Kutnohorská-nedostatočný interval vývozu odpadu

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

V riešení
meno
Jožko Palacinka 26. októbra 2020

Chcel by som reagovať na príspevok z Infolistu 4/2020, pod ktorým je podpísaná referentka Bučková. Pani Bučkovej by som sa chcel opýtať, ako majú občania separovať "správne" , ak sú koše preplnené . Je nemysliteľné, aby pri takomto pláne vývozu ( raz v týždni ) stačili pre cca130 bytových jednotiek 3 koše na separovaný odpad a 3 koše na odpad komunálny. Čipový mechanizmus na otvorenie stojiska na ulici Kutnohorskej si hradili občania z vlastných zdrojov a mesto nedostatočne zabezpečuje vývoz triedeného odpadu. Azda si aj vývoz majú zabezpečiť občania? Za čo potom platíme mestu? Snaživých občanov chcete odmeňovať. Pani Bučková, ako majú separovať občania, ktorých stojiská nie sú zabezpečené?

21. november 2020

Jožko Palacinka

Čakal som aspoň nejakú diplomatickú odpoveď. Aj toto svedčí o tom, že problémy obyvateľov sú vedeniu mesta ukradnuté. K problémom sa často nemá kto vyjadriť, pretože odborná spôsobilosť zamestnancov je nedostatočná a na väčšine pracovných pozícií pracujú nekompetentní ľudia.
Už nám, občanom, neostáva nič iné, len si počkať na ďalšie zvýšenie ceny za komunálny odpad. Aké vedenie, také mesto. Hanba.
23. november 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, pán Palacinka,

vývoz zmesového komunálneho odpadu, ako aj vytriedených zložiek – papier, plasty a sklo realizuje zberová spoločnosť, s ktorou má mesto podpísanú zmluvu. Sú ňou Technické služby mesta Trebišov. Uvedená organizácia je zodpovedná za pravidelný vývoz odpadu a mesto jej za tieto služby uhrádza finančné prostriedky spojené s výdavkami vynaloženými na nakladanie s komunálnym odpadom.

Zavedenie množstvového zberu na území mesta je plánované od budúceho roka na základe požiadavky vedenia mesta Trebišov a je podmienené schválením Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ako aj Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poslancami Mestského zastupiteľstva v Trebišove.
Predmetné všeobecne záväzné nariadenia budú vyvesené na úradnej tabuli a takisto zverejnené na webovom sídle mesta (www.trebisov.sk), občania mesta ich budú mať možnosť pripomienkovať.

Ing. Eva Bučková, odd. výstavby a majetku


Mesto Trebišov prostredníctvom svojej mestskej organizácie - Technických služieb mesta Trebišov - zabezpečuje vývoz zmesového komunálneho odpadu aktuálne 4-krát do týždňa a vývoz triedeného odpadu 3-krát v týždni. Pripúšťame však situáciu, že niektorý týždeň v uplynulom období nebol vývoz realizovaný v uvedených pravidelných intervaloch, a to z dôvodu absentovania personálnych kapacít určených na výkon tejto činnosti. V období vypuknutia 1. aj 2. vlny pandémie koronavírusu, ale aj počas jej aktuálneho trvania, pracovníci zabezpečovali (v prípade potreby stále zabezpečujú) neodkladné aktivity súvisiace s karanténnymi a preventívnymi opatreniami, ktoré boli nariadené Krízovým štábom mesta Trebišov. Za predmetné oneskorenie vývozu sa ospravedlňujeme.

Miroslav Davala, námestník riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov

Ing. Eva Bučková, odd. výstavby a majetku MsÚ
Miroslav Davala, námestník riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania