dobrý deň.
Nadobudlo uvedené rozhodnutie právoplatnosť? Ak áno, kedy? Prečo nebolo vlastníkom susedných stavieb - obytných domov na Uhrovej ulici umožnené vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia? Postavenie účastníka konania vyplýva vlastníkom susedných stavieb priamo zo stavebného zákona. Napriek tomu Mesto Stará Turá práva účastníkov konania ignoruje a podáva nepresné a zavádzajúce informácie (Informácia na stretnutí 16.3.2022).
Uhrova ulica, z ktorej bol vjazd a výjazd povolený, je miestna komunikácia ktorá slúži ako príjazdová cesta k k obytným domom v obytnej zóne. Celé lokalita "Kórea" sa nachádza v pešej zóne. Ako je možné v tejto lokalite, v bezprostrednej blízkosti obytných domov vybudovať prevádzku, akou je autoumyváreň a hrubo porušiť práva vlastníkov susedných stavieb - obytných domov tým, že im stavebný úrad, ktorý spadá pod Mesto Stará Turá nedá možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a uplatniť si svoje právo, ktoré im vyplýva zo zákona? Koho záujmy v prípade danej stavby mesto Stará Turá sleduje?
Ľuboš Rybnikár
24. marec 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

Váš komentár bol preposlaný samospráve.

S pozdravom,

Barbora Peregrim
Odkaz pre starostu
[email protected]
25. marec 2022

Odpoveď samosprávy

V súvislosti s negatívnymi reakciami niektorých občanov týkajúcich sa realizácie stavebných prác na pozemku parc. č. 1243/2 v k. ú. Stará Turá na Uhrovej ulici (výstavba samoobslužnej autoumyvárne) inicioval primátor mesta stretnutie s vlastníkmi nehnuteľností na Uhrovej ulici za účelom objasnenia skutkového stavu. Stretnutia na mestskom úrade sa zúčastnili 3 občania. Ako bolo v úvode stretnutia uvedené, účelom stretnutia bolo objasniť skutkový stav, aby sa ďalej nešírili dezinformácie, nie robiť právne závery o správnosti alebo nesprávnosti postupu stavebníka alebo oddelenia výstavby, nakoľko pani Rybnikárová ohľadne predmetných stavebných prác podala 3 podnety na rôzne inštitúcie – Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom, Okresný úrad Trenčín, Slovenská stavebná inšpekcia.
Pre tých občanov, ktorí majú reálny záujem o informácie uvádzame, že na pozemku parc. č. 1243/2 v k. ú. Stará Turá sú evidované viaceré konania, v zmysle stavebného a cestného zákona.

Stavba samoobslužnej autoumyvárne je v súlade s platným územným plánom, vo všetkých konaniach týkajúcich sa autoumyvárne vydali súhlasné záväzné stanoviská dotknuté orgány. Z ľudského hľadiska je pochopiteľné, že obyvatelia domov v blízkosti prebiehajúcej výstavby môžu byť výstavbou rušení, treba si však uvedomiť, že žiadna nová výstavba sa nedá realizovať bez prvotných nepriaznivých rušení, inak by sa v meste nedali vybudovať žiadne objekty pre služby občanom.
Lokalita „Kórea“ nie je pešou zónou, ak by tomu tak bolo, tak by všetky motorové vozidlá jazdiace a parkujúce na uliciach v tejto lokalite porušovali zákon o cestnej premávke. Lokalita „Kórea“ nie je ani obytnou zónou.
Povoľovanie vjazdu a výjazdu sa riadi zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), kedy Mesto Stará Turá vystupuje ako cestný správny orgán. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17.03.2022.
K otázkam „ako je možné v tejto lokalite, v bezprostrednej blízkosti obytných domov vybudovať prevádzku ako je autoumývareň...“ „koho záujmy v prípade danej stavby mesto Stará Turá sleduje?“ uvádzame nasledovné:
Podľa platného územného plánu Mesta Stará Turá a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stará Turá č. 1/2017-Nar., sa pozemok registra „C-KN“ parc. č. 1243/2 v k. ú. Stará Turá nachádza v území s regulačným vymedzením označeným ako existujúce plochy a objekty občianskej vybavenosti. Napriek tomu, že k tvorbe územného plánu a jeho zmien mohli občania podávať pripomienky od roku 2011 už v dvoch prerokovaniach, mesto Stará Turá doteraz neeviduje žiadne požiadavky občanov o zmenu tohto pozemku na iné využitie. Ako je vyššie uvedené, územný plán schvaľuje zastupiteľstvo a je pre stavebný úrad záväzný. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie
K podrobnostiam jednotlivých konaní, k účastníctvu obyvateľov Uhrovej ulice v jednotlivých konaniach, sa mesto nebude vyjadrovať, počká na výsledok prešetrenia podnetov pani Rybnikárovej zo strany hore uvedených inštitúcií.

Mgr. Iveta Gavačová, zástupca primátora
Ing. arch. Katarína Robeková, vedúca oddelenia výstavby ÚP a ŽP
08. apríl 2022

Ľuboš Rybnikár

Neodpovedali ste na otázku - kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o povolení vjazdu z Uhrovej Ulice? Píšete, že vjazd bol povolený z pozemku (na pozemku?) 3973/1 reg. E v k.ú. Stará Turá. Kde sa uvedený pozemok nachádza? Vjazd je vybudovaný z Uhrovej ulice. Na Uhrovej ulici je miestna komunikácia na pozemku p.č. 1749/38. Žiadam o jednoznačnú odpoveď na otázku, čI Mesto Stará Turá povolilo vybudovanie vjazdu na stavbu autoumyvárne z Uhrovej Ulice a kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Ak takéto rozhodnutie Mesto Stará Turá skutočne vydalo, upozorňujem na jeho nezákonnosť. Povoliť vjazd na stavebný pozemok môže Obec povoliť iba ako súčasť stavebného konania a nie v samostatnom konaní. Bol teda vjazd na pozemok 1243/2 riešený v samostatnom konaní?
Upozorňujem na fakt, že Mesto ako príslušný stavebný úrad systematicky zatajuje informácie ohľadom uvedenej stavby a cielene o nej podáva zavádzajúce informácie. ZAČATIE KONANIA, ANI ROZHODNUTIE NEBOLO ÚČASTNíKOM KONANIA OZNÁMENÉ. TAKÝMTO POSTUPOM UPRELO MESTO PRÁVO VLASTNÍKOM DOMOV NA UHROVEJ ULICI VYJADRIŤ SA K PODKLADOM ROZHODNUTIA A UPLATNIŤ SVOJE NáVRHY A PRIPOMIENKY K STAVBE !!! OPAKOVANE SA TEDA PÝTAM - KOHO ZÁUJMY MESTO STARÁ TURÁ UPREDNOSTŇUJE PRED PRÁVAMI A OPRáVNENÝMI ZÁUJMAMI OBČANOV MESTA STARÁ TURÁ?
09. apríl 2022

Ľuboš Rybnikár

V odpovedi na otázku, či bol povolený vjazd a výjazd do a z autoumyvárne píšete, že bol povolený z ulice Uhrova pozemku podľa reg E p.č 3973/1.

- MIESTNA KOMUNIKÁCIA - UHROVA ULICA SA NACHÁDZA NA POZEMKU p.č. 1749/38, NAD POŽIARNOU ZBROJNICOU.
- POZEMOK REG."E" p.č. 3973/1 SA NACHÁDZA NA TRÁVNIKOCH

AKO JE MOŽNé POVOLIŤ VJAZD NA POZEMOK NAD POŽIARNOU ZBROJNICOU Z TRÁVNIKOV???

IDE ZNOVU "IBA" O NEKVALIFIKOVANÚ ODPOVEĎ, ALEBO OPAKOVANE O ZAVÁDZANIE?
11. apríl 2022

Mirka Sadloňová

Nech sa pán primátor ide konečne pozrieť ako,, zvýšil "kvalitu nášho života touto výstavbou! Každý kuriér, každý okoloidúci človek sa čuduje že nám takéto monštrum s príjazdom priamo z pred našich domov stavajú v tejto lokalite! Ako chcete zabezpečiť bezpečnosť, hladinu hluku a dopad na životné prostredie??! Pracujem na zmeny to sa vo vlastnom dome do ktorého som investovala všetky peniaze v ktorom vychovávam deti už nikdy v živote nevyspím?! Komunikácia s Mestským úradom sústavné zavádzajúce informácie ktoré nám podsúvate takto jednáte s občanmi mesta ktorých záujmy máte chrániť??Zničili ste kvalitu nášho života!! Znížili ste trhovú cenu našich nehnuteľností!! Vy nám tvrdíte že nás po ľudskej stránke chápete?! Ak by to tak bolo nad výstavbou autoumývarne v tejto lokalite by ste ani len na okamih neuvažovali!!! Akým spôsobom chcete toto napraviť???
15. apríl 2022

Mirka Sadloňová

To vážne na Veľký piatok?????? Stavebné práce na Uhrovej ulici!!!! Dúfam že si užívate kľud a pokoj pán primátor!!! Hluk čo robia sa vyfotiť nedá....
22. apríl 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
v nadväznosti na otázky p. Rybnikára uvádzame nasledovné:
1. Kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o povolení vjazdu z Uhrovej ulice?
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2022.
2. Píšete, že vjazd bol povolený z pozemku (na pozemku?) 3973/1 reg. E v k.ú. Stará Turá. Žiadam o jednoznačnú odpoveď na otázku, či Mesto Stará Turá povolilo vybudovanie vjazdu na stavbu autoumyvárne z Uhrovej ulice.
V rozhodnutí sa jednoznačne píše, že sa povoľuje zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie ul. Uhrova (nie z Trávnikov) ! Z dôvodu chyby pri písaní bolo v rozhodnutí uvedené nesprávne číslo parcely, na ktorej sa nachádza MK ul. Uhrova. Znova dôrazne opakujeme, že sa jedná o chybu pri písaní, nikto nikoho nechcel zavádzať a ani to nedáva zmysel, aby niekto vedome povoľoval zriadenie vjazdu a výjazdu z parcely umiestnenej na Trávnikoch. Rozhodnutím formou opravy bola táto chyba napravená. V opravenom rozhodnutí je uvedené správne číslo parcely.
Rozhodnutie o zriadenie vjazdu a výjazdu vydáva mesto ako vecne a miestne príslušný orgán samosprávy podľa § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako príslušný správny orgán podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení (cestný zákon) a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
V podmienkach rozhodnutia sa stanovujú podmienky , ktoré je stavebník povinný dodržať z hľadiska dopravného (napr. rozhľadové pomery, zachovanie šírky MK, odvodnenia vjazdu......). Najdôležitejšou podmienkou, bez ktorej nie je možné rozhodnutie vydať je dodržanie podmienok zo stanoviska OR PZ ODI v Novom Meste nad Váhom, ktorý sa vyjadruje k umiestneniu vjazdu a výjazdu na základe predloženej projektovej dokumentácie.

V nadväznosti na otázky pani Sadloňovej uvádzame:
Kompletná spisová dokumentácia súvisiaca s výstavbou autoumyvárne bola zaslaná na základe podnetu občana Starej Turej na kontrolu Okresnej prokuratúre Nové Mesto nad Váhom. K podrobnostiam jednotlivých konaní, k účastníctvu obyvateľov Uhrovej ulice v jednotlivých konaniach, sa mesto Stará Turá nebude vyjadrovať až do vybavenia podnetu prokurátorom.

Ing. arch. Katarína Robeková, vedúca oddelenia výstavby ÚP a ŽP
18. august 2022

Mirka Sadloňová

Ako je možné že v meste Stará Turá má autoumývareň postavená rovno pred rodinnými domami 24 hodinovú prevádzku?!!! Kto je zodpovedný za rušenie nočného kľudu?! Svetlá svietia priamo do okien rodinných domov! Mám každú noc po 22:00 volať mestskú políciu pre rušenie nočného kľudu?
26. august 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve so žiadosťou o vyjadrenie.

S pozdravom,

admin
Odkaz pre starostu
[email protected]

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania