Oprava cesty

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Neriešený

Zaslal: Petra, 01. augusta 2016

V mestskej časti Bokša bola prednedávnom upravená vozovka, ktorá posunula jej kvalitu na úroveň poľných ciest. Vysypaním kamienkov do nejakého nástreku sa pravdepodobne táto oprava ukončila a čaká sa na ich samovoľné utlačenie. Už niekoľko týždňov to spôsobuje komplikácie, prach a odskakujúce kamienky. Povrch vozovky nie je rovný, je nevhodný pre kolieskové korčule, ale aj menšie odrážadlá, kamienky a nerovnosti spôsobujú mnohé pády detí.
V rámci opravy prebehla nulová infomovanosť obyvateľov, nulová komunikácia zo strany samosprávy a nulový záujem o kontrolu, alebo akúkoľvek formu riešenia, napriek nespokojnosti a upozorneniam domácich. Nech je správcom, majiteľom komunikácie ktokoľvek, takáto oprava vozovky nie je normálna a malo by byť v záujme samosprávy nápravu, reklamáciu riešiť.

02. august 2016

cimbijan

V dnešnej dobe sa dáva takzvaný tichý asvalt na vozovku aby v obciach a obytných sídliskách nie spôsoboval hlučnosť čo v časti Bokšaí je to úplne naopak.
08. august 2016

Odpoveď samosprávy

Povrchová úprava vozovky realizovaná v júni tohto roka súvisí s rozsiahlym projektom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. - „Stropkov, Krušinec, Tisinec – rozšírenie kanalizácie a intenzifikácie ČOV“ (ďalej len „stavba“). V rámci projektu prebiehala výstavba aj v katastrálnom území Bokša. Podnet sa týka komunikácie III/557015 (ulice Šandalská a Čerlinská), ktorej správcom je Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. Podmienky výstavby určil vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy, v tomto prípade Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove (ObÚŽP). Účastníkom konania, v rámci ktorého bola povolená a zrealizovaná stavba vo vzťahu ku komunikácii č. III/55701 bol teda PSK.
Stavebné povolenie na stavbu vydal dňa 7. 6. 2010 Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove (rozhodnutie č. j. 1/2010/00093-010/Sp-Ma). V tomto rozhodnutí boli stanovené podmienky výstavby a tomu zodpovedajúce práva a povinnosti účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy. Na základe rozhodnutia Okresného úradu Stropkov - Odboru starostlivosti o životné prostredie (č. j. OU-SP-OSZP-2016/000232-008-Ki) zo dňa 2. 6. 2016 bolo povolené užívanie stavby. V uvedenom rozhodnutí boli stanovené podmienky užívania stavby a taktiež boli definované nedostatky stavby. V bode 4 je v citovanom rozhodnutí uvedené, že na ceste III/557015 (stoka A Bokša) sa má vykonať dvojvrstvový náter N2V z kameniva frakcie 8/11 pre prvú vrstvu a z kameniva frakcie 4/8 pre druhé podrvenie v celom úseku.
Na základe vyššie uvedených skutočností je potrebné skonštatovať, že mesto Stropkov nebolo vo vzťahu ku komunikácii III/55701 v k. ú. Bokša účastníkom konania a ani nebolo stavebným úradom. Ani vedenie mesta nie je spokojné s kvalitou komunikácie po zrealizovaní výstavby a využije prípadné možnosti na zjednanie nápravy. Požiadali sme o stanovisko správcu cesty, keďže po jej úprave došlo k zníženiu komfortu tak pre vodičov motorových vozidiel, ako aj cyklistov, chodcov a ďalších. Vzhľadom na vyššie uvedené však má mesto obmedzené možnosti, ako ovplyvniť investičné aktivity iného samosprávneho orgánu. Bližšie informácie v tejto oblasti by mal občanom poskytnúť PSK, prípadne poslanci Zastupiteľstva PSK za okres Stropkov.

Ondrej Brendza
primátor mesta
09. august 2016

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme 9. augusta preposlali aj na Správu a údržbu ciest PSK.

Martin Kollárik
martin.kollarik@odkazprestarostu.sk
26. august 2016

Odpoveď samosprávy

Ako sa už uvádza v stanovisku primátora mesta, finálna úprava vozovky cesty č. III/3582 (pov. označenie III/557015) sa realizovala v rámci investičnej akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice. Podmienky správcu komunikácie boli zapracované vo vydanom stavebnom povolení a rozhodnutí o povolení užívania vodnej stavby č. OU-SP-OSZP-2016/000232-008-Ki zo dňa 2. 6. 2016 k tejto investičnej akcii, kde bol ako účastník konania aj mesto Stropkov.

Použitý technologický postup sa bežne používa na všetky druhy vozoviek v zmysle „STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a membrány“ a spĺňa kvalitou všetky parametre v rámci súvislej údržby a obnovy vozovky. Náter poskytuje výnimočnú textúru (drsnosť povrchu, zlepšenie drenážnej schopnosti povrchu, zníženie tvorby poľadovice a tým aj zvýšenie bezpečnosti v zimnom alebo v daždivom počasí).

Táto technológia bola zvolená správcom komunikácie aj preto, aby po zrealizovaných stavebných úpravách a narušeniach krytu vozovky pre uloženie inžinierskych sietí investora bola pri ukončení stavby reparovaná súvisle celá šírka komunikácie.

Po zrealizovaní tejto úpravy sa vykonáva aj ošetrenie hotového náteru, t.j. odstránenie prebytočného neprichyteného kameniva zametením alebo odsatím s časovým odstupom niekoľkých dní po položení náteru a po začiatočnom pôsobení premávky.

Kvalitne zrealizovaná technologická úprava náterom predĺži životnosť pôvodnej obrusnej vrstvy a bude slúžiť motoristom a ostatným účastníkom cestnej premávky.

Cestnú komunikáciu si samozrejme nie je možné zamieňať s detským ihriskom alebo cyklistickým chodníkom, resp. chodníkom pre pohyb korčuliarov na kolieskových korčuliach.

Marta Sibalová, tlačové oddelenie PSK
28. august 2016

Rudolf Bedron

Tak ak je ta cesta podla noriem,preco potom taku istu reakizaciu nerobia aj inde?nestretol som sa nikde z niecim podobnim v inych mestach.a ked ide o drsnot,prejdite sa vec krizovatku pri vyssich teplotach.ved tam uz ziadne kanienky niesu,cista smola
29. august 2016

Igor

Vážená pani Sibalová,
bohužial, vo Vašom vyjadrení je cítiť absolútny nezáujem o čo len prezistenie daného stavu. Dovolím si povedať, že posledná veta hraničí s drzosťou a nepatrí do oficiálneho vyjadrenia samosprávneho kraja.
Je na to jednoduchý dôvod.
Ak by ste si prezistili skutočnosť, aká je v našej mestskej časti Bokša, zistili by ste, že takmer v celom úseku tzv. opravy cesty nie sú chodníky pre chodcov, nie to ešte pre cyklistov. Nie je možné prejsť mestskou časťou bez toho, aby ste sa komunikácii vyhli akýmkoľvek spôsobom. Vaše vyhlásenie o zámene za detské ihrisko, či cyklochodník len dokazuje nezáujem o riešenie problému.
Rád by som Vás opätovne upozornil na bezpečnostné riziko, kedže pre nekvalitne upravenú komunikáciu dochádza k zraneniam a to najmä u detí. Požiadali sme obyvateľov o spoluprácu a zbierame informácie o akýchkoľvek zraneniach spôsobených pádom vzhľadom na nerovnosti na komunikácii, prípadne množstvom voľných kamienkov.
Túto netradičnú opravu sme nahlásili médiám a máme potvrdený záujem o reportáže, ktoré veríme budú uverejnené v regionálnej tlači budúci týždeň.
K tomuto kroku sme sa odhodlali až po rôznych výzvach na komunikáciu, no bohužial bez reálnej spätnej väzby zo strany kompetentných vo forme stretnutia, prípadne kontroly priamo na mieste.
Verím, že v tejto veci sa nám nakoniec podarí nadviazať spoločnú reč. Môžem len potvrdiť, že obyvatelia mestskej časti Bokša sa neprestanú v tejto veci angažovať, kým nedôjde k adekvátnej náprave. Prajem pekný deň.

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.