Prostredná-parkovanie-chýbajúce miesta

Zodpovednosť za riešenie: Svätý Jur

V riešení
meno
Za slušný Svätý Jur 18. novembra 2019

25. november 2019

Odpoveď samosprávy

Ďakujem za podnet. Mesto v budúcnosti (rok 2021) zrejme zavedie kontrolovaný prejazd a aj parkovací systém na Prostrednej ulici. Aktuálne pracujeme s viacerými možnosťami, ale všeobecne sa predpokladá, že parkovanie bude na námestí významne obmedzené.
K prevádzkam: Mesto má záujem, aby boli prevádzky viac viditeľné preto neapelovalo na majiteľov, aby si odstránili svoje ohraničenia: Ide o Krone, Fraňovku a Syry, ak by si chceli prevádzku zviditeľniť aj Lahôdky prípadne ostatné prevádzky, tiež im mesto nebude brániť v osadení kvetináčov, prípadne inej vkusnej bariéry.
Pani majiteľku Fraňovky upozorníme, že tak ako všetci ostatní ani ona nebude môcť parkovať na mieste kde má celý ostatný čas kvetináče. (to aby nepôsobili ako bariéra pred parkovaním pre ostatných a ona si tým vyhradzuje miesto pre svoje parkovanie).

Šimon Gabura
primátor mesta Svätý Jur
25. november 2019

Juran

Parkovanie na Prostrednej:
Pred ostatnými komunálnymi voľbami nás pán primátor informoval, že návrh riešenia parkovania na Prostrednej bude predložený v prvej polke 2019 ale podľa tejto odpovede to bude až 2021 (aj to len zrejme). Zostáva nám len veriť, že všeobecný bezobsažný naratív pána primátora o práci s viacerými možnosťami prinesie obyvateľom mesta vyriešenie parkovacej politiky v Svätom Jure (ako to už realizujú niektoré mestské časti BA).

Mestský záujem:
Podľa vyjadrenia pána primátora mesto má záujem, aby boli súkromné prevádzky viac viditeľné a preto neapelovalo na majiteľov, aby si odstránili svoje ohraničenie. Neviem si vysvetliť akým zázrakom sa podarilo pánovi primátorovi prísť k takémuto záveru. Takéto podarené zdôvodnenie mestského záujmu, aby boli súkromné prevádzky viac viditeľné som nenašiel v žiadnom VZN Mesta Svätý Jur, zákone o obecnom zriadení ale ani v zákone o majetku obcí.
Musím sa priznať, že ma veľmi pobavilo zdôvodnenie neapelovania majiteľov, nakoľko v prípade Fraňovky sa ani nejedná o majiteľa. Ak by sme tento mestský záujem prezentovaný pánom primátorom rozmenili na drobné, tak pre mesto (pána primátora) je dôležitejšia viditeľnosť súkromného zariadenia pred bežnými potrebami občanov mesta, t. j. parkovanie. Na tomto mieste sa naskytá otázka: Prečo je záujmom mesta viditeľnosť súkromného zariadenia, napr. Fraňovky ?
Je všeobecné známe, že Fraňovka ponúka aj cukrárske výrobky, pričom cukrárenskými dobrotami Fraňovku zásobuje pani manželka pána primátora. Jednoznačný konflikt záujmov. Nebytové priestory mesta Svätý Jur mesto prenajalo tretej osobe, ktorú zásobuje pani manželka pána primátora. Takýmto spôsobom sa podarilo pánovi primátorovi obísť zákaz prenájmu v zmysle zákona o majetku obcí, čo však neznamená, že v tomto prípade nedochádza k uprednostňovaniu osobného prospechu pred verejným záujmom.
Mesto týmto prenecháva súkromným zariadeniam bezodplatne verejné priestranstvo, pričom obyvatelia mesta sú povinní platiť poplatky za zabratie verejného priestranstva (a to aj babka na dôchodku za lešenie pri rekonštrukcii fasády domu).

Neoprávnené zabratie verejného priestranstva (VP):
Podľa VZN 8/2019 verejné priestranstvo možno užívať/zabrať len v súlade s ustanoveniami tohto všeobecného záväzného nariadenia.
V zmysle § 4 bod 4 VZN tam, kde to nie je v rozpore s verejným záujmom, povoľuje mesto žiadateľovi dočasné užívanie verejného priestranstva za daň uvedenú v tomto všeobecnom záväznom nariadení.
Podľa § bodu 8 VZN záber verejného priestranstva je zakázaný všade tam, kde na to mesto nedalo súhlas. Podľa vyjadrenia pána primátora mesto takýto súhlas nevydalo, ale v podstate ani nemohlo.
V zmysle vyššie uvedeného mesto mohlo predmetným prevádzkam povoliť sezónne zabratie, pričom sezónnym zabratím verejného priestranstva sa rozumie obdobie mesiacov 1. apríl až 31.október príslušného roka s výnimkou dní kedy sa konajú akcie mesta Svätý Jur. Uplynutím tohto obdobia tieto prevádzky neoprávnene zaberajú verejné priestranstvo, teda porušujú VZN mesta.
Podľa § 14 ods. 3 VZN právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže primátor mesta v súlade s § 27b, ods. 1a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu až do výšky 6 638,- EUR.
Vzhľadom na vyššie uvedené je zarážajúce, že pán primátor pod zámienkou vymysleného mestského záujmu toleruje porušovanie VZN 8/2019 a tým uprednostňuje vlastný prospech (resp. prospech podnikateľa, ktorého zásobuje jeho pani manželka) pred záujmom občanov mesta.
Toto vyjadrenie v spojitosti s podnetom občana zo dňa 18.11.2019 tvorí podnet na porušenie VZN a z tohto dôvodu žiadam pána primátora, aby predmetnú vec ako podnet prešetril, rozhodol o uložení pokuty a informoval občanov o svojom postupe.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania