Parkovanie

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Stupava

Uzavretý

Zaslal: J. Salayová, 05. septembra 2017

Môžu si svojvoľne davat príkazy, zákazy parkovania????

21. september 2017

Juraj Benko

Samozrejme, že každý si na svoj majetok môže lepiť, čo chce pokiaľ tým neporušuje zákon. Má to ale takú príkaznú váhu, ako keby si pán na dvere nalepil odkaz "prikazujem ti spraviť 20 drepov".
21. september 2017

J. Salayová

Na svoj majetok si môze lepit čo chce, ale nie čo sa ma - nema robiť na majetku niekoho ineho !!!!
21. september 2017

Juraj Benko

Nechápem, čo Vás to tak poburuje. Našťastie máme ako tak slobodný štát a každý si môže svoj majetok používať na účel, aký uzná za vhodné a tak, pokiaľ koná v súlade so zákonmi. V zásade majiteľ/nájomca objektu žiada, aby mu ľudia neparkovali pri dverách. Aj sa poďakoval. A Vy čo očakávate od samosprávy, že sa to bude riešiť na národnom výbore spolu s domovým dôverníkom? Tieto časy sú už našťastie preč.
21. september 2017

J. Salayová

??? byvate tam? viete vôbec o čo sa tu jedna????? olepil vam niekto auto nalepkami neparkovat, oviazal vam auto paskou, pristavil pred a za auto kontajner, ked ste stali na mestskom pozemku, neoznačenom že by niekomu patrilo toto miesto na parkovanie, za ktore sa momentalne platia pekne peniaze?
NEKONA V SULADE SO ZAKONOM ! uvolnite svoje parkovacie miesto, ked sa vam niekto pekne podakuje ?
11. október 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Cestný správny orgán (CSO) v rámci svojich kompetencií vymedzených zákonom 135/1961 Zb. – zákon o pozemných komunikáciách (ďalej len zákon) prešetril daný podnet a na základe znenia podnetu sa zameral najmä na priestupky podľa §22c, ods. 1, písm. g) a i), citujem: „Priestupku na úseku pozemných komunikácií sa dopustí ten, kto...g) umiestni v rozhľadovom poli vodiča na križovatke skládky materiálov, reklamné stavby alebo iné zariadenie, ktoré neslúži na správu pozemnej komunikácie, na riadenie cestnej premávky ani na prevádzku dopravy, ktoré bránia v rozhľade vodičovi,... i) umiestni reklamnú stavbu v rozpore s § 10 ods. 3 až 5“. Šetrením bolo zistené, že žiaden účastník cestnej premávky sa nedopúšťa priestupku voči zákonu.

Zjednodušene: Ak si majiteľ budovy umiestňuje na jej fasádu akékoľvek piktogramy, či obrázky zobrazujúce dopravný prostriedok nejedná sa o priestupok voči zákonu č.135/1961 Zb. a Cestný správny orgán je kompetentný konať jedine v rámci porušovania tohto zákona. Ďalej zdôrazňujem, že každý držiteľ vodičského oprávnenia je povinný poznať dopravné značky uvedené v Zozname dopravných značiek na Slovensku, ktorý je usporiadaný a číslovaný podľa Prílohy 1 k vyhláške ministerstva vnútra č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a riadiť sa výlučne nimi.

Podľa Vašich ďalších reakcií k podnetu (poškodzovanie Vášho majetku) sa nejedná o priestupky voči zákonu č. 135/1961 Zb. ale voči iným zákonom a preto sa treba obrátiť na orgány kompetentné ich riešiť.

Na záver, ako som už mnohokrát uviedla v reakciách na iné podnety, chcem upozorniť, že ak občan, obyvateľ mesta ale i náhodný okoloidúci má podozrenie z páchania priestupku, či iného vážnejšieho protiprávneho konania stačí vytočiť bezplatné číslo 158 alebo 159.


Ing. Lívia Štulajterová
referát územného plánovania a dopravy
11. október 2017

J. Salayová

pekne ste to vyriešili :-)))

Diskusia

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.