Uhrova-stavby a budovy-neohlásené stavebné úpravy

Zodpovednosť za riešenie: Stará Turá

Uzavretý
meno
Ľuboš Rybnikár 08. mája 2022

Dobrý deň,
bola stavba autoumyvárne skolaudovaná? Ak áno, kedy nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie?
Upozorňujem na skutočnosť, že stavebník nedodržal podmienku uvedenú v stavebnom povolení pod bodom č. 10. V rozpore so stavebným povolením zasiahol do ochranného pásma verejného vodovodu. Stavebník svojvoľne vybudoval bez stavebného povolenia oporný múr, naviezol materiál a zabetónoval plochu priamo nad prívodným potrubím verejného vodovodu, ktorý slúži pre zásobovanie pitnou vodou pre celú Starú Turú.
Rybnikár

17. máj 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
stavba autoumyvárne nebola skolaudovaná. Problematikou vedenia vodovodu v predmetnom pozemku sa už zaoberal štátny stavebný dohľad, na základe ktorého bol stavebník vyzvaný, aby predložil záväzné stanovisko spoločnosti PreVaK, s. r. o. K stavbe oporného múru a kontrole, či sa nerealizujú stavebné práce bez povolenia prebehol ďalší štátny stavebný dohľad.

Ing. arch. Katarína Robeková, vedúca oddelenia výstavby ÚP a ŽP
17. máj 2022

Ľuboš Rybnikár

Dobrý deň,
ako je potom možné, že prevádzka funguje už dva týždne a je otvorená 24 hodín denne? Prečo v danej veci stavebný úrad nekoná? Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výnimky, v ktorých lokalitách a prevádzkach je povolená 24 hodinová prevádzka. Lokalita, kde je umiestnená autoumyváreň medzi ne nepatrí. Okrem faktu, že prevádzkovateľ otvoril prevádzku bez toho, aby bola skolaudovaná, čím porušil ustanovenia stavebného zákona, prevádzkové hodiny si svojvoľne určil v rozpore so všeobecnezáväzným nariadením mesta. Žiadam stavebný úrad, aby celú vec riešil v zmysle platných právnych predpisov a prevádzku autoumyvárne okamžite zastavil.
Rybnikár
17. máj 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom,

Admin
Odkaz pre starostu
[email protected]
18. máj 2022

Mirka Sadloňová

Otvorené od 1.5.2022.............................................?????
20. máj 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
v súvislosti s touto stavbou už boli vykonané dva štátne stavebné dohady. Vaše tvrdenie, že stavebný úrad nekoná je nepravdivé.
Na základe zistení z vykonaného štátneho stavebného dohľadu zo dňa 12.5.2022, stavebný úrad bude postupovať v zmysle platných právnych predpisov.

Ing. arch. Katarína Robeková, vedúca oddelenia výstavby ÚP a ŽP
20. máj 2022

Ľuboš Rybnikár

Dobrý deň,
keďže uvádzate, že vo veci konáte, ako je potom možné, že neskolaudovaná prevádzka je stále v prevádzke? Môžem dostať informáciu, ako konáte? Samotnú informáciu o tom že konáte nepovažujem za postačujúcu vzhľadom na Vaše predošlé konania, ktoré nereflektovali realitu a pri stavebnom konaní ste dokonca porušili zákon, na čo ste boli upozornení Okresnou prokuratúrou Nové Mesto and Váhom.
S pozdravom, Rybnikár
22. máj 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom,
admin
Odkaz pre starostu
[email protected]
26. máj 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, pán Rybnikár,
mesto Stará Turá vo veci koná. Upozornenie Okresnou prokuratúrou Nové Mesto nad Váhom evidujeme, plynie nám lehota, v ktorej sa mesto k nemu vyjadrí. Keďže sa jedná o prebiehajúce konanie, nebude mesto v rámci „odkazu pre starostu“ naďalej tento podnet riešiť. Domnievame sa, že ste boli dostatočne informovaný ako mesto postupuje, či už prostredníctvom portálu, ale i osobne pri rokovaní na mestskom úrade.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá
07. jún 2022

Ľuboš Rybnikár

Dobrý deň p. Krč,
nepovažujem informácie za dostatočné. Ako občan tohto mesta sa domnievam, že mám právo na obsiahlejšiu informáciu, nie len informáciu v duchu - "Mesto koná". Keby Mesto - mestský úrad od začiatku konal ako mal, už po prvom upozornení na výstavbu oporného múru mohol stavbu múru zastaviť. Naopak Mesto sa vtedy vyjadrilo v duchu "že ide iba o drobnú stavbu - výstavbu oplotenia". Už vtedy ale bolo zrejmé, že sa buduje oporný múr, ktorý sa aj vďaka "tichej podpore" zo strany mesta aj úspešne dostaval - a to bez stavebného povolenia a v rozpore s vydaným stavebným povolením. Dôkazom je skutočnosť, že mesto teraz zrejme koná o dodatočnom povolení nezákonne postavenej stavby. Opakovane upozorňujem a zdôrazňujem fakt, že oporný múr a časť autoumyvárne je postavená nad vodovodným potrubím ktoré zásobuje pitnou vodou celú Starú Turú. Zaujímalo by ma teda, či Mesto rieši porušenie zákona zo strany stavebníka uložením pokuty za realizáciu stavby bez stavebného povolenia. Taktiež mi nie je jasné, ako rieši Mesto stav, že prevádzka nepretržite funguje už mesiac bez kolaudačného rozhodnutia. Domnievam sa, že pokiaľ by Mesto vo veci skutočne konalo v zmysle platných predpisov, prevádzka autoumyvárne by bola pozastavená, čo sa nestalo. Upozoňujem Vás taktiež na skutočnosť, že podľa stavebného zákona stavebný úrad uloží pokutu až do 5 miliónov slovenských korún právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia. V prípade konania o uložení pokuty môže Mesto v zmysle zákona o správnom konaní uložiť predbežné opatrenie - okamžitý zákaz činnosti a dodržanie výkonu rozhodnutia si vynútiť.
Nie je mi jasné z akých dôvodov Mesto v čase, keď sa všade presadzuje budovanie občianskej spoločnosti - čo znamená podiel verejnosti a občanov na správe vecí verejných, sa snaží akékoľvek informácie ohľadom autoumyvárne utajiť a to až do takej miery že vlastníkom susedných stavieb nezákonne uprelo právo na účasť v konaní.
S pozdravom, Rybnikár
04. júl 2022

Mirka Sadloňová

Ako je možné že autoumývareň vzdialená dva metre od rodinných domov má 24 hodinovú prevádzku Vám rušenie nočného kľudu nič nehovorí?!
04. júl 2022

Ľuboš Rybnikár

Mestský úrad napriek skutočnosti že podľa jeho vyjadrenia uvedeného vyššie neurobil žiadne opatrenia, aby zamedzil nezákonnej prevádzke a prevádzka naďalej funguje, dokonca 24 hodín, hoci je to v rozpore so všeobecnezáväzným nariadením mesta. Napriek skutočnosti, že porušili práva vlastníkov susedných stavieb tým, že ich so začiatkom stavebného konania neoboznámili a neumožnili im uplatniť si pripomienky a námietky, stále nie je schopný sebyreflexie a je neschpný priznať si pochybenie, napriek tomu, že ich na porušenie zákona upozornil prokurátor. Nech si každý obyvate Starej Turej urobí cvlastný názor na spôsob, ako mestský úrad funguje. Možno sa Vás to teraz netýka, ale viacerí sa už s takýmto postupom Mestského úradu stretli a určite sa viacerí stretnú aj v budúcnosti. Pracovníci, platení mimochodom z peňazí obyvateľov Starej Turej arogantne bez akejkoľvek štipky sebareflexie porušjú platné právne predpisy SR a ješitne budú trvať na svojom a tvrdiť že biele je čierne.. To je skutočne spôsob vykonávania štátnej správy hoden malých detí.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania