Cesta v obývanej oblasti - Obora

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Stupava

Vyriešený

Zaslal: Miriam Szaboova, 16. mája 2017 Odoslané z mobilnej aplikácie

Opätovne Vás prosím, o odstránenie výtlkov na ulici Nová - Obora (lesná cesta). Komunikácia bola znehodnotená prácami na prípojke ku kanalizácií, kde bol odstranený asfalt, a do pôvodného stavu sa už nedostala. Túto požiadavku som avizovala počas 3 rokov už niekoľko-krát no výtlky sa len zasypali sutinou, ktorá bola po niekoľkých dňoch znehodnotená nákladnými vozidlami na ťažbu dreva. Na fotografiách je aktuálny stav cesty po poslených opravách z marca 2017.

30. máj 2017

Maroš Štrajanek

pripájam sa k tomuto podnetu. Navyše za sucha sa z cesty práši kvôli autám a naopak keď prší nedá sa po ceste prejsť pešo kvôli vode a blatu...
06. júl 2017

Odpoveď samosprávy


Dobrý deň,

Váš podnet sme zaevidovali a postúpili na riešenie referátu územného plánovania a dopravy. O riešení podnetu Vás budeme priebežne informovať.


Mgr. Zuzana Lovíšková
vedúca oddelenia všeobecnej a vnútornej správy
06. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Mesto Stupava, ako príslušný vlastník a správca predmetného pozemku (nie miestnej komunikácie) uvádza nasledovné:
Predmetná plocha – účelová komunikácia je udržiavaná v technickom stave, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý bola určená a to prejazd techniky pri ťažbe dreva. Podľa § 3d ods. 6 Zákona č. 135/1961 Zb. - Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). „Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.“


Ing. Lívia Štulajterová
referát územného plánovania a dopravy
11. júl 2017

Maroš Štrajanek

Dobrý deň,
Chcem sa informovať na základe akého dokumentu ste určili danú cestu ako účelovú komunikáciu? Nakoľko dokumenty, ktoré sú verejne k nahliadnutiu definujú cestu, o ktorej sa bavíme inak. Podľa dostupného Územného plánu mesta Stupava je táto cesta definovaná ako Lokálny komunikačný systém obslužné komunikácie - C3, až po posledný dom na tejto ceste, ďalej už pokračuje účelová komunikácia. Podľa katalógu tried objektov ZBGIS, čo tvorí základ národnej infraštruktúry priestorových informácií je daná cesta označená ako "ulica" a až od lesnej rampy ako "lesná cesta".
Podla toho spadá tento úsek cesty pod §4b ods. 1 a 2, Z.z.135/1961
(1) Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
(2) Siete miestnych komunikácií sa budujú a udržiavajú v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou tak, aby uľahčovali osídlenie a vyhovovali potrebám miestnej dopravy, prípadne poľnohospodárskej dopravy, a ak to vyžadujú všeobecné záujmy, aj potrebám diaľkovej dopravy a potrebám obrany štátu. štátu.
Štrajanek
12. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Mesto Stupava, ako príslušný vlastník a správca predmetného pozemku (nie miestnej komunikácie) uvádza nasledovné:
Predmetná plocha – účelová komunikácia je udržiavaná v technickom stave, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý bola určená a to prejazd techniky pri ťažbe dreva. Podľa § 3d ods. 6 Zákona č. 135/1961 Zb. - Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). „Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.“ Mesto Stupava všetky účelové komunikácie určené predovšetkým pre lesníkov, resp. záhradkárov udržiava rovnakým spôsobom a to zásypom vytvorených výmoľov asfaltovou drťou.


Ing. Lívia Štulajterová
referát oddelenia územného plánovania a dopravy
17. júl 2017

Maroš Štrajanek

Dobrý deň.
Ďakujem za odpoveď.
No ide o úsek cesty pred niekoľkým rodinnými domami (do 100m), pričom cesta v minulosti mala asfaltovú pokrývku, pokým sa tam nerobila kanalizácia, odvtedy je s cestou problém. Predpokladám, že objednávateľ výkopových prác bolo Mesto. Pred týmto úsekom a tak isto aj za ním smerom do lesa je asfalt a cesta je omnoho lepšia.
Asfaltový zásyp na tomto úseku je žalostne krátkodobé riešenie vzhľadom na počet áut, ktoré tade prechádzajú.
Preto Vás prosíme aspoň o pokus tento problém riešiť, pripadne návrh ako k riešeniu môžeme prispieť aj my ako obyvatelia tejto Ulice.
Štrajanek
28. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

úprava tejto účelovej komunikácie je riešená v spolupráci s Verejnoprospešnými službami. Vzhľadom k tomu, že Mesto Stupava má v rozpočte pevne vymedzený finančný limit na opravy výtlkov na miestnych (nie účelových) komunikáciách, bude oprava výmoľov spôsobom doasfaltovania možná len za podmienky, že tento balík nebude prečerpaný, pretože prioritné sú samozrejme miestne komunikácie. V opačnom prípade sa úprava tejto účelovej komunikácie bude riešiť obvyklým spôsobom a to vyčistením od nánosov a dosypaním asfaltovou drťou. Snahou Mesta Stupava však je doasfaltovať aspoň najkritickejší úsek, ktorý bol určený na dnešnej (28.7.) obhliadke.

Ing. Lívia Štulajterová
referát územného plánovania a dopravy
22. september 2017

Maroš Štrajanek

Dobrý deň, začiatkom septembra bola cesta "opravená" zasypaním. Takto vyzerá cca 2 týždne neskôr ( forené 21.09.2017)- opäť diery pôvodnej veľkosti.
Štrajanek
20. november 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
cesta bola zarovnaná.

Marián Závodný, riaditeľ VPS
11. január 2018

Maroš Štrajanek

dobrý deň. cesta je opäť v katastrofálnom stave, diery veľké aj 10 cm...prosíme o vyriešenie. Strajanek

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania